Saturday, July 28, 2012

What does it mean that Jesus is the 'first-born' over Creation?


In a letter to the church at Colossae, the Apostle Paul gave an intriguing description of Jesus. In it, he explained Christ's relationship to God the Father and to creation. Some have claimed that Paul’s description of Christ as the first-born of creation means that Jesus was created -- not eternal, not God. Such a doctrine, however, conflicts with the rest of the Bible. Christ could not be both Creator and created; John 1 clearly names Him Creator. Let’s take a careful look at the passage where Jesus is called the first-born.


Colossians 1:15-21
“And He is the image of the invisible God, the first-born of all creation. For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities — all things have been created by Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. He is also head of the body, the church; and He is the beginning, the first-born from the dead; so that He Himself might come to have first place in everything. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him, and through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross; through Him, I say, whether things on earth or things in heaven.”

Jesus himself affirmed his eternal existence, when he said to the Jews: “Before Abraham was born, I am” (Jn. 8:58). The present tense form, ego eimi (“I am”) stands in contrast to the aorist form “was born” (genesthai – to begin to be, to come into existence). The two expressions contrast the eternal and the temporal.

The Jews certainly caught the drift of what Christ was saying, i.e., that he was claiming eternality, therefore, the status of being God. That is why they sought to stone him. The expression “I am” points one back to Exodus 3:14, where Jehovah identifies himself as the “I AM,” i.e., the self-existent One.

Ahadi za Biblia


Mungu hutimiza ahadi zake. Imeandikwa katika 2Wakorintho 1:19-20 "Maana Mwana wa Mungu, Kristo Yesu aliyehubiriwa katikati yenu na sisi yaani mimi na Silwano na Timotheo hakuwa Ndiyo na siyo; bali katika yeye ni Ndiyo. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni Ndiyo; tena katika yeye ni Amin, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi."
Mungu hazirudishi ahadi zake au kuzibadilisha. Imeandikwa katika Zaburi 89:34 "Mimi sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka mdomoni mwangu."
Hakuna mojawapo ya ahadi za Mungu ambazo hazijatimika. Imeandikwa katika Yoshua 23:14 "Angalieni mimi nimekwenda njia ile waendayo watu wote wa ulimwengu...... Mungu wenu katika habari zenu yote yametimia kwenu hapana neno lo lote mlilopungukiwa."
Tumeahidiwa uzima wa milele. Imeandikwa katika 1 Yohana 2:25 "Nahii ndiyo ahadi aliyotuahidia, yaani uzima wa milele."
Mungu aweza kufanya mambo yasiyowekana. Imeandikwa katika Luka 18:27 "Akasema yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa mungu." Tume ahidiwa moyo mpya na maisha mapya Imeandikwa Ezekieli 36:26 "Mimi nitawapa moyo mpya nami nitatia roho mpya ndani yenu nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama." Ametuahidi kutusamehe dhambi zetu. Imeandikwa katika 1Yohana 1:9 "Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote."

Biblia Inasema nini kuhusu uhusiano na Mapepo au Majini


Mungu ametuonya kutokuwa na uhusiano na pepo. Imeandikwa, Mambo ya Walawi 19:31 "Msiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi na wao mimi ndimi BWANA Mungu wenu."
Ilikuwa kawaida ya watu wa zamani enzi za Biblia kusali pepo. Mungu aliwaonya wana wa Israeli kuhusu uombaji wa pepo na uchawi. Imeandikwa katika Kumbukumbu la torati 18:9-12 "utakapokwisha ingia katika nchi akupayo BWANA Mungu wako usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto wala asionekane mtu atazamaye mbao wala mtu atazamaye nyakati mbaya wala mwenye kubashiri wala msihiri wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo wala mtu apandishaye pepo wala mchawi wala mtu awaombaye wafu kwa maana mtu atandaye hayo ni chukizo kwa BWANA kisha ni kwa sababu ya hayo BWANA Mungu wako anawafukuza mbele yako."
Biblia yatupa mwanga kuhusu hali ya pepo. Imeandikwa, katika Matendo ya mitume 16:16-18 "Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuwahubiria njia ya wokovu akafanya hayo siku nyingi lakini Paulo akasikitika akageuka akamwambia yule pepo nakuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke huyu akamtoka saa ili ile."

Pepo ni wale malaika waliomwasi Mungu kule mbinguni na kutupwa hapa duniani. Imeandikwa katika Ufunuo 12:7-9 "Kulikuwa na vita Mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani adanganyaye ulimwengu wote akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye."

Sheria ya Mungu

Sheria za Mungu ni pamoja na amri kumi. Imeandikwa, Kutoka 20:1-17 "Mungu akanena maneno haya yote akisema.[1] Mimi ni Bwana Mungu wako niliye kutoa katika nchi ya misiri katika nyumba ya utumwa usiwe na miungu mingine ila mimi.[2] Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu cho chote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia usivisujudie wa kuvitumikia kwa kua mimi, Bwana, Mungu wako, ni Mungu wenye wivu nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu.[3] Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamuhesabia kuwa hana hataia mtu alitajaye jina lake bure. [4] Ukumbuke siku ya sabato uitakase siku sita fanya kazi utende mambo yako yote; lakini siku ya sabato ni ni ya Bwana, Mungu wako siku hiyo usifanye kazi yo yote wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. maana kwa siku sita Bwana Mungu alifanya mbingu na nchi na bahari, na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba; kwa hiyo Bwana akaibaria siku ya sabatu akaitakasa.[5] Waheshimu baba yako na mama yako; siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana, Mungu wako.[6] Usiue.[7] Usizini.[8] Usiibe.[9] Usimshuhudie jirani yako uongo.[10]Usiitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wajirani yako, wala mtumwa wake, wala mjalkazi wake, wala ng'ombe wake wala punda wake, wala cho chote alicho nacho jirani yako."
Je! kiini cha sheria ni nini? Imeandikwa, Warumi 13:10 "Pendo halimfanyii jirani neno baya; basi pendo ndilo utimilifu wa sheria."
Sheria za Mungu ni upendo. Imeandikwa, Mathayo 22:37-40 "Akamwambia mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote hii ndiyo amri iliyo kuu tena ni ya kwanza na yapili yafanana nayo, nayo ni hii mpende jirani yako kama nafsi yako katika amri hizi mbili hutegemea torati yote na manabii."
Kupitia kwa Yesu amri za Mungu zime dhibitishwa. Imeandikwa, Mathayo 5:17-18 "Msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza kwa maana amin nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie."

Friday, July 27, 2012

FAHAMU UWEZO WA DAMU YA YESU KRISTO


Ukweli ni kwamba katika damu ya Yesu Kristo kunapatikana zaidi ya mambo manne nitakayokushirikisha humu; lakini kwa sasa naona nianze na haya manne:-

1. Uwezo wa Damu ya Yesu Kristo katika kuondoa dhambi. Imeandikwa katika kitabu cha 1Yohana 1:9 kuwa; “Tukiziungama dhambi zetu, Yeye ni mwaminifu na wa haki hata ATUONDOLEE dhambi zetu, na kutusafisha na udhalimu wote”.

2. Uwezo wa Damu ya Yesu Kristo katika kupatanisha. Imeandikwa katika kitabu cha Waefeso 2:13-16 kuwa; “Lakini sasa, katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja; akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Naye akiisha kuuondoa ule uadui kwa mwili wake; ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo; ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake; akafanya amani. AKAWAPATANISHA wote wawili na Mungu katika mwili mmoja, kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba”

3. Uzima wa Milele katika Damu ya Yesu Kristo. Imeandikwa katika kitabu cha Yohana 6:53-54 kuwa; “Basi Yesu akawaambia Amini, amini, nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu nakuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao UZIMA WA MILELE…..”

4. Uwezo wa Damu ya Yesu Kristo katika kutulinda. Imeandikwa katika kitabu cha ufunuo wa Yohana 12:11a kuwa; “Nao wakamshinda (shetani) kwa damu ya mwana-Kondoo….” Mtihani mkubwa sana kwetu sisi wakristo ni kuyaweka katika matendo yale tunayofahamu katika Biblia. Nakushauri kwa Jina la Yesu Kristo kuwa uwe mtendaji wa neno, na usiwe msomaji tu. Ni maombi yangu kwa Bwana ya kuwa Roho wa ufahamu wa Bwana atakuwa juu yako unaposoma na ketenda neno lake.

Imeletwa kwenu na

Max Shimba 

Isaac (Christian) or Ishmael (Islam)


Bible = Genesis 17:18,19 “And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before thee! And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shall call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him”.

Koran = 19:54 “Also mention in the Book [the story of] Ishmael: He was [strictly] true to what he promised, and he was a messenger [and] a prophet”.

Bible = Genesis 16:12 “And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man’s hand against him”.

The Bible called Ishmael a wild man; the Koran called him messenger and a prophet.

Jews, Christians and Moslems follow the steps of Abraham as a father of faith. Abraham was the first human being who was so much in love of God that he was called “the friend of God” (James 2:23). He had such faith and trust in God that he became the first person with whom God make an everlasting covenant; as it is written, “I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee” (Genesis 17:7).

Sarah also received the blessing and the promise along with her husband; as it is written, “And I will bless her, and give thee a son also of her [Isaac]: yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her” (Genesis 17:16).

Because Sarah was old and had no children, “Abraham said to God, Shall a child be born unto him that is a hundred years old? And shall Sarah, that is ninety years old, bear? And Abraham said unto God, O that Ishmael [the son of the slave Hagar] might live before thee! And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shall call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him” (Genesis 17:18,19)

Jews and Christians believe according to the scriptures that the promise was given to Isaac who became the father of the Israelites, father of Moses who received the Torah, father of king David who ruled in righteousness upon God’s people and who also received the promise that from his descendents would come the king who would rule the world for ever and ever (Psalm 89:29) As it is written concerning Jesus Christ, “He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end” (Luke 1:32).

Unajimu na Kutafsiri Nyota


Je? Mungu anasema nini kuhusu wao wanao tafsiri nyota kuweza kujua jinsi maisha yao yatakavyokuwa? Imo katika Biblia, Isaya 47:13-15 "Umechoka kwa wingi wa mashauri yako basi nawasimame hao wajuao falaki, wazitazamao nyota watabirio kila mwezi mambo ya mwezi huo, wakakuokoe na mambo yatakayokupata. Tazama watakuwa kama mabua makavu; moto utawateketeza hawatajiokoa na nguvu za mwali wa moto; hautakuwa kaa la kukota moto, wala moto wa kukaa karibu nao ndivyo itakavyokuwa mambo hayo uliyojitaabisha nayo; wale walio fanya biashara nawe tangu ujana wako watatanga-tanga mbali nawe, kila mtu akienda zake; hapatakuwa na mtu wakukuokoa." 

Unajimu ni imani ambayo yafundisha kuwa uwambatano wa mwezi, nyota na jua waweza kuleta tukio katika maisha ya mtu. Katika lugha ya kiebrania neno unajimu ni kutabiri mbingu, kuweza kutoa siri, kutabiri jambo litakalotokea. Imo katika Biblia, Walawi 19:26 "...... Msifanye kuloga, wala kutumia utambuzi." 

Kabla ya wana waisiraeli kuingia katika nchi ya ahadi, walionywa kutofanya unajimu, imo katika Biblia, Torati 18:9, 12, 14 "Utakapokwisha ingia katika nchi akupayo Bwana, Mungu wako usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale 12- kwamaana yule atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana; kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako 14 maana mataifa haya utakaowamiliki huwasikiliza wanao shika nyakati mbaya na kutazama bao; bali wewe Bwana, Mungu wako, hukupa ruhusa kutenda hayo." 

Is Jesus the Creator God?


Is this even an important question? Absolutely! If Jesus is not God, and therefore the Creator, then He is a created being. If Jesus is created, then how could He have been an adequate sacrifice to atone for sins committed against an infinite God? Jesus must have been God to adequately atone for our sins, which bring upon us unlimited guilt and cause us to deserve an eternal hell.

But does it really matter whether or not we believe that Jesus is God? Yes! If one places faith in a false Christ, one that is not described in Scripture, then can this false Christ save them? Truly, the identity of Christ is of utmost importance. And yet, in today’s culture there are people teaching that Jesus was a created being. They are leading people astray.
What sets biblical Christianity apart from cults and other world religions? It is the person of Jesus Christ—who He is. In Islam, Jesus was a messenger of God, but not the Son of God. In many cults, the deity of Jesus Christ is negated, and in many world religions and personal views, Jesus is just another wise teacher. But the Bible says that all things were created by Him and for Him:

For by Him [Jesus] all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him (Colossians 1:16).1
Hebrews indicates that God calls Jesus, the Son, God:

But to the Son He says: “Your throne, O God, is forever and ever; A scepter of righteousness is the scepter of Your Kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness; Therefore God, Your God, has anointed You with the oil of gladness more than Your companions” (Hebrews 1:8–9).

We should expect Satan, the adversary of God and the father of lies, to advance many variants of the person of Jesus Christ. Satan would want all the false views to succeed in some measure to lead people away from the true Jesus.

One may recall the temptations of Jesus by Satan in the wilderness (Matthew 4:1–11). The great deceiver even attempted to use Scripture to trick Jesus into sinning (Matthew 4:6). The tactic of the serpent in the garden was to deceive the woman by distorting the plain meaning of the Word of God (Genesis 3:1–6). Satan, through the serpent, quoted the words of God and abused their meaning. We must be aware of the devil’s devices (1 Corinthians 2:11).

Sunday, July 22, 2012

Bible Verses that say “Jesus is God”


Some people claim to believe that Jesus was a “good prophet”, but they deny that Jesus is God. If that is you, I would like to encourage you to consider some of these Bible verses:


Matthew 1:23 - “Behold, the virgin shall be with child, and bear a Son, and they shall call His name Immanuel,” which is translated, “God with us.”

Isaiah 9:6 - For unto us a Child is born, Unto us a Son is given; And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Isaiah 43:10,11 - “You are My witnesses,” says the Lord, “And My servant whom I have chosen, That you may know and believe Me, and understand that I am He. Before Me there was no God formed, Nor shall there be after Me. I, even I, am the Lord, and besides Me there is no Savior.”
Revelation 1:17-18Revelation 2:8 - (Jesus is the First and the Last)

Isaiah 44:6 - (God is the Redeemer)
2 Peter 1:1 (Jesus is the Redeemer) - “To those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ

Isaiah 44:24 - (God created the world by His self alone)
John 1:3Colossians 1:16 - (Jesus made all things)

John 1:1 - In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God... 1:14 - And the Word became flesh and dwelt among us,

John 5:17,18 - “My Father has been working until now, and I have been working.” Therefore the Jews sought to kill Him, because He not only broke the Sabbath, but also said that God was His Father, making Himself equal with God.

John 5:23 - that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him.

Friday, July 20, 2012

If there is a God, why is there evil?

Agnostics ask: If God is all-powerful and all loving, then why does He permit evil and suffering in the world? Another agnostic asked, If there is a God, why is there evil? Why do bad things happen to good people? Why is there so much needless suffering in the world, from natural disasters and such? Why would a loving God do this? Numerous and various answers have been given but permanently settling the issue is impossible because so many of our answers raise further questions. Nevertheless, the lack of ability to answer the question perfectly does not mean that we cannot offer solutions. Of course, I do not assume to be able to answer these questions definitively, but I can offer some solutions.
I will begin by saying let us first consider the meaning of the word “evil”.  
What is evil?
Evil is usually seen as the dualistic opposite of good. Definitions of evil vary, as does the analysis of its root motives and causes; however, evil is commonly associated with conscious and deliberate wrongdoing, disobeying the commandments of God or gods or the rules of society, discrimination designed to harm others, humiliation of people designed to diminish their psychological well-being and dignity, destructiveness, motives of causing pain or suffering for selfish or malicious intentions, and acts of unnecessary or indiscriminate violence, in contrast, there can be no such thing as evil apart from the existence of God. Why not? Without God, without a moral law giver, we would not have any objective (real) standards (laws) by which we might deem something to be evil. We would not be able to conclusively say, “Kidnapping children and murdering them is evil.” We could say, "We don't like these things." But we could not call that kind of behavior evil (that which is morally wrong). It would just be a matter of opinion (one man's opinion against another's).

In non theistic universe, where no moral laws really exist, there could be no such thing as evil. And yet evil does exist! The existence of evil is the number one reason most non theists give as to why they don’t believe in God. They are convinced that there is evil. They point to things like slavery, racism, rape, kidnapping, molesting children, murder, and they say, “These things are truly evil.” And rightly so! These things are evil!
Well, it is this evil that actually exists that verifies there is an actual, objective, real moral law in the universe. But there can be no such thing as an objective moral law apart from a moral law giver, God.

So as complex as this might sound, the reality of evil is actually evidence for the existence of God, not against it.

There are two kinds of evil:
Moral and physical. Moral evil is willful sin, while physical evil is natural harm. Examples of moral evil are murder, adultery, fornication, theft, sorcery, abortion, etc. Examples of physical evil are famine, illness, natural disasters and death. Now evil is not something in itself, but a lack of something that should be present, e.g. a lie lacks in truth. God does not create evil since it is not a thing to be created. Evil is an imperfection, lack or void in God's creation.

Thursday, July 19, 2012

What Does the Bible Say About Victorious Life?Deuteronomy 1:21

 See, the LORD your God has given you the land. Go up and take possession of it as the LORD, the God of your fathers, told you. Do not be afraid; do not be discouraged."


Deuteronomy 20:4

For the LORD your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory."

Psalm 44:6-8

I do not trust in my bow, my sword does not bring me victory; but you give us victory over our enemies, you put our adversaries to shame. In God we make our boast all day long, and we will praise your name forever.

Isaiah 26:3

You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast, because he trusts in you.

Matthew 11:28

"Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.

Mark 14:38

Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak.

Luke 10:19

I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy; nothing will harm you.

Luke 22:40

On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation."


Luke 22:46

"Why are you sleeping?" he asked them. "Get up and pray so that you will not fall into temptation."

John 16:33

"I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world."

Romans 8:28

And we know that in all things God works for the good of those who love him who have been called according to his purpose.


Romans 8:35.37

Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? ....No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.

Romans 12:21

Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Principles of Christian Suffering


1. True faith will be tested. Christians, because they are Christians, will inevitably undergo constant testing.
"Christians do not court suffering, but we do expect it.
A disciple, after all, is not above His master." 
Dr. Norbert Mueller, The Lutheran Witness, July 1995
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me.
The life I live in the body, I live by faith in the Son of God,
who loved me and gave himself for me. 
Galatians 2:20 (NIV)

2. The stronger the potential faith, the greater the testing one should expect.
In the land of Uz there lived a man whose name was Job.
This man was blameless and upright; he feared God and shunned evil....
He was the greatest man among all the people of the East.
Job 1:1,2 (NIV)

3. Testing and suffering reminds us who really is Lord of our life...and it's not us!!!

Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you,
whom you have received from God? You are not your own; you were bought at a price.
Therefore honor God with your body. 

I Corinthians 6:20 (NIV)
For none of us lives to himself alone and none of us dies to himself alone.
If we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord.
So, whether we live or die, we belong to the Lord. 
Romans 14;7-8 (NIV)

4. The hardest thing about suffering is remembering the central focus of the test: to keep our faith strong.. If we lose this focus, we fail the test. Failure is never final; God is always forgiving and will restore us even when we have failed.

5. For this reason, as the Christian regularly and daily prays for a stronger faith, he can also expect that the strengthening of one’s faith may best be accomplished through the experience of testing.
Sixth Petition of the Lord’s Prayer
"And lead us not into temptation"
What does this mean?
"God indeed tempts no one; but we pray in this petition that God would guard and keep us
so that the devil, the world, and our flesh may not deceive us not seduce us I
into misbelief, despair, and other great shame and vice; and though we be assailed by them,
that still we may finally overcome and obtain the victory."
From Luther’s Small Catechism

6. Our Christian faith is never so strong that it is ever exempt from or immune to testing and, at times, failure. Even when we fail, Jesus never forsakes us; He constantly prays for us before, during, and after testing.
"Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat. But I have prayed for you, Simon,
that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers."
But he replied, "Lord, I am ready to go with you to prison and to death."
Jesus answered, "I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will
deny three times that you know me." 
Luke 22:31(NIV)

Bible Verses about Love And Relationships


1 Corinthians 13:1-13 ESV / 


If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful; ...


Galatians 5:22-23 ESV /


But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.


Genesis 29:18-20 ESV /


Jacob loved Rachel. And he said, “I will serve you seven years for your younger daughter Rachel.” Laban said, “It is better that I give her to you than that I should give her to any other man; stay with me.” So Jacob served seven years for Rachel, and they seemed to him but a few days because of the love he had for her.


Matthew 22:37-40 ESV /


And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the Law and the Prophets.”


Romans 12:2 ESV /


Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.


1 John 4:16 ESV /


So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.


Romans 13:8-10 ESV /


Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.” Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.


Mark 12:31 ESV /


The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.”


Romans 12:9-11 ESV /


Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord.

Bible Verses about Vows


Ecclesiastes 5:4-6 ESV / 


When you vow a vow to God, do not delay paying it, for he has no pleasure in fools. Pay what you vow. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. Let not your mouth lead you into sin, and do not say before the messenger that it was a mistake. Why should God be angry at your voice and destroy the work of your hands?


James 5:12 ESV / 


But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.

Deuteronomy 23:21-23 ESV / 


“If you make a vow to the Lord your God, you shall not delay fulfilling it, for the Lord your God will surely require it of you, and you will be guilty of sin. But if you refrain from vowing, you will not be guilty of sin. You shall be careful to do what has passed your lips, for you have voluntarily vowed to the Lord your God what you have promised with your mouth.

Numbers 30:1-16 ESV / 


Moses spoke to the heads of the tribes of the people of Israel, saying, “This is what the Lord has commanded. If a man vows a vow to the Lord, or swears an oath to bind himself by a pledge, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth. “If a woman vows a vow to the Lord and binds herself by a pledge, while within her father's house in her youth, and her father hears of her vow and of her pledge by which she has bound herself and says nothing to her, then all her vows shall stand, and every pledge by which she has bound herself shall stand. But if her father opposes her on the day that he hears of it, no vow of hers, no pledge by which she has bound herself shall stand. And the Lord will forgive her, because her father opposed her. ...

Numbers 30:2 ESV / 


If a man vows a vow to the Lord, or swears an oath to bind himself by a pledge, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth.

Psalm 76:11 ESV / 


Make your vows to the Lord your God and perform them; let all around him bring gifts to him who is to be feared,

Acts 5:1-11 ESV / 


But a man named Ananias, with his wife Sapphira, sold a piece of property, and with his wife's knowledge he kept back for himself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. But Peter said, “Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to men but to God.” When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last. And great fear came upon all who heard of it. ...

Wednesday, July 18, 2012

Bible Verses About Hope


Are you needing to be uplifted and comforted today? These Bible verses about Hope will do just that for you. Take a deep breath and read through them slowly. We all too  often rush through things in life ( I am  guilty of this myself) and miss what God is telling us. God led you to these verses today for a reason, don’t let them go unread!

Hope of A Future Bible Verses

Proverbs 24:20 for the evil man has no future; the lamp of the wicked will be put out.

Proverbs 24:14 Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.

Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the LORD, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.

Bible Verses on HopeHope of Eternal Life and Salvation

Titus 1:1-2 Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God’s elect and their knowledge of the truth, which accords with godliness, in hope of eternal life, which God, who never lies,promised before the ages began

Titus 3:7 so that being justified by his grace we might become heirs according to the hope of eternal life.

1 Corinthians 15:19 If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied.

2 Corinthians 4:16-18  So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.

1 Peter 1:3  Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead,

Hope from the Book of Romans

Romans 5:2-5 Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.

Romans 8:24-25 For in this hope we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.

Romans 12:12  Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.

Bible Verses About Love


The Bible is full of great verses and passages about the topic of love.  God’s love for us is a perfect example and starting place to study on love. There are also great verses about love in relation to marriage, brotherly love or friendship, and loving your neighbor. Here is a collection of some of the greatest love quotes from the Bible. What is your favorite love Bible verse? Share it with us in the comments!

God’s Love Scriptures

John 3:16  For God so loved the world,that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.

Romans 5:8 but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.

Romans 8:37-39  No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.

Galatians 2:20 I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.

1 John 3:1  See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him.

Love One Another Bible Verses

Romans 13:8  Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law.

Galatians 5:13  For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.

Ephesians 4:2 with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love,

1 Peter 1:22  Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart,
1 John 4:7  Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God.

What Did Jesus Say About Love

Matthew 5:43-48  You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor and hate your enemy.’ But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you,  so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.  For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same?  You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect.

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW