Friday, December 3, 2021

UTATA NA MAKOSA NDANI YA QURAN KUHUSU KIZAZI CHA ABRAHAMKizazi cha Ibrahimu:
Mpangilio wa chini unaweza kuonekana wa ajabu mwanzoni, lakini imeandikwa kwa njia hiyo ili kufanya muundo wa maandishi wazi zaidi. Sura 6:83-89 inasema:

83. Hiyo ndiyo ilikuwa hoja juu yetu.
tuliyompa Ibrahim kwa watu wake.
Tunamnyanyua tumtakaye daraja baada ya daraja.
Hakika Mola wako Mlezi ni Mwenye hikima na ujuzi.

84 Tukampa Is-haq na Yaaqub, wote wakiwa wameongoka.
Na kabla yake tulimuongoza Nuhu.
na miongoni mwa kizazi chake.
Daudi, Sulemani, Ayubu, Yusufu, Musa na Haruni:
hivi ndivyo tunavyo walipa wafanyao wema.

85 Na Zakaria na Yohana na Isa na Eliya.
wote katika safu za watu wema.

86 Na Ismaili, na Elisha, na Yona, na Lutu;
Na wote tukawafadhilisha kuliko walimwengu wote.

87 (Wao) na baba zao na kizazi na ndugu zao.
Tuliwachagua, na tukawaongoza kwenye njia iliyonyooka.

88 Huu ndio uwongofu wa Mwenyezi Mungu.
Humpa uwongofu amtakaye katika waja wake.
Wakiungana Naye miungu mingine,
yote waliyoyafanya yatakuwa ni ubatili kwao.

89 Hao ndio watu tulio wapa Kitabu.
na mamlaka na unabii.
ikiwa hawa (wazazi wao) watawakanusha.
Tazama! Nasi tutaweka dhamana yao kwa watu wapya
ambao hawakatai.

Ni sababu gani ya kutoa orodha hii ya majina iliyochanganyikiwa kabisa?
Ukipangwa kwa mpangilio sahihi wa wakati mfuatano wa majina yaliyotajwa ya uzao wa Ibrahimu unapaswa kuwa Ismaili, Isaka, Yakobo, Yusufu, Haruni, Musa, Daudi, Sulemani, Eliasi, Elisha, Yona, Zakariya, Yohana, Yesu. Walakini, kuchanganyikiwa yenyewe sio kosa.

Mambo kadhaa yanahitajika kuinuliwa kuhusu kifungu hiki.

Kwanza, Lutu na Ayubu SI wa uzao wa Ibrahimu. Lutu alikuwa mpwa wa Ibrahimu ambaye alikuja pamoja naye Israeli wakati Ibrahimu alikuwa bado hana uzao wowote (Mwanzo 11:27-30, 12:4-5). Ingawa hakuna mengi yanajulikana kuhusu Ayubu, alikuwa kutoka taifa tofauti, na si sehemu ya uzao wa Ibrahimu pia. Kutoka kwa muundo wa kifungu inazungumza waziwazi juu ya Ibrahimu, na majina yote yamesemwa katika uhusiano naye. Nuhu kama aliyekuja kabla yake na majina mengine yote yameorodheshwa kuwa wazao wake.

Zaidi ya hayo, Qur'an inasema katika aya ya 89, "hawa ndio watu tulio wapa ‘Kitabu”. Ni kitabu gani kinatazamwa? Afadhali isiseme kwamba kila mmoja wao alipewa “kitabu” (sehemu ya ufunuo wa Mungu)? Je, wote wanawezaje kupewa kitabu kimoja? Kitabu gani? Katika sehemu nyingine inasemekana kuwa Musa alipewa Taurati, Daudi alipewa Zaburi, na Yesu alipewa Injil. Je, kila wakati ni sawa na "kitabu"?

Muhammad pia anapewa "kitabu". Je, Taurati = Zabur = Injil = Qur'an? (Baadhi ya Waislamu wanavuka mipaka ya kudai kwamba kweli ndivyo hivyo.) Kwa nini madai hayo hayajulikani mahali pengine na Taurati na Zaburi na Injili ni maandiko tofauti kwa uwazi kabisa katika milki ya Watu wa Kitabu?

Ni kitabu gani kilipewa Zakariya, baba yake Yohana, au kwa jambo hilo, kwa Yohana mwenyewe? Ni kitabu gani alipewa Isma'il? Maneno haya yote yanapingana na kile kinachojulikana kutoka kwa ufunuo wa Mungu katika Biblia. Na hata zinapingana na imani iliyosalia ya Kurani na Waislamu kwani hawa si miongoni mwa wale waliopokea kitabu (sehemu ya kibao cha milele).
Kauli kama hiyo inapatikana katika Sura 29:27 inayotangaza:

Na tukampa Isaka na Yaaqub.
Na tukauthibitisha Unabii na Kitabu miongoni mwa dhuriya zake.
na tukampa ujira wake duniani.
na tazama! Hakika yeye katika Akhera ni miongoni mwa watu wema.

Baadhi ya mjadala kama "uzao wake" inahusu Yakobo kama mtu wa mwisho kutajwa au kwa Ibrahimu ambaye Isaka na Yakobo walipewa. Katika hali yoyote ile utume ni kama ilivyotajwa hapo juu kuhusiana na uzao wa Ibrahimu. Na haya ijapokuwa Lut'i ametajwa katika Aya zilizotangulia moja kwa moja (29:26) na zinazofuatia (29:28) Aya hii. Lutu si wa uzao wa Ibrahimu au wa Yakobo. Wala Ayubu au Nuhu.

Zaidi ya hayo, aya hapo juu pia inapingana na Surah 16:36.

Suala jengine: Katika hayo hapo juu inasemekana kuwa Ismaili ni miongoni mwa waliopewa Kitabu (al-Kitab). Lakini 6:156-157 inaonekana kuonyesha kwamba ilitumwa hapo awali kwa watu WAWILI tu, na Waarabu hawakuwa mmoja wao. Hiyo inalinganaje? Je, huo ni ushahidi kwamba Maquraishi si dhuria wa Ismail, si sehemu ya watu hawa (wajukuu) wa Isma'il walioipokea?

Shalom

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW