Thursday, December 9, 2021

UTATA NA UBABAISHAJI KUHUSU INJILI KWENYE QURANKupingana kwa Quran
Injil ni kitabu cha aina gani?
Quran inatoa kauli zifuatazo kuhusu Injil:

Na katika nyayo zao tulimtuma Isa bin Maryam (Mariamu) akiisadikisha Taurati iliyo kuwa kabla yake, na tukampa Injili ambayo ndani yake mna uwongofu na nuru na uthibitisho. Taurati iliyotangulia, uwongofu na mawaidha kwa Al-Muttaqun (wachamungu - tazama Aya.2:2). S. 5:46 Al-Hilali & Khan; cf. S. 57:27

Akasema [Yesu]: Hakika mimi ni mja wa Mungu, Mwenyezi Mungu amenipa Kitabu, na amenifanya Nabii. S. 19:30 Arberry

Yeye ndiye aliye kuteremshia Kitabu (Qur'ani) kwa Haki, kinachosadikisha yaliyo kuwa kabla yake. Na akateremsha Taurati (Tawrat) na Injili. S. 3:3 Al-Hilali & Khan

Sura 5:46 inasema kwamba Injil alipewa Yesu na Mwenyezi Mungu. Sura 19:30 na 3:3 basi fafanua kuwa Injil ni kitabu kama vile Qur-aan na Taurati ni vitabu vilivyoteremshwa na Mwenyezi Mungu.

Qur'ani pia ina seti ya pili ya kauli kuhusu Injil:

Na wahukumu watu wa Injili kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. ... S. 5:47 Al-Hilali & Khan

Sema: Enyi watu wa Kitabu! Hamsimami juu ya kitu chochote mpaka mtimize Taurati na Injili (Injil) na mliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wenu Mlezi. ... S. 5:68 Arberry

Ambao wanamfuata Mtume, Nabii asiyejua kusoma wala kuandika, ambaye watamkuta ameelezwa katika Taurati na Injili [Injil] (zinazo) pamoja nao. S. 7:157 Pickthall

[Sema (Ewe Muhammad SAW)] “Je! Wale tulio wapa Kitabu [Taurati (Tawrat)] na Injili (Injiyl) wanajua kwamba imeteremshwa kutoka kwa Mola wako Mlezi kwa haki. Basi usiwe miongoni mwa wenye shaka. S. 6:114 Al-Hilali & Khan

Aya hizi zinabainisha kuwa Injil ni kitabu cha Wakristo, kitabu kilicho pamoja nao na wanachokiamini. Mtunzi wa Qur'an hata anawausia Wakristo kutii (Tawrat na) Injil waliyo nayo kikamilifu. .

Mkanganyiko

Hata hivyo, hapa kuna tatizo: tunapoangalia Agano Jipya, kitabu ambacho ni Maandiko ya Wakristo, tunaona kwamba hakuna mahali popote kinachodai kuwa ni kitabu "alichopewa Yesu". Kinyume chake, Agano Jipya lina vitabu kadhaa ambavyo viliandikwa na wafuasi wa Yesu (chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu) BAADA ya kupaa kwa Yesu.

Kwa hiyo, Injil inaweza AIDHA kuwa kitabu alichopewa Yesu, AU inaweza kuwa kitabu ambacho Wakristo wanashikilia kama yalivyo Maandiko Matakatifu, lakini hakiwezi kuwa vyote viwili. Kwa hakika Muhammad alichukulia kwamba Maandiko ya Wakristo (na Wayahudi) yangefanana sana na Kurani, kitabu ambacho alifikiri kuwa amekipokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, Muhammad alikuwa hajui jambo hilo.

Asili muhimu ya Kurani na Biblia ni tofauti sana. Kitabu "alichopewa Yesu" kwa njia sawa na vile Muhammad anavyodai kuwa amepokea Kurani hakipo na Wakristo hawajawahi kudai kuwa kitabu kama hicho kilikuwepo wakati wowote. Dai hili la S. 5:46 ni wazo potofu tu lililotoka katika akili ya Muhammad.

Lau mwandishi wa Kurani angetoa kauli kama zile zinazopatikana katika S. 5:46 na 19:30, lingeweza kuwa chaguo kwa Waislamu kudai kwamba Injil ya Yesu ilipotea tu. Kwa kweli Yesu alipokea kitabu kama hicho lakini, kwa njia fulani, kilitoweka. Waislamu wangeweza kusema kwamba AJ kwa uwazi ni kitu tofauti sana na Injil kama inavyofafanuliwa na Kurani, na wangeweza kuhitimisha kwamba kwa hiyo hawaamini Agano Jipya la Kikristo kwa vile Kurani haiidhinishi.

Walakini, seti ya pili ya taarifa hapo juu inazuia maelezo haya. Qur'an inaitaja Injil kuwa ni Kitabu cha Wakristo. Kwa hiyo, kwa vile Injil ni kitabu cha Wakristo, Qur'an inatoa madai yasiyo sahihi waziwazi kuhusu asili ya msingi ya Injil. Sio kitabu wala hakijawahi kupewa Yesu.

Chanzo?

Je, kosa hili lingewezaje kutokea katika akili ya Muhammad? Huenda alisikia maneno kama katika mstari wa kwanza wa Injili kulingana na Marko:

Mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo,...

na wakafikiri kimakosa kwamba hii ilimaanisha sawa na “Torati ya Musa” yaani ufunuo aliopewa nabii kwa namna ya kitabu. Hata hivyo, ukisoma muktadha unaonyesha kwamba inamaanisha “huu ndio mwanzo wa Injili KUHUSU Yesu Kristo”; Injili ni ujumbe unaotuambia juu ya maisha na mafundisho ya Yesu, iliyoandikwa na wafuasi wake, si kitabu alichopewa Yesu mwenyewe.

Muhammad alionyesha uzoefu wake mwenyewe wa kupokea ufunuo wa kitabu (Kurani) juu ya Yesu na akadhani tu kwamba kitabu cha Yesu ambacho kilichukuliwa kuwa kitakatifu na wafuasi wake lazima pia kilikuwa ni kitabu alichopewa Yesu (kama vile kitabu kitakatifu cha Waislamu ni kitabu alichopewa Muhammad). Hata hivyo, Muhammad alikosea kuhusu hili, na kosa hili linaiweka wazi Qur'an kuwa ni ya kughushi. Qur'an si ufunuo wa Mwenyezi Mungu bali ni mkusanyiko wa dhana potofu za mwandishi wake.

Lakini Biblia imepotoshwa kama wanavyo dai Waislam?!

Mara nyingi Kurani inapopingana na Biblia, Waislamu hupiga kelele, “lakini Biblia imeharibika” kana kwamba hilo ndilo jibu na suluhisho la kila tatizo kama hilo.

Kuna angalau sababu mbili kwa nini jibu hili halitatua tatizo.

Kwanza, Qur'an haidai kamwe kwamba Injil imeharibika. Kuna mashtaka fulani dhidi ya Mayahudi, lakini hakuna shtaka kwamba Wakristo waliharibu Maandiko yao. Sehemu hiyo, Inavyosema Kurani kuhusu Biblia, inachunguza jambo hili kwa karibu na inaonyesha kwamba Kurani haiungi mkono madai ya Waislamu ya ufisadi wa Biblia.

Pili, hata kama kungekuwa na upotovu wa baadhi ya vifungu, mabadiliko madogo yaliyosababisha mabadiliko fulani ya maana, hii haiwezi kuelezea ukinzani hapo juu katika Qur'an. Hapa tuna tofauti ya kimsingi katika asili ya kitabu ambayo haiwezi kuhesabiwa ama kwa mabadiliko ya taratibu au kwa mabadiliko ya ghafla.

Kwa mfano: Qur'ani (inadaiwa) ni kitabu "kilichoteremshwa" kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwenda kwa Muhammad. (Eti) haikuandikwa na Muhammad bali alipewa na Allah. Kwa upande mwingine, Hadith ni kumbukumbu za masahaba na wafuasi wa Muhammad, zilizotungwa na kuandikwa na Waislamu muda mrefu baada ya kifo cha Muhammad. Wao ni ukumbusho wao wa yale Muhammad alisema na kufanya.

Je, itawezekana kwa mtu yeyote kubadilisha Kurani (kitabu alichopewa Muhammad) kuwa mkusanyo wa Hadith bila ya umma wa Kiislamu kutambua kwamba maandiko yao yamebadilika na kuwa kitu tofauti kabisa?

Bila shaka, jibu la Muislamu litakuwa HAPANA yenye kishindo. Lakini kama hilo haliwezekani kwa kitabu cha Waislamu na jumuiya, kwa nini Mwislamu yeyote afikiri kwamba hilo lingewezekana katika jumuiya ya Wakristo? Hapo awali, Wakristo walikuwa na "kitabu alichopewa Yesu" lakini siku moja waliamka na maandiko yao yamegeuzwa kuwa mkusanyiko wa maandishi ya wafuasi wa Yesu na hakuna mtu aliyetambua mabadiliko hayo, na hakuna mtu aliyepinga dhidi yake? Kuamini nadharia kama hiyo kunahitaji imani nyingi kipofu katika Qur'an. Haiwezekani. Yeyote aliye na akili ndogo hata kidogo atalazimika kuhitimisha kwamba hili haliwezekani kutendeka, na hii ina maana kwamba mwandishi wa Kurani alifanya tu kosa kuhusu asili ya Maandiko ya Kikristo.

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW