Wednesday, December 1, 2021

ETI MKE WA FARAO NDIE ALIYE MCHUKUA MUSA NA SIO BINTI YAKE

UTATA NDANI YA QURAN, ETI MKE WA FARAO NDIE ALIYE MCHUKUA MUSA NA SIO BINTI YAKEHUU NI MSIBA MKUBWA SANA KWA WAISLAM

Kupingana kwa Qur'an

Ni Nani Aliyemchukua Musa:
Binti ya Farao au Mke wa Farao?

Kulingana na Biblia Takatifu, Farao alipotaka kuwaua watoto wote wa kiume wa Kiebrania, Mungu alimwokoa Musa kwa kumfanya binti ya Farao amlee mtoto huyo kama mtoto wake mwenyewe:

“Basi akaenda mtu mmoja wa nyumba ya Lawi, akamtwaa mwanamke Mlawi kuwa mkewe; huyo mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mwanamume, naye alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri, akamficha muda wa miezi mitatu. akachukua kikapu cha manyasi na kukipaka lami na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka kati ya mianzi kando ya ukingo wa mto. Basi binti Farao akashuka kuoga mtoni, na wasichana wake wakitembea kando ya mto, akakiona kile kikapu katikati ya matete, akamtuma mjakazi wake, akakitwaa. mtoto, na tazama, mtoto analia, akamhurumia, akasema, Huyu ni mmoja wa watoto wa Waebrania.’ Ndipo dada yake akamwambia binti Farao, Je! nikunyonyeshee huyo mtoto?’ Binti Farao akamwambia, ‘Nenda.’ Yule msichana akaenda na kumwita mama ya mtoto. binti ya h akamwambia, ‘Mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshee, nami nitakupa ujira wako.’ Kwa hiyo mwanamke huyo akamchukua mtoto huyo na kumnyonyesha. Mtoto alipokua, akamleta kwa binti Farao, naye akawa mwanawe. Akamwita jina lake Musa, kwa sababu akasema, Nilimtoa majini.” Kutoka 2:1-10

"Hata alipokwisha kuachwa nje, binti Farao akamchukua, akamlea kama mwanawe mwenyewe." Matendo 7:21

Quran inakuja zaidi ya miaka elfu mbili baadaye ili kupingana na maelezo ya awali ya kihistoria:

Na tukampa wahyi mama yake Musa: Mnyonyeshe, na unapomkhofu basi mtupe mtoni, wala usiogope wala usihuzunike. Hakika! Tutamrudisha kwako na tutamfanya (mmoja) katika Mitume wetu. Na wakamnyanyua watu wa Firauni ili awe adui yao na masikitiko. Farao na Hamani na majeshi yao walikuwa wakitenda dhambi siku zote. Na mke wa Firauni akasema: (Atakuwa) ni faraja kwangu na kwako. Usimwue. Labda anaweza kuwa na manufaa kwetu, au tunaweza kumchagua awe mwana. Nao hawakutambua. S. 28:7-9 Pickthall

Quran inadai kwamba mke wa Farao, sio binti yake, alimchukua Musa! Kwa kuwa msimamo wa kibiblia ni kwamba Musa aliandika vitabu vitano vya kwanza vya Biblia ya Kiebrania, ni nani bora kuliko Musa kujua ni nani aliyemchukua?

Na kwa kuwa Biblia ya Kiebrania iliandikwa karibu zaidi na wakati tukio hili lilipotokea, na kwa kuwa Musa alikuwa mkombozi wa Israeli ambaye anaheshimiwa na Waisraeli, na kwa kuwa wangeijua historia yao kuliko Muhammad na Waislamu, na kwa kuwa Quran inawaambia waumini. kuitafuta Biblia na Mayahudi ili kupata maelezo kuhusu historia yao takatifu, au kuthibitisha kama Quran inasema ukweli:

Na ikiwa wewe (Muhammad) una shaka katika hayo tunayo kuteremshia, basi waulize wasomao Kitabu kabla yako. Hakika imekujia Haki kutoka kwa Mola wako Mlezi. Basi usiwe miongoni mwa wanaositasita. S. 10:94

Na hakika tulimpa Musa Ishara tisa zilizo wazi. basi waulize wana wa Israili. Alipo wajia, Firauni akamwambia: Hakika mimi nakuona ewe Musa kuwa ni mtu asiye na akili. S. 17:101 Shakiri

Na kwa vile Quran pia inadai kwamba Yesu alithibitisha Biblia ya Kiebrania aliyokuwa nayo mikononi mwake:

Atamfundisha Kitabu, hikima, Taurati na Injili." ... Nasadikisha Maandiko yaliyotangulia - Taurati - na ninabatilisha makatazo yaliyowekwa juu yenu. Nakujieni na dalili inayotosha kutoka kwa Mola wenu Mlezi. watamchunga MUNGU, na wanitii mimi.” S. 3:47, 49 Khalifa

Baada yao tukamtuma Isa bin Maryamu, yenye kusadikisha Kitabu kilichotangulia, yaani, Taurati. Na tukampa Injili yenye uwongofu, na nuru, na inayosadikisha Vitabu vilivyotangulia, yaani, Taurati, na inayozidisha uongofu wake na nuru yake, na iwatie nuru watu wema. S. 5:46 Khalifa

Na kwa kuwa tunajua Maandiko hayo ambayo Yesu alithibitisha yalikuwa yapi, yanafanana na yale tuliyo nayo leo, kwa hiyo tunaweza kuhitimisha kwamba Kurani ina makosa na Biblia Takatifu ni sahihi.

Shalom

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW