Friday, December 3, 2021

UTATA KUHUSU WAJUMBE WALIO KATALIWA NA NUHU KWENYE QURANNi akina nani hao wajumbe waliokataliwa na watu wa Nuhu?

Kuchunguza baadhi ya majibu ya Waislamu

Kwa vile Biblia haijui kuhusu wajumbe wengine walioishi wakati wa Nuhu, na Kurani pia inazungumza kwa umoja tu katika vifungu vingine vyote vinavyohusu wakati na hadithi ya Nuhu (rej. orodha hii), nilikuwa nimeuliza karibu miaka kumi na tano. iliyopita (*) ni akina nani hao Mitume wengine ambao Qur’ani inadai kuwa wamekataliwa na watu wa Nuh kwa mujibu wa Aya mbili hizi:

Na watu wa Nuhu.
walipowakadhibisha Mitume.
tuliwazamisha,
na tukavifanya kuwa ni Ishara kwa watu. ... Sura 25:37

Watu wa Nuhu waliwakanusha Mitume. Sura 26:105

Kwa kuchochewa na makala ya hivi karibuni ya Osama Abdallah kuhusu mada hii (tazama hapa chini), madhumuni ya makala haya ni kuchunguza idadi ya majaribio mbalimbali yaliyofanywa na Waislamu ili kutatua tatizo hili.

Wachambuzi wengine wa kitamaduni wanaandika:

Na wataje kaumu ya Nuhu, walipowakadhibisha Mitume katika kumkanusha Nuhu, ni kana kwamba yeye ni Mitume wengi kutokana na muda aliokaa nao. au [hivyo imeelezwa kwa wingi] kwa sababu kumkanusha ni [sawa] na kuwakanusha Mitume wengine wote, kwani wote walikuja na uthibitisho mmoja wa Upweke wa Mungu - ... (Tafsir al-Jalalayn, chanzo; pigia mstari mgodi wa msisitizo)

Na watu wa Nuhu walipomkanusha, Mwenyezi Mungu akawaangamiza vile vile, kwani anayemkanusha Mtume mmoja anawakanusha Mitume wote, kwa sababu hakuna tofauti baina ya Mtume mmoja na mwingine. Lau ingetokea kwamba Mwenyezi Mungu aliwatuma Mitume wake wote, wangeliwakadhibisha. Anasema Mwenyezi Mungu: ... (Na watu wa Nuh walipowakadhibisha Mitume) ijapokuwa Mwenyezi Mungu alimtuma kwao Nuh ila akakaa nao miaka 950 akiwalingania kwa Mwenyezi Mungu na kuwaonya adhabu yake, ... ( Na hawakuamini pamoja naye ila wachache tu) (11:40). Kwa ajili hiyo Mwenyezi Mungu akawazamisha wote na hakumuacha hai yeyote katika wana wa Adam katika ardhi isipokuwa wale waliopanda jahazini, ... (na tukawafanya kuwa ni Ishara kwa wanadamu.) maana yake ni somo la kujifunza. (Tafsir Ibn Kathir kwenye S. 25:37; chanzo 1, 2; piga mstari chini yangu)

Hapa Mwenyezi Mungu anatueleza kuhusu mja wake na Mtume wake Nuh, amani iwe juu yake, ambaye alikuwa ni Mtume wa kwanza kutumwa na Mwenyezi Mungu kwa watu wa ardhi baada ya kuanza kuabudu masanamu. Mwenyezi Mungu alimtuma kukataza hayo na kuwaonya watu na matokeo ya kuabudu masanamu. Lakini watu wake walimkadhibisha na wakaendelea na tabia yao mbaya ya kuabudu masanamu badala ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliteremsha kuwa kumkufuru kwao ni sawa na kuwakufuru Mitume wote, Mwenyezi Mungu akasema: ... (Watu wa Nuh waliwakadhibisha Mitume. Ndugu yao Nuh alipowaambia: “Je, nyinyi hamtakuwa na Taqwa”) maana yake? 'hammuogopi Mwenyezi Mungu wakati mnamwabudu badala yake' (Tafsir Ibn Kathir kwenye S. 26:105; chanzo; piga mstari msisitizo wangu)

Wafasiri hawa wanakubaliana na Biblia (na Qur'ani nyingine) kwamba kulikuwa na mjumbe mmoja tu, Nuhu. Hakukuwa na wajumbe wengine wakati wake. Na wanajaribu kutoa majaribio mawili yasiyoridhisha ya kuelezea wingi wa "mitume" ambao unapatikana katika Qur'an katika sehemu hizi mbili.

Mwito wa urefu wa muda ambao Nuhu aliishi na watu wake (ambalo ni tatizo jingine kwa Kurani, tazama makala ya Enzi ya Nuhu) haufanyi kazi. Yohana Mbatizaji au Yesu alikuwa na huduma fupi sana (chini ya miaka mitatu) wakati huduma ya Musa au Muhammad kama manabii (wa kweli au wa uwongo) ilidumu miaka arobaini na miaka 22 mtawalia, lakini Qur'an haisemi kamwe juu ya wajumbe kwa wingi. kwa wakati wa Muhammad ingawa "huduma" yake ilidumu mara saba au nane zaidi ya ile ya Yesu. Hili ni jaribio la kukata tamaa la kuhalalisha wingi. Nuhu alikuwa mtu mmoja, na urefu wa maisha yake haukumgeuza kuwa watu kadhaa. Wala hakuugua ugonjwa wa tabia nyingi.

Maelezo mengine hayana uaminifu mkubwa pia. Hakuna mahali popote katika Qur'an Nuhu anataja Mitume wengine (wajao). Watu wa Nuhu hawakujua hata kuwa kutakuwa na mitume wengine. Basi wangewezaje kuwakana? Nuhu alikuwa mjumbe wa kweli wa kwanza, yaani, wajumbe wengine wote wangekuja muda mrefu tu baada yake. Haina maana kusema kwamba watu walikataa na kukataa kitu au mtu ambaye hata bado hajaonekana.

Ninaona maelezo haya mawili kama ishara ya kukata tamaa. Wafafanuzi wanakubali kwamba kulikuwa na mjumbe mmoja tu, lakini hawajui la kufanya na wingi. Wanatoa majaribio mawili ya maelezo kwa sababu hakuna hata moja kati yao ambayo ni ya kuridhisha. Lakini majaribio mawili hafifu hayajumuishi kufanya jibu moja la nguvu.

Osama Abdallah, mwombezi wa Kiislamu wa kisasa ambaye si wa Orthodox, alitoa jibu lifuatalo (la kwanza) mwaka 1999:

Kwa Aya 25:37 na 26:105 hapo juu, Mitume wa kabla ya Nuhu amani iwe juu yake walikuwa Ibrahim (taz.19:46), Shuayb (11:91), na Salih (11:61-66) amani iwe juu ya wote. yao

Bwana Katz aliandika: "Je, wajumbe wengine walizama pia?"

Jibu ni, hapana hawakuzama pia. Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwazamisha watu wa Nuh wakati wa Nabii Nuh amani iwe juu yake. Amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu katika sura ya 25:37 kwamba kwa vile watu wa Nuh walisisitiza kuukataa ujumbe wa Mwenyezi Mungu kutokana na wahyi zilizotangulia zilizotumwa kwao na Ibrahim, Shuayb na Salih, na juu ya hayo wakiendelea kukataa wahyi uliomjia Nuhu, basi ukawa wakati. ili wote wafe na kutoweka.

Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwapa watu aliowazamisha wahyi na Mitume kwa wingi ili kuwaelekeza kwenye njia iliyonyooka ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, lakini watu hawa waliendelea kushindwa na kushindwa kuukubali ukweli. Wakati wao ulikuwa umeisha pale Nuhu alipokuja na wahyi wa mwisho wa Mwenyezi Mungu Mtukufu kwao. (Chanzo; msisitizo mzito wangu; sasisho: Abdallah alifuta makala haya tarehe 6 Mei 2009 baada ya kuchapishwa kwa makala yangu ya kukanusha.)

Jibu la Abdallah ni muunganiko wa ujinga uliopitiliza na kipimo fulani cha akili timamu. Ingawa mwandishi wa Kurani mara nyingi anavuruga mlolongo wa wajumbe wengine (kama vile S. 4:163, 6:83-87, n.k.) na kuchanganya na kuunganisha matukio machache tofauti ya kihistoria yaliyoripotiwa katika Biblia (ona. makala haya), Muhammad alijua angalau kwamba Nuhu aliishi (muda mrefu) kabla ya Ibrahimu (S. 4:163; 6:83-84; 37:79-83), na wakati wowote majina yote mawili yanapoonekana pamoja katika aya moja ya Qur'an. na, Nuhu anatajwa kila mara mbele ya Ibrahimu (km 3:33; 4:163; 9:70; 19:58; 33:7; 42:13; 57:26). Hata katika hadithi, Muhammad anashikamana na mlolongo huo (1, 2, 3, 4, 5). Kwa hakika, Hadith hizi zilizounganishwa zote zinasema (pamoja na kutofautiana kwa maneno) kwamba Nuhu alikuwa mjumbe wa kwanza wa Mungu [k.m. “Aadam atajibu, ‘Sifai kwa jambo hili’, na atakumbuka dhambi yake, na atasema, ‘Nenda kwa Nuhu, Mtume wa kwanza aliyetumwa na Mwenyezi Mungu’ (*)]. Katika Uislamu, Adamu kwa kawaida huchukuliwa kuwa nabii wa kwanza tangu Mwenyezi Mungu alipozungumza naye, lakini Nuhu ndiye mjumbe wa kwanza, jambo ambalo limeelezwa kwenye mamia ya kurasa za wavuti za Waislamu (km 1, 2, 3, 4, 5, 6, n.k.) . Osama Abdallah ni mjinga sana - hata wa imani yake mwenyewe.


Zaidi ya hayo, hata kama Nuhu asingekuwa mjumbe wa kwanza, na Ibrahim, Shuayb na Salih walikuwa kweli ni Mitume kabla ya zama za Nuhu, ni kwa msingi gani Abdallah anadhani kwamba walitumwa kwa watu wale wale? Hayo ni madai tu yasiyo na uthibitisho ambayo hajatoa hata chembe cha ushahidi.

Sababu pekee ya kurejea jibu hili (la kwanza) la Osama Abdallah ni kwamba angalau aliona kwamba watu wanaweza tu kukataa kile wanachokijua, yaani, watu wanaweza tu kukataa wajumbe na jumbe zilizopita ambazo tayari zimetolewa. Maelezo yaliyopendekezwa na Ibn Kathir na Al-Jalalayn kwamba S. 25:37 na 26:105 yanazungumzia kukataa (kwa kudhahania au kwa ziada) ya wajumbe wa siku zijazo ambao watu wa Nuhu hawakuwahi kukutana nao ni ya mbali sana. Kwa hiyo, Abdallah “aliifahamu” kwa kuwahamisha baadhi ya Mitume wa Mwenyezi Mungu katika zama za kabla ya Nuh na akatangaza kuwa wametumwa kwa watu wale wale.

Wafasiri wawili wa kisasa wa Kurani waliamua kwenda njia tofauti. Walichagua kugeuza maandishi ya tafsiri yao ya S. 25:37 ili kuficha tatizo:

Kaumu ya Nuhu tuliwazamisha walipomkadhibisha Mtume wao, na tukawafanya kuwa ni Ishara kwa umma. Hakika tumewaandalia madhalimu adhabu chungu (Qaribullah).

Na (wafikirie) kaumu ya Nuhu walipomkanusha Mitume, tuliwazamisha na tukawafanya kuwa ni alama kwa watu wote. ] kufanya vibaya! (Muhammad Asad)

Qaribullah anapuuza tu wingi na kutafsiri kana kwamba kuna umoja katika maandishi. Asad hufanya tatizo kutoweka kwa kuongeza mabano "moja ya" kwenye maandishi ambayo hayapo katika Kiarabu. Hata hivyo, Asad na Qaribullah wanakubali kwamba kulikuwa na mjumbe mmoja tu. La sivyo, wasingejaribu kuchafua maandishi hayo ili kuyapatanisha na ukweli. Hakuna kitu kingine kinachohitajika kusemwa juu ya suluhisho la "watetezi hawa wawili wa Qur'ani".

Hatimaye, nikifikia sababu kuu ya kuandika makala hii, nataka kuchunguza maelezo ya hivi karibuni ya Osama Abdallah, ya pili, yaliyochapishwa tarehe 3 Aprili 2009. Pengine hakuridhika kabisa na yale yake ya awali hivi kwamba aliwekeza juhudi fulani kuibua. mwingine, "suluhisho" tofauti? Anaandika:

Je, watu wa Nuhu waliwakanusha Mitume wangapi? Je, hakukuwa na Nabii mmoja tu - Nuh?

[025:037] Na watu wa Nuhu walipowakanusha Mitume, tuliwazamisha, na tukawafanya kuwa ni Ishara kwa watu. Na tumewaandalia madhalimu adhabu chungu.

Kwa Kiarabu, rasool maana yake ni mjumbe. Labda si lazima awe Mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Angeweza kabisa kuwa mmishenari tu, na kwa vile Nuhu, amani iwe juu yake, aliishi kati ya watu wake kwa muda wa miaka 950, basi inawezekana kabisa kwamba alikuwa na wajumbe wake waliotumwa kwa watu na makabila mbalimbali ili kuwaonya juu ya gharika kubwa. :...

Ama sehemu ya pili ya swali hapo juu, ndio, kulikuwa na Nabii mmoja tu aliyetumwa kwa watu wa Nuhu, naye alikuwa ni Nabii Nuh, amani iwe juu yake, yeye mwenyewe. (Chanzo; piga mstari chini yangu ya msisitizo)

Maoni kadhaa yamepangwa hapa. Kwanza, Abdallah apewe pointi za ziada kwa ubunifu. Ninavyojua, ameunda maelezo ambayo ni mapya kabisa. Hakuna hata mmoja wa wafafanuzi wa kitamaduni aliyewahi kupendekeza wazo hilo. (Na tutaona kwa nini baada ya dakika moja.) Pili, ninafurahi Abdallah bado anakubaliana na Waislamu wengine wote walionukuliwa hapo juu kwamba hakika Nuhu ndiye pekee aliyetumwa na Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Wakati wake, Nuhu alikuwa nabii pekee (4:163; 33:7) au mjumbe (7:61, 26:107) kwa maana hiyo. Lakini kwa vile Abdallah anakubaliana na hili, anahitaji pia kutafuta njia fulani ya kulitatua tatizo la wingi katika S. 25:37 (na 26:105). Tatu, hatua ya Abdallah ya kuwapiga "mitume" katika tafsiri ya Yusuf Ali na badala yake "mitume" haina athari hata kidogo kwa vile maneno haya ni visawe.[1] Tafsiri nyingi za Kiislamu zinatumia neno "wajumbe" katika aya hii, na neno "mjumbe" wakati wowote Qur'an ya Kiarabu inapotumia "rasul" kumrejelea Muhammad au mitume wengine wa Mwenyezi Mungu. Nne, madai ya urefu wa utume wa Nuhu si hoja. Madai ya Abdallah kwamba “inawezekana kabisa kwamba alikuwa na wajumbe wake waliotumwa kwa watu na makabila mbalimbali” yangeweza kufanywa iwapo Nuhu alikuwa mjumbe kwa miaka mitano, miaka ishirini, miaka mia moja au miaka 950. Abdallah hajaeleza kwa nini muda mrefu wa utume unaashiria kwamba Nuhu alituma mitume. Mtu anaweza vilevile kubishana kinyume chake, kwani muda huu mrefu unamaanisha kwamba Nuhu hakuwa na haraka na angeweza kuwatembelea kwa urahisi wale watu na makabila yote ambayo Mwenyezi Mungu alikusudia kuonywa.

Tano, Suluhu la Abdallah ni dhana tu. Hakuna kitu chochote kinachodokeza hata kidogo juu ya ufahamu huo kilichotajwa ndani ya Qur'an, si katika aya hii wala popote pengine. Kinyume chake, ingawa Kurani inazungumza juu ya idadi ya manabii / mitume ambao ni wa zama moja - k.m. Ibrahim na Lutu, Ibrahimu na Isaka na Ismail, Isaka na Yakobo, Yakobo na Yusufu, Musa na Haruni, Samweli na Daudi, Daudi na Suleiman, [2] Yohana na Isa - lakini kila mmoja wao bado ametumwa moja kwa moja na Mwenyezi Mungu. Wao si wajumbe wao kwa wao. Qur’ani haitoi hata mfano mmoja wa mjumbe au nabii wa Mwenyezi Mungu ambaye amekuwa akiwatuma wengine (yaani baadhi ya wafuasi wake) ili kueneza ujumbe huo zaidi, na pale ambapo wafuasi hao wanapewa pia cheo cha “mitume”. Osama Abdallah hana msingi wa quraan kwa hoja yake. Katika Nyongeza ya 1, nitawasilisha sababu nyingine yenye nguvu dhidi ya tafsiri ya Abdallah ambayo imejikita kwenye kisa cha Yesu kama ilivyoonyeshwa kwenye Qur'an.

Sita, uchambuzi wa namna Qur’ani inavyotumia neno “rasul” inazungumza kinyume na tafsiri ya Abdallah. Ni kweli, "rasul" ni neno la jumla, lililopo kwa Kiarabu kabla na mbali na Qur'an (k.m. kwa wajumbe wa kisiasa). Walakini, hiyo sio suala. Swali muhimu ni je, Qur'an inalitumiaje neno hili? Katika Kurani, inaonekana mara mbili tu[3] katika maana yake ya jumla: (a) Ms. 12:50 inazungumza juu ya wajumbe waliotumwa na mfalme wa Misri kwa Yusufu, na (b) Ms. 27:35 inazungumza. ya Malkia wa Sheba kutuma wajumbe (wajumbe) kwa Mfalme Sulemani lakini kila wakati muktadha unaweka wazi kabisa hawa walikuwa ni wajumbe wa aina gani kwa kueleza waziwazi ni nani aliyewatuma. Neno rasul limetumika zaidi ya mara mia mbili[4] ndani ya Qur'an na daima linarejelea kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, isipokuwa katika hali hizi mbili ambapo maana yake iko wazi bila utata kutoka katika muktadha. Kwa kutambua kwamba neno hili kimsingi linatumika kwa wajumbe wa Mungu TU, mtu anahitaji kuwa na ushahidi mzuri wa kuunga mkono anapotaka kulifasiri vinginevyo katika aya maalum. Hakuna ushahidi kama huo unaopatikana katika kesi hii.

Saba, neno la wajumbe halisimami peke yake. Ni sehemu ya usemi wa fomula. Usemi "wakakataa mjumbe" unaonekana mara nyingi katika Kurani (5:70; 6:34; 7:101; 10:74; 12:110; 15:80; 23:44; 25:37) ; 26:105, 123, 141, 160, 176; 29:18; 34:45; 35:4, 25; 50:14). Ni kanuni ambayo daima inawahusu mitume wa Mwenyezi Mungu, sio tu wajumbe waliotumwa na wanadamu.

Nane, muktadha wa karibu wa S. 25:37 unazungumza juu ya kuangamizwa kwa wale wanaowakataa mitume wa Mwenyezi Mungu: S. 25:30-34 inazungumza juu ya hatima ya wale wanaomkataa Muhammad, rasul (25:30) na Qur'an, 25:35-36 kuhusu Musa na Harun kutumwa kwa wale waliokanusha wahyi wa Mwenyezi Mungu na kuangamizwa kwao, 25:37 kuhusu kuzama kwa watu wa Nuhu kwa kuwakataa kwao Mitume, 25:38-39 kuhusu maangamizo. ya A'ad na Thamud kwa kuzikataa kwao Ishara za Mwenyezi Mungu, 25:40 kuhusu kuangamizwa kwa mji kwa mvua ya maangamizi (yaani Sodoma, mji ambao Nabii Lut'i inadaiwa alitumwa kwao), na kuanzia Aya ya 41 na kuendelea inazungumza tena kuhusu wale ambao. kumkataa Muhammad. Ni kinyume cha maumbile kudhania kwamba mitume katika 25:37 hawatakiwi kuwa wajumbe wa Mwenyezi Mungu. Ingevunja muundo wa kifungu hiki.

Tisa, tafsiri ya Abdallah inapingana moja kwa moja na andiko hilo kwani S. 25:37 na 26:105 zote zinasema kwamba watu wa Nuh, si watu wengine au makabila mengine, waliwakataa mitume hao na wakazamishwa kwa kuwakataa kwao (25:37). . Haina maana kusema kwamba hawa walikuwa ni Mitume waliotumwa kwa watu wengine, lakini watu wa Nuh waliwakanusha na wakazama kwa kuwakataa Mitume ambao hata hawakutumwa kwao. Hapana, katika Qur'ani yote, Mitume daima wanakataliwa na wale waliotumwa kwao.
Kumi, tafsiri ya Abdallah ina mengi mno. Inamtenga Nuhu na Mitume na kuwaweka katika makundi tofauti. Lakini natija basi ni kwamba watu wa Nuh walizamishwa kwa sababu ya kuwakataa “mitume waliotumwa na Nuhu” badala ya kuhukumiwa kwa kumkataa Nuh, Mtume aliyetumwa na Mwenyezi Mungu. Hiyo haionekani kuwa sawa, sivyo?

Kumi na moja, kuna aya mbili zinazozungumza juu ya "wajumbe" kwa wingi kuhusiana na Nuhu. S. 25:37 ni mstari wa "kusimama peke yako" (Nuhu hajatajwa tena katika sura hii) ili muktadha wa karibu hautusaidii sana kuelewa kile kinachoweza kumaanisha "wajumbe". Hata hivyo, Sura 26 ina sehemu nzima kuhusu Nuhu, inayosimulia hadithi yake katika S. 26:105-122 (bofya na usome!). Ikiwa tunataka kujua S. 26:105 inamaanisha nini, tunahitaji tu kuendelea kusoma. Mstari wa 105 hauongezi habari kwenye 106-122 bali ni kichwa cha mukhtasari au muhtasari wa sehemu hii, na mistari inayofuata dhidi ya 105 kisha inafafanua juu yake na kueleza kile kilichotokea.

Kutoka 26:106 hadi mwisho, inazungumza tu kuhusu mjumbe mmoja, Nuhu. Hakuna Mitume wengine zaidi ya Nuh (isipokuwa Osama Abdallah anataka kudai kuwa “Ndugu yao Nuh alipowaambia” (26:106) maana yake ni kwamba Nuh alizungumza na hao wajumbe wengine). Na msumari katika jeneza la nadharia ya Abdallah unakuja katika S. 26:117, ambapo Nuhu anaomba, "Ewe Mola wangu! Hakika watu wangu wamenikataa." Au Abdallah anataka kudai kuwa yeye anajua zaidi kuliko Nuh na hili linahitaji kueleweka kuwa "Mola wangu, watu wangu wamenikadhibisha kwa kuwakadhibisha Mitume niliowatuma"? Hapana, sehemu nzima inamhusu Nuhu na si mtu mwingine yeyote.

Si ajabu, az-Zamakhshari anasema kwa urahisi, “mitume maana yake ni Nuhu”, na Muqatil anakubali: “‘akakanusha mitume’ maana yake ni Nuhu pekee”. Na wafasiri wengine walionukuliwa hapo mwanzo wanakubali vilevile, ila tu kwamba walijaribu kutoa uhalalishaji au maelezo kwa nini Qur-aan inatumia wingi ingawa kuna Mtume mmoja tu.

Kwa kipimo kizuri, hapa kuna maoni mengine kadhaa ya Kiislamu yanayojulikana (tafsiri kutoka kwa Kiarabu asilia kwa yote yafuatayo ya Bassam Khoury):

Yeye [mwandishi wa Qur’ani] maana yake ni Nuhu, ambaye alikuwa mjumbe wa kwanza, na ndiye aliyekusudiwa kwa wingi. (Ibn A'ashwor, al-tahreer wa al-tanweer, (1/4592); Chanzo cha Kiarabu)

maana yake ni Mtume, [kwa kuwa] anayemkanusha Mtume mmoja amewakanusha Mitume wote, ndiyo maana iko katika wingi. (Al-Baghawy, 5/431; chanzo cha Kiarabu)

Walimkanusha Nuh peke yake, lakini Nuhu aliwajia na Dini ya haki ambayo ndiyo iliyokuja nayo Mitume wote; kwa hiyo kwa kumkana wakakanusha yote. (Sayyid Qutb, Katika Kivuli cha Qur-aan, 5/318; Chanzo cha Kiarabu)

Ingawa walikuwa wamemkataa Mtume mmoja tu, ilikuwa ni kuwakataa Mitume wote kwa sababu wote walikuwa wameleta ujumbe mmoja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. (Sayyid Abul Ala Maududi, Tafhim al-Qur'an - Maana ya Qur'an, maelezo ya chini kwenye S. 26:105; chanzo)

Wote wanaafikiana, alikuwepo Nuh tu, na Nuh amekusudiwa kwa kauli hii, ingawa baadhi yao wanadai kuwa kumkanusha kwao Nuhu (peke yake) ni kukanusha kwa waziwazi kwa Mitume wote.[5] Baada ya yote, wanahitaji kwa namna fulani kuhalalisha wingi katika maandishi ya Qur'ani.

Kwa kumalizia, maelezo ya riwaya ya Abdallah - kwamba S. 25:37 (na 26:105) inarejelea wajumbe waliotumwa na Nuhu - hayawezekani sana na hayapatani na Qur'ani kwa ujumla. Hii pia inaeleza kwa nini hatukuweza kupata hata mtoa maoni mmoja wa kitambo (au hata kuheshimiwa wa kisasa) ambaye vile vile alitaja wazo kama hilo, achilia mbali kuliunga mkono. Muktadha wa moja kwa moja na mpana wa Qur'ani wote ni kinyume chake.

Hata zaidi, Muhammad alisema kwa uwazi:

Nimepewa vitu vitano ambavyo hakupewa mtu mwingine yeyote kabla yangu. ... Kila Mtume alikuwa akitumwa kwa umma wake tu, lakini mimi nimetumwa kwa watu wote. (Sahih Bukhari, Juzuu ya 1, Kitabu cha 7, Nambari 331, Kitabu cha 8, Nambari 429, Sahih Muslim, Kitabu cha 4, Nambari 1058)

Ikiwa Muhammad yuko sawa, basi Nuhu alitumwa na ujumbe wake kwa watu wake pekee. Je, dhana ya Abdallah haimaanishi kwamba Nuh angekuwa muasi kwa Mwenyezi Mungu kwa kutuma Mitume kwa watu wengine bila ya kuwa na amri ya Mwenyezi Mungu kufanya hivyo? Kupeleka ujumbe uliotolewa kwa watu wa Nuhu kwa watu wengine haukukusudiwa? Je, Osama Abdallah anajua zaidi kuliko wafasiri wote wa kitambo wa Qur'ani na hata zaidi ya Muhammad mwenyewe kile ambacho Nuhu anadaiwa kufanya?

Hatimaye, wakati Muhammad alipotuma wajumbe, hawakuitwa tu "rasul" bila sifa yoyote ya ziada. Baada ya yote, rasul alikuwa Muhammad! Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn 'Abbâs, kwa mfano, anamwita al-Fihri "rasul rasul Allah" (yaani "mjumbe wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu"), ambayo inatafsiriwa kwa Kiingereza kama "mjumbe wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu" (*). Kwa njia hii, hakuna kuchanganyikiwa na Muhammad au mjumbe mwingine yeyote wa Mwenyezi Mungu kunaweza kutokea.

Tatizo linabaki: Kulikuwa na mjumbe mmoja tu, lakini Qur'an mara mbili inatumia wingi. Hili ni kosa lililo wazi, licha ya juhudi shupavu za wafasiri mbalimbali kupanua kukataa kwa mjumbe mmoja kwa kudai kuwa ni sawa na kukataliwa kwa mitume wote.

Matatizo zaidi

Zaidi ya hayo, maelezo ya Abdallah hayaendi kinyume tu na muundo wa Kurani, lakini hayasuluhishi mkanganyiko unaohusika ambao Ms. 21:76 na 37:77 unadai kwamba ni familia/zao za Nuhu pekee ndio waliookolewa. Katika “suluhisho” lake la kwanza Abdallah aliepuka tatizo hilo kwa kudai kwamba wale mitume wengine walikuwa ni wajumbe wa Mungu kabla ya Nuhu (na hawakuwa hai tena katika zama za Nuhu). Lakini sasa kwa kuwa katika jibu lake la pili wajumbe ni wa wakati mmoja wa Nuhu, suala hili linarudi. Je, hao wajumbe wengine walizama kwenye gharika pamoja na makafiri waliowakataa?

Sio tu kwamba "suluhisho" la pili la Abdallah halishughulikii tatizo la zamani lililotajwa hivi karibuni (*), hata linazua matatizo na migongano mipya.

Nuhu angeweza tu kutuma wajumbe kwa watu na makabila mbalimbali ikiwa kulikuwa na vikundi vya watu wengine wakati huo. Sasa, Qur'an inafunza kwa uwazi kwamba wanadamu wote walitokana na Adam. Kwa hiyo, walikuwa watu wamoja hapo mwanzo. Ni lini walitofautiana katika mataifa na vikundi vya lugha tofauti kulingana na Uislamu? Je! hiyo ilikuwa tayari kabla ya wakati wa Nuhu, au baada ya Nuhu tu? [Ingawa haihusiani mara moja na mjadala huu wa migongano katika Kurani, kulingana na Biblia, ubinadamu ulijitenga tu katika makundi ya lugha tofauti muda mrefu baada ya wakati wa Nuhu, tazama Mwanzo 11.] Je, Kurani inafundisha hivyo katika zama za Nuhu. tayari kulikuwa na mataifa kadhaa tofauti duniani, au kulikuwa na kundi moja tu la watu duniani,[6] "watu wa Nuhu"?

Ikiwa wanadamu wote walikuwa bado ni kundi moja la watu, basi Nuhu hawezi kutuma wajumbe kwa makundi ya watu wengine. Kisha tunaweza kuongeza uchunguzi huu kama nambari kumi na mbili katika orodha iliyo hapo juu ya sababu kwa nini suluhisho la Abdallah halifanyi kazi. Lakini kwa ajili ya hoja, hebu tuchukulie kwamba kulikuwa na vikundi kadhaa vya watu tofauti tayari wakati wa Nuhu, yaani, kulikuwa na "watu wa Nuhu", na kisha watu wengine ambao hawakuwa sehemu ya watu wa Nuhu. Hili basi litapelekea idadi ya migongano zaidi katika Qur'an.

Kwa kuzingatia kuwa Nuh alikuwa mjumbe wa kwanza, na hakuna Mitume wengine wa Mwenyezi Mungu kabla ya Gharika, na kudhania kuwa katika zama za Nuhu yalikuwepo makundi ya watu wengine zaidi ya “watu wa Nuh”, je Osama Abdallah atafanya nini na aya zifuatazo. ?

Na HATUTAAdhibu mpaka tumpeleke Mtume. S. 17:15 Sher Ali

Na kwa yakini tumemtuma katika kila umma Mjumbe asemaye: Muabuduni Mwenyezi Mungu, na muepuke miungu. ... Ms. 16:36 Pickthall; cf. 10:47

Na Mola wako Mlezi hakuwahi kuiangamiza miji mpaka ampeleke Mtume katika mji wa mama yao anaye wasomea Aya zetu. S. 28:59 Pickthall

Vipi hawa watu wengine waadhibiwe kwa kuzama kwenye Gharika na hali hawakumpokea mjumbe aliyetumwa na Mwenyezi Mungu? Aya hizi ziko wazi kabisa kwamba hawa hawana budi kuwa ni Mitume waliotumwa na Mwenyezi Mungu, sio na wengine, hata kama hao wengine wanaweza kuwa ni Mitume wenyewe.

Kwa hiyo, ili kuepusha mgongano huu, Abdallah inabidi basi adai kwamba Gharika haikuwazamisha ili waweze kupata nafasi ya kupokea mjumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu baadaye. Hii itasababisha angalau matatizo mawili. Kwanza, wafafanuzi wa kitamaduni wanakubaliana kabisa kwamba Gharika ilikuwa ya ulimwengu wote, iliyofunika dunia nzima, yaani, kila mtu alizama kando na watu hao kwenye Safina, tazama makala Je Quran Inafundisha Gharika ya Mahali? La sivyo, ni nini kingefaa kusema katika hadithi ya Nuhu na Gharika, “na akaufanya uzao wake kuwa waokokaji” ( 37:77 ), wakati ambapo kwa hakika watu wengi duniani waliokoka Gharika hiyo, isipokuwa majirani wa karibu wa Nuhu?

Zaidi ya hayo, ni nini kingekuwa kusudi la kuwekeza jitihada hiyo yote ya kujenga safina hii kubwa ili kuokoa Noa, familia yake na jozi kutoka kwa kila aina ya wanyama ( 11:40; 23:27 ), ikiwa Gharika ilikuwa ya mahali fulani, ulimwengu wa wanyama ungekuwa kwa hivyo si katika hatari yoyote ya kutoweka, na Mungu angeweza tu kumwambia Nuhu ahamie nchi nyingine, au akimbilie milimani, kwa kuwa eneo lake lingefurika hivi karibuni? Zaidi ya hayo, Kurani inasema kwamba baada ya maji ya Gharika kutulia, safina ilitua juu ya mlima (mrefu) uitwao Al-Judi. Kwa maneno mengine, hata milima ilifunikwa na Gharika. Hii inadokeza kwamba Gharika ilikuwa ya ulimwengu wote.

Tatizo la pili: Je, hawa wajumbe wa baadae kwa ajili ya watu hawa watatoka wapi wakati Mwenyezi Mungu alipoweka mipaka ya unabii kwa kizazi cha Nuhu?

Na kwa yakini tulimtuma Nuhu na Ibrahim na tukauweka Unabii na Kitabu miongoni mwa dhuria zao, na wapo miongoni mwao waongofu, lakini wengi wao ni wapotovu. S. 57:26 Pickhall

Wakati kanuni ya Qur'ani ni kwamba kila watu walipata mjumbe wao wenyewe kutoka miongoni mwao:

Na kila umma una Mtume. Na atakapokuja Mtume wao (Siku ya Kiyama) itahukumiwa baina yao kwa uadilifu, wala hawatadhulumiwa. S. 10:47 Pickthall

Na kwa yakini tumemleta Mtume katika kila umma ... S. 16:36 Pickthall.

Na hatukumtuma Mtume ila kwa ulimi wa watu wake ili awabainishie yote. ... S. 14:4 Arberry

S. 14:4 inasema kwamba wajumbe hutumwa tu kwa lugha yao wenyewe, ambayo ina maana kwamba wanatumwa tu kwa watu wao wenyewe, waone Mwenyezi Mungu, wajumbe wake, na lugha yao.

Tena, ikiwa kanuni ya Qur'ani ni kwamba Mitume wote wanatumwa kwa watu wao, na kwamba utume ni kwa kizazi cha Nuhu, basi hawa watu wengine katika zama za Nuhu hawana nafasi ya kuwa na Mtume wao kutoka kwa Mwenyezi Mungu. inayopingana na Ms. 16:36 . Watu wasiohusiana na Nuhu hawawezi kuwa na wajumbe ambao ni kizazi cha Nuhu, kwa kuwa wao si sehemu ya watu hawa.

Dhana ya Osama Abdallah inaleta matatizo mengi ya ziada kiasi kwamba anashauriwa kuachana na nadharia yake ya kubahatisha. Lakini basi tunarudi kwenye mraba wa kwanza: Ni akina nani hao wajumbe (wingi) ambao walikataliwa na watu wa Nuhu?


Abdallah anajipinga

"Suluhu" mbili zilizopendekezwa na Abdallah zinapingana sana. Kwa vile kuna takriban miaka kumi kati ya makala hizi mbili na Abdallah aliandika pengine zaidi ya makala elfu moja wakati huo huo, mtu angeweza kujiuliza kama alikuwa amesahau tu "suluhisho" lake la awali alipopendekeza hii ya pili. Hata hivyo, Abdallah alihakikisha anawaunganisha wawili hao, akipendekeza katika kila moja ya makala haya kuwa na nyingine:

Tafadhali tembelea: Watu wa Nuhu waliwakanusha Mitume wangapi? Je, hakukuwa na Nabii mmoja tu - Nuh?
(Ni wajumbe wangapi walitumwa kwa watu wa Nuhu?, chanzo, kilipatikana tarehe 22 Aprili 2009; makala hii ilichapishwa mwaka 1999, kiungo cha juu kiliongezwa pamoja na uchapishaji wa makala ya pili ya 3 Aprili 2009; sasisho: ukurasa huu ulifutwa na Abdallah tarehe 6 Mei 2009 baada ya kuchapishwa kwa makala hii ya sasa)

Tafadhali tembelea makala zifuatazo zinazohusiana: ...
http://www.answering-christianity.com/quran/qb010.htm
(Watu wa Nuhu waliwakanusha Mitume wangapi? Je, hakukuwa na Nabii mmoja tu - Nuh?, chanzo, kilichochapishwa tarehe 3 Aprili 2009; sasisho: kiungo hiki kilifutwa na Abdallah tarehe 6 Mei 2009)

Kwa maneno mengine, hii si bahati mbaya kutokana na kusahau, lakini Osama Abdallah kwa makusudi anakuza tafsiri mbili zinazopingana, akidai kwamba wajumbe waliotajwa katika S. 25:37 ni:

(1) Mitume waliotangulia waliotumwa na Mwenyezi Mungu kwa kaumu ya Nuhu
(2) wajumbe wa siku hizi waliotumwa na Nuhu kwa watu wengine
... ambayo inathibitisha tu kwamba mantiki na uthabiti sio kile ambacho mtu anapaswa kutarajia kutoka kwa Osama Abdallah. Kwa kupendekeza maelezo mawili yanayopingana (na labda zaidi katika siku zijazo), je, anataka kusema kwamba kila msomaji anaweza kuchagua ni "suluhisho" gani analopenda zaidi? Swali langu kwa Abdallah lingekuwa: Je, wewe mwenyewe unaamini katika maelezo gani kati ya haya? Au unaamini kweli kwamba zote mbili zinaweza kuwa kweli kwa wakati mmoja? Au inawezekana Abdallah haamini hata mmoja wao kwa sababu hajali sana ukweli, ilimradi tu apate kitu/chochote kinachoonekana kama utetezi wa Qur-aan na hivyo anaweza kuhalalisha. yeye mwenyewe na wengine kwamba yeye bado ni Muislamu?


"hotfix" ya Abdallah

Lazima nitoe pongezi moja kwa Osama Abdallah: Alijibu haraka. Saa chache tu baada ya kuchapishwa kwa makala hii (jioni ya tarehe 30 Aprili 2009), Abdallah alifanya mabadiliko makubwa katika maelezo yake ya pili (lakini bila ya kutoa dokezo lolote kuhusu kilichomfanya asasishe makala yake wala kutoa kiungo cha mjadala huu. ) Muhammad aliwahi kusema,

Hatuibatili Aayaat Zetu au kusahaulika, lakini tunabadilisha bora au mfano wa hayo. Hujui kwamba Mwenyezi Mungu ni Muweza wa kila kitu? S. 2:106

Kwa Abdallah aya hii inapaswa kurekebishwa kidogo: "Kila tunapofuta dhana zetu (kwa matumaini ya kusahaulika upesi), tunazibadilisha na kitu kilichochanganyikiwa sawa au kibaya zaidi. Je, hujui kwamba Abdallah ana uwezo juu ya mambo hayo?" Walakini, Osama Abdallah alibadilisha uvumi wake usio na msingi na mwingine kama huo (wakati wa saa za usiku kutoka 30 Aprili hadi 1 Mei 2009), ambapo anachagua kutangaza kauli zote mbili za kupingana zilizoainishwa hapo juu kwa maneno sawa ("... na akili haina nguvu juu yake!"). Hoja mpya ya Abdallah itachambuliwa kwa kina katika Kiambatisho cha 2 (chini) ili sehemu kuu ya makala hii isiwe ndefu na ngumu kusomeka.

Suala la Sarufi ya Kiarabu

Ingawa S. 26:105 ni aya fupi sana, Muhammad aliweza kuingiza ndani yake zaidi ya tatizo moja. Sio tu neno "wajumbe" katika wingi ndilo lililowasumbua wafafanuzi, bali pia ukweli kwamba jinsia ya kiima na kitenzi haikubaliani. Hapa kuna tafsiri ya 26:105 na sehemu ya kwanza ya S. 25:37.

26:105 Kaththabat qawmu noohin almursaleena
Waliwakanusha watu wa Nuhu Mitume

25:37 Waqawma noohin lamma kaththaboo alrrusula
Na watu wa Nuhu walipowakadhibisha Mitume,...
Hili ndilo tatizo: neno qawm (watu) ni umoja wa kiume. Katika 25:37 kitenzi kaththaboo ni wakati uliopita, wingi wa kiume. Katika 26:105 kitenzi kaththabat ni wakati uliopita, umoja wa kike lakini kilipaswa kuwa kiume ili kuendana na mada. Katika tafsir ya kitambo tunapata maoni haya:

... (mtu wa kike [mtu wa kitenzi kadhdhabat, 'akanusha', anayetawaliwa na] qawm, 'watu', ni kwa sababu ya kuingizwa, lakini ni wa kiume kwa sababu ya umbile lake la [kimolojia] (Tafsir al. -Jalalayn; chanzo; piga mstari mgodi wa msisitizo)

Al-Baidhawi, az-Zamakhshari, na ar-Razi wanasema: “Al-qawm” (watu) ni wa kike.

Al-Qurtubi anasema: "Al-qawm" ni ya kiume lakini anatumia umbo la kike [la kitenzi] kwa sababu [i.e. al-qawm] maana yake ni "kundi lake" na kundi (Kiarabu: jamaa'h) ni la kike.

Ash-Shawkani anasema: ilikuja katika umbo la kike kwa sababu “Qawm” maana yake ni kundi au taifa au kabila na [maneno] hayo yote ni ya kike.

Ni wazi kwamba wanazuoni wa Kiislamu wamechanganyikiwa. Wengine wanasema neno hili ni la kiume [baada ya yote, linaonekana katika zaidi ya aya 100 katika Qur'an, na karibu kila mara linachukuliwa kuwa la kiume], wengine wanasema ni la kike. Wengine wanaonekana kudai kwamba qawm hapa ina maana au inasimamia neno tofauti, k.m. kundi au kabila au taifa, na hayo ni maneno ya kike na "qawm" inaazima jinsia yake kutoka kwa mojawapo ya hayo. Je, hiyo ina maana kwamba msamiati wa Mwenyezi Mungu una maneno yasiyopendeza ambayo ni ya kiume lakini mara kwa mara yanavaa mavazi ya kike? Vyovyote ilivyokuwa, wanazuoni hawa wote waliona tatizo la sarufi hapa na walikuwa wakijaribu kulitatua, lakini hakuna hata mmoja wao anayetoa jibu la kuridhisha; tuliyo nayo ni madai mbalimbali.

Inaachwa kwa msomaji kuamua kama anataka kuamini lolote kati ya haya, au akubali kwamba kweli kuna tatizo la kisarufi hapa, pamoja na tatizo la maudhui ambalo lilikuwa mada kuu ya mjadala katika makala hii.

Nyongeza ya 1: Wanafunzi wa Yesu na ‘wajumbe wa Nuhu’ wa Osama Abdallah.

Kama ilivyoonyeshwa hapo juu, Qur'an haitoi hata mfano mmoja wa mtume au nabii wa Mwenyezi Mungu ambaye aliwatuma baadhi ya wafuasi wake kueneza ujumbe zaidi na kutumia jina la "mjumbe" (rasul) kwa wajumbe hao.

Kinyume chake, mwandishi wa Qur'ani anafanya kinyume kabisa; hata anaondoa jina la "mitume" ambapo limetumika katika Biblia! Yesu alichagua wanaume kumi na wawili kutoka miongoni mwa wanafunzi wake na kuwapa jina la cheo "mitume" (maana yake: "waliotumwa", "wajumbe") ambayo ni sawa kabisa na neno la Kiarabu "rasul" - na Biblia ya Kiarabu inatumia "rasul" katika mistari hiyo kwani hiyo ndiyo tafsiri sahihi ya neno la Kiyunani "apostolos".

Yesu alipanda mlimani na kuwaita wale aliowataka, nao wakamwendea. Aliwateua kumi na wawili—akiwachagua mitume—ili wawe pamoja naye na kwamba awatume kuhubiri na wawe na mamlaka ya kutoa pepo. Marko 3:13-15

Mitume wakakusanyika kumzunguka Yesu na kumwambia mambo yote waliyofanya na kufundisha. Marko 6:30

Siku moja, Yesu alitoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha akimwomba Mungu. Kulipopambazuka, aliwaita wanafunzi wake, akachagua kumi na wawili miongoni mwao, aliowaita mitume pia: Luka 6:12-13

Katika kitabu changu cha kwanza, Theofilo, niliandika juu ya mambo yote ambayo Yesu alianza kufanya na kufundisha mpaka siku ile alipochukuliwa juu mbinguni, baada ya kutoa maagizo kwa njia ya Roho Mtakatifu kwa mitume aliowachagua. Baada ya kuteseka kwake, alijionyesha kwa wanaume hao na kutoa uthibitisho mwingi wa kusadikisha kwamba alikuwa hai. Aliwatokea kwa muda wa siku arobaini na akazungumza juu ya ufalme wa Mungu. Matendo 1:1-3

Kisha Yesu akaja kwao, akasema nao, akasema, Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu, na na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na hakika mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Mathayo 28:18-20

Licha ya ukweli kwamba jina hili hususa linatumiwa kwa wanafunzi hawa maalum mara kadhaa katika Biblia (kwa mfano, Mathayo 10:2; Marko 3:13-15; 6:30; Luka 6:12-13; 9:10; Matendo. 1:1-3; 4:2; 15:2,22; 16:4; Wagalatia 2:8; Waefeso 4:11; 2 Petro 3:2; Yuda 17; na kadhalika.), Kurani inakataa. kutumia au hata kukiri cheo hiki kwa wanaume hawa na kuwaita badala yake “hawariyun” ( S. 3:52; 5:111-112; 61:14 ), neno ambalo halina maana yoyote katika Kiarabu.[7]

Kwa maneno mengine, mwandishi wa Kurani alifanya mabadiliko ya kimakusudi ya istilahi na anatumia neno tofauti kwa mitume wa Yesu kuliko linavyotumiwa na Wakristo. Huo ni ushahidi wenye nguvu kwamba mtunzi wa Qur’ani alitoka katika njia yake ili kuepusha mkanganyiko wowote kati ya “Mitume wa Mwenyezi Mungu” na “Mitume wa Manabii wa Mwenyezi Mungu”. Hilo linaifanya tafsiri ya Osama Abdallah ya S. 25:37 kuwa inawataja mitume wa Nuhu badala ya mitume wa Mwenyezi Mungu kuwa isiyowezekana zaidi.

Kurani kwa hakika haieleweki kabisa juu ya swali la kile ambacho wanafunzi wa Yesu wanapaswa kufanya.

Lakini Isa alipo tambua ukafiri wao, aliita: Nani wasaidizi wangu katika Njia ya Mwenyezi Mungu? Wanafunzi wakasema: Sisi tutakuwa wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Tumemuamini Mwenyezi Mungu, na wewe shuhudia kwamba sisi tumesilimu (kwake). S. 3:52 Pickthall

Na nilipo wafunulia wanafunzi: Niaminini Mimi na Mtume wangu, wakasema: Tumeamini. Shuhudia kwamba sisi tumejisalimisha (Kwako) "sisi ni Waislamu". Wanafunzi walipo sema: Ewe Isa bin Maryamu! Je! Mola wako Mlezi anaweza kututeremshia meza yenye chakula kutoka mbinguni? Akasema: Mcheni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni Waumini wa kweli. S. 5:111-112 Pickthall

Enyi mlio amini! Kuweni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu, kama alivyo waambia Isa bin Maryamu kuwaambia wanafunzi wake: Ni nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Wakasema: Sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Na kundi la Wana wa Israili liliamini, na kundi moja likakufuru. Kisha tukawatia nguvu walio amini dhidi ya adui zao, na wakawa wenye kushinda. S. 61:14 Pickthall

Yesu anaita “wasaidizi”, lakini wasaidizi katika nini? Msisitizo ni wao kumuamini Mwenyezi Mungu, kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, na kuzingatia wajibu wao kwa Mwenyezi Mungu, lakini ni kwa njia gani watamsaidia Yesu? Hasa, hakuna dokezo kwamba walitumwa kama wajumbe. Quran haijui chochote kuhusu mitume (wa awali) waliotuma mitume kwa watu wengine.

Katika Biblia, amri ya Yesu kwa wanafunzi na mitume wake iko wazi. Aya zilizonukuliwa hapo juu ni sampuli ndogo tu ya vifungu vinavyoweza kutajwa katika suala hilo. Biblia hutumia hasa istilahi mbili kwa wafuasi wa Yesu, wanafunzi, yaani wanafunzi, wanafunzi (Kigiriki: mathetes; Kiarabu: talamyth), ikilenga zaidi uhusiano kati ya wafuasi na Yesu kama mwalimu wao. Neno lingine la wanafunzi waliopewa utume maalum ni mitume, yaani wajumbe, "waliotumwa" (Kigiriki: apostolos; Kiarabu: rasul) ambalo linasisitiza kazi waliyo nayo kuhusiana na wale wengine ambao wametumwa kwao. Qur'an, hata hivyo, haina mojawapo ya maana hizi kwa njia iliyo wazi na inayoeleweka.

Walakini, kuna kejeli fulani katika suala hili. Sababu kwa nini hawariyun haimaanishi chochote katika Kiarabu ni kwa sababu asili yake si neno la Kiarabu, tazama Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur'an, uk. 115-116 (chanzo mtandaoni). Ni neno la kigeni, lililoagizwa kutoka kwa Ethiopia, ambapo ni tafsiri ya neno la Kigiriki "apostolos". [Wakimbizi wa Kiislamu wanaweza kuwa walikuja nao wakati huo waliporudi kutoka uhamishoni huko Abyssinia.] Kwa maneno mengine, Quran haitumii rasul, bali inatumia neno jingine (bila maana yoyote katika Kiarabu) ambalo kwa hakika lina maana sawa kabisa na rasul. Ijapokuwa mwandishi wa Kurani alijaribu kuficha au kuficha maana na kazi ya wanafunzi wa Yesu, kwa ujinga alitumia neno linalomaanisha kile hasa alichojaribu kuepuka.

Zaidi ya hayo, Kurani ina hadithi, inayoitwa kwa uwazi mfano, ambapo baadhi ya mitume wa Kristo wanaitwa kwa jina la “rasul” ( S. 36:13-29 ), lakini hadithi yenyewe haijatambulishwa na haijulikani wazi. kwamba hitimisho hili lingekuwa gumu kufikiwa bila maelezo zaidi ya usuli ambayo yanapatikana katika Hadith za Kiislamu. Mjadala wa hadithi hii unapatikana katika makala Mitume wa Kristo: Mitume wa Mungu au Wanafunzi wa Pekee? Hata hivyo, kutokana na uchunguzi wa maana kwamba mwandishi wa Qur'ani kwa makusudi alikataa jina "mitume" anaporejelea waziwazi wanafunzi wa Yesu, inaonekana zaidi kwamba Muhammad hakujua ukweli kwamba hadithi hii ilikuwa hadithi ya hadithi. kuhusu baadhi ya mitume wa Kristo; vinginevyo asingetumia cheo hicho kwa watu hawa, au asingeiingiza hadithi hiyo ndani ya Qur'an.


Kiambatisho cha 2: Toleo la 2A la suluhisho la Osama Abdallah kwa tatizo la wajumbe

Katika kiambatanisho hiki nitapitia Toleo la 2A la Abdallah [A like "abrogating" (mansukh)] kipande kwa kipande. Tafsiri yake ya upya ya riwaya ya S. 25:37 inaenda kama hii:

Aya hii tukufu inaweza kuwa inarejelea ama ..., au ..., au zote mbili ...

Kwa maneno mengine, tunaletewa baadhi ya dhana mbaya na Abdallah. Hajui cha kuamini mwenyewe, lakini ana maoni angalau matatu juu yake. Ni kitu gani anachopenda kutufanya tuamini wakati huu? Hapa kuna maandishi yake kamili, kipande kwa kipande:

Aya hii tukufu inaweza kuwa inawahusu Mitume waliotumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kabla na zama za Nabii Nuhu (sawa na Harun kutumwa na Musa), au Mitume kutoka kwa Nabii Nuh waliotumwa kwa watu katika miji ya jirani au katika ardhi, au wote wawili (Mitume waliotumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na Mitume waliotumwa kutoka kwa Nabii Nuh):

Naam, vizuri. Hiyo ni mdomo. Hatimaye Abdallah ameacha maafikiano ya wafasiri wa Kiislamu ambao wana kauli moja kwamba hapakuwa na mitume wengine wala mitume wa Mwenyezi Mungu katika zama za Nuhu. Abdallah anaweza asijali sana kuhusu miaka 1400 ya tafsiri ya Qur'ani na wanazuoni wa Kiislamu, wala asisumbuliwe na hadithi ambazo Muhammad anasema kwamba Nuhu alikuwa mjumbe wa kwanza kwa watu wa ardhi. Abdallah anaweza kuyapuuza haya yote kuwa hayana umuhimu. Hata hivyo, nahitaji kuzingatia ukweli kwamba hivi ndivyo Abdallah anafanya. Inavyoonekana, Osama Abdallah anayajua haya yote zaidi kuliko wanachuoni na kuliko Muhammad mwenyewe.

Kwanza, nakubaliana na Abdallah katika jambo moja, nalo ni kwamba aya hii “inaweza kuwa inawahusu” Mitume waliotumwa kabla ya Nuhu au zama za Nuh tu kwa sababu haina mantiki kudai kuwa watu wa Nuhu waliwakanusha Mitume. ambao hawakuwahi hata kumsikia, kwani Mitume hao walitumwa tu (kwa watu wengine) baada ya watu wa Nuh kuzama. Walakini, uwezekano wa kinadharia sio sawa na ukweli na ukweli halisi. Aya "inaweza kuwa inarejelea" wajumbe kabla ya Nuhu ikiwa tu kulikuwa na wajumbe kabla ya Nuhu. Lakini kwa vile hapakuwa na wajumbe kabla ya Nuhu, aya hii kwa hakika haiwezi kurejelea mitume kabla ya Nuhu. (Na hitimisho lile lile linashikilia kwa wajumbe dhahania wa ziada wakati wa Nuhu.) Hiyo ni mantiki rahisi sana. Kwa hiyo, hili ndilo suala muhimu ambapo makubaliano yangu na Abdallah yanaisha.

Katika uchambuzi wa mwisho, mjadala huu unajikita katika mambo yafuatayo: Upande mmoja tuna ushahidi wa Biblia, na Ayah nyingi sana ndani ya Qur'an, na kauli za Muhammad katika Hadith, na Ijmaa ya Muslim. watoa maoni. Wote hawa wanakubali kwamba Nuhu alikuwa mjumbe pekee wa Mungu kwa watu wake. Upande wa pili tuna aya mbili za kificho ndani ya Qur'an zinazozungumzia Mitume kwa wingi ambao eti walikataliwa na watu wa Nuhu. Kuna mambo matatu yanayowezekana: (1) Ms. 25:37 na 26:105 yana makosa ya kweli. (2) [Kukiri kwamba kulikuwa na mjumbe mmoja tu, Nuhu,] Wingi “wajumbe” wahitaji kueleweka kwa njia fulani ya sitiari. Hivyo ndivyo wafasiri wengi wa Kiislamu wanavyolichukulia. (3) Kwa vile Aya hizi mbili zinazungumzia juu ya Mitume kwa wingi, kwa hiyo walikuwepo Mitume katika wingi hata kama hakuna dalili juu yake, na dalili zote zilizopo zinapinga hilo. Ikiwa Qur'an inasema hivyo, basi ilikuwa hivyo. Hiyo ndiyo hoja ya Osama Abdallah. Abdallah anakisia tu kwamba wangeweza kuwa wajumbe wa aina gani, lakini anafanya hivyo bila kuwasilisha ushahidi wowote chanya na kinyume na ushahidi uliopo. Pamoja na hayo yote, ngoja nizichunguze kwa undani dhana za Abdallah.

Ingawa ufafanuzi wa kawaida wa Kiislamu wa maneno "nabii" (nabi) na "mjumbe" (rasul) ulivyo (tazama mjadala huu), Waislamu kwa kawaida hutofautisha kwa makini kati ya majina haya mawili. Abdallah, hata hivyo, anaonekana kuwachanganya kwa furaha bila kupambanua sana. Anaruka-kuanza maelezo yake na:

Aya hii tukufu inaweza kuwa inawazungumzia aidha Mitume waliotumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu kabla na katika zama za Nabii Nuhu (sawa na Harun kutumwa na Musa), ...

Sio haraka sana, Abdallah! Je, umeona kwamba S. 25:37 inazungumza juu ya “rusul” (“wajumbe”), si “manabii”? Je, manabii wote pia ni wajumbe katika ufafanuzi wako? Ikiwa sivyo, unaweza kutangaza manabii wengi unavyotaka, hawatakusaidia kutatua tatizo la wajumbe waliokosekana. Kwa hivyo, ni nini tafsiri yako ya Mtume na nini tafsiri yako ya mjumbe na ni juu ya ushahidi gani kutoka kwa Qur'ani unaoegemeza ufafanuzi huu? Ni baada tu ya kufafanua masharti yako ndipo kauli yako hata ina maana yoyote na inaweza kuchunguzwa ikiwa inakaribia suluhu la tatizo au la.

Zaidi ya hayo, "inaweza kuwa" haitoshi. Nionyesheni kutoka katika Qur’ani Tukufu kwamba kulikuwa na nabii mmoja au mtume mmoja kabla ya zama za Nuh au zama za Nuh ( achilia mbali kutumwa kwa watu wa Nuhu). Mitume au mitume hawa hawaji kwa sababu tu Abdallah anawabashiri. Hadithi za Kiislamu zinazungumza juu ya manabii kadhaa kabla ya Nuhu (Adam, Seth, Idris), lakini kwa vile Abdallah anaonekana kuzitupilia mbali Hadith, hasa zile zinazosema kwamba Nuhu alikuwa mjumbe wa kwanza, hawezi kuwaomba anapokuja mtupu. katika utafutaji wake wa Qur'an. Kumbuka kwamba Seth hajatajwa katika Qur'an, Adam haitwi nabii, na kwa kuzingatia Qur'an pekee, tunaweza tu kuona kwamba Idris ametajwa baada ya Ismail (21:85). Iwapo Abdallah anataka kulingania Hadith, ili aweze kumtambulisha Idris na Henoko na kumtambua kuwa ni babu wa Nuh, basi hawezi kuitupilia mbali Hadith inaposema pia kwamba wanadamu walianza kuabudu masanamu katika zama za Nuh, ili Idris aweze. bado hawajawaita wanadamu kutoka kwenye uabudu masanamu na kuwapeleka kwenye tauhidi, na hivyo watu hawakuwa na sababu ya kumkataa Idris. Zaidi ya hayo, Qur'an haisemi kwamba Idris alikataliwa. Hatimaye, Idris haitwi mjumbe hata hivyo, ila nabii (19:56).

Je, walikuwepo manabii au mitume waliotumwa kwa watu wa Nuhu kabla ya zama za Nuhu? Abdallah hajatoa ushahidi wowote kwamba zilikuwepo, achilia mbali kwamba zilikataliwa na kwa hiyo zingeweza kurejelewa katika S. 25:37 na 26:105.

Je, walikuwepo manabii au mitume wa ziada ambao Mwenyezi Mungu aliwatuma kwa watu wa Nuhu wakati uleule wa Nuhu? Tena, hakuna ushahidi unaotolewa. Ndiyo, Haruni alitumwa pamoja na Musa. Kwa hiyo? Je, Abdallah sasa anadai kwamba Mwenyezi Mungu hufanya kila kitu kwa njia ile ile, na kila Mitume alikuwa na mjumbe mwenzake? Hakika sivyo. Hali ya Musa ilikuwa maalum, na Kurani inasema kwamba Musa alimwomba Mungu hasa amtume Haruni pamoja naye. Na Mwenyezi Mungu analazimisha, na kuanzia hapo Musa na Harun huwa wanaonekana pamoja. Lakini zote mbili zimetajwa kwa uwazi zaidi ya mara kumi na mbili. Je, Qurani inasema Nuhu aliomba msaidizi? Je, Qur'an inasema kuwa Mwenyezi Mungu alimtuma Nuhu kuwa msaidizi? Je, kuna kifungu hata kimoja katika Qur'an ambapo Nuhu anatokea katika timu? Hakuna. Kwamba Musa alikuwa na msaidizi-nabii si hoja kwamba Nuhu alikuwa na mmoja pia. Zaidi ya hayo, Haruni anaitwa nabii katika Kurani (S. 19:53), lakini yeye si mara moja anaitwa mjumbe ingawa ametajwa mara 21 kwa jina.[8] Hiyo ni sababu ya ziada kwa nini rufaa ya Abdallah kwa Haruni haimsaidii katika kutatua tatizo la S. 25:37 . Hatimaye, neno rusul liko katika wingi ambalo kwa Kiarabu lina maana ya angalau wajumbe watatu. Mjumbe mwenza mmoja hangetosha. Lau wangekuwepo wawili tu (Nuhu na “Haruni” wake, basi Kiarabu kingetumia uwili badala ya umbo la wingi wa nomino. Kwa wazi, kadiri Mitume wa ziada wa Mwenyezi Mungu Abdallah anavyopaswa kuzua, ndivyo hali nzima inavyozidi kuwa isiyowezekana.

Sasa tunageukia sehemu ya pili ya uvumi wa mara tatu wa Abdallah (pigilia mstari msisitizo wangu):

Aya hii tukufu inaweza kuwa inawahusu Mitume waliotumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kabla na zama za Nabii Nuhu (sawa na Harun kutumwa na Musa), au Mitume kutoka kwa Nabii Nuh waliotumwa kwa watu katika miji ya jirani au katika ardhi, au wote wawili (Mitume waliotumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na Mitume waliotumwa kutoka kwa Nabii Nuh):

Sehemu iliyopigiwa mstari ni ile nadharia iliyoenezwa na Abdallah katika toleo asilia la makala yake (tazama hapo juu). Tayari nimejibu hili kwa undani katika mwili kuu wa makala hii. Abdallah hajajaribu hata kuingiliana na hoja zangu za kupinga. Hakuna haja ya maoni zaidi juu ya kipengele hiki.

Hatimaye, Abdallah anadai kuwa wingi wa rusul “unaweza kuwa unawahusu wote wawili (Mitume waliotumwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu na Mitume waliotumwa kutoka kwa Nabii Nuh)”, pengine ni kwa sababu Abdallah anadhani Mwenyezi Mungu ni kama yeye na makusudio ya wahyi wa Mwenyezi Mungu ni kumchanganya kila mtu. kwa kuchanganya dhana mbalimbali katika ubeti mmoja. Ikiwa uwezekano wa "mitume waliotumwa na Mwenyezi Mungu kabla au wakati wa Nuhu" ni sufuri, na uwezekano wa kuwa aya ina maana ya "mitume waliotumwa na Nuhu" pia ni sifuri, tunaweza kuhitimisha nini juu ya uwezekano wa kufasiri ambayo ya hypotheses hizi ni maana wakati huo huo?

Kwa kuona kwamba Qur’ani inawahimiza mara kwa mara waumini kutotofautisha kati ya Mitume (ya Mwenyezi Mungu) (S. 2:136, 285; 4:150,152), itakuwa badala ya kutofautiana kuchanganya na kuunganisha aina mbalimbali za Mitume kwa kurejelea. wao kwa neno moja, na kusababisha ulazima wa kisha kupambanua baina yao, yaani kupambanua baina ya kundi hilo miongoni mwa hao Mitume ambao ni Mitume wa watu na kundi jingine miongoni mwa hao Mitume ambao ni Mitume wa Mwenyezi Mungu.

Kama ilivyoonyeshwa mara kadhaa kabla, Qur'an haina hata mfano mmoja wa Mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye naye hutuma wajumbe. Hiyo sio sehemu ya dhana ya quraan. Ni dalili ya kukata tamaa kwamba Abdallah hana budi kugeukia uvumi ambao unakinzana kwa kiasi kikubwa na mafundisho ya jumla ya Qur'ani.

Abdallah anaendelea kuleta mkanganyiko zaidi:

[020:025] (Musa) akasema: Mola wangu Mlezi! Nipanue kifua changu.
[020:026] "Nirahisishie kazi yangu;
[020:027] Na uondoe kizuizi katika usemi wangu
[020:028] "Ili wapate kuelewa ninayosema:
[020:029] "Na nipe Waziri katika familia yangu.
[020:030] "Haruni, ndugu yangu;

Kwa Kiarabu, rasool maana yake ni mjumbe. Labda sio lazima kila wakati awe Mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Angeweza kuwa ni mjumbe tu kutoka kwa kiongozi yeyote, na kwa vile Nuhu, amani iwe juu yake, aliishi kati ya watu wake kwa muda wa miaka 950, basi inawezekana kabisa kwamba alikuwa na wajumbe wake waliotumwa kwa watu na makabila mbalimbali ili kuwaonya juu ya jambo hilo. mafuriko makubwa:

"Tulimtuma (mara moja) Nuhu kwa watu wake, na akakaa nao miaka elfu chini ya hamsini, lakini Gharika iliwagharikisha na wao (wamedumu) katika dhambi." (Qur'ani Tukufu, 29:14)

Tafadhali tembelea makala zifuatazo zinazohusiana: ...

Mengi ya haya tayari yameshughulikiwa. Angalizo pekee la kuvutia ni kwamba Abdallah inaonekana anataka kutumia mfano wa Haruni mara mbili. Katika aya ya kwanza alimwomba Harun kuunga mkono dhana yake kwamba huenda Mwenyezi Mungu alimtuma nabii (mjumbe?) mwingine pamoja na Nuhu, kama vile Harun alivyotumwa PAMOJA NA Musa. Lakini jinsi nukuu ya S. 20:25-30 inavyowekwa inadokeza kwamba Abdallah sasa anataka kumsihi Haruni (pia) ili kuunga mkono dhana yake ya ubunifu ya wasaidizi kwa Nuhu ambaye Nuhu anamtuma kama wajumbe.

Hapana shaka, Musa ndiye aliye mashuhuri zaidi kati ya hao ndugu wawili. Hata hivyo, Haruni si msaidizi tu ambaye alichaguliwa na kuteuliwa na Musa; yeye ni msaidizi aliyewekwa na Mwenyezi Mungu, na (katika Uislamu) ni Mtume kwa haki yake mwenyewe.

Na kwa rehema zetu tulimpa nduguye, Harun, kuwa Nabii. S. 19:53 Y. Ali

Na Qur’ani inaeleza kwa uwazi kwamba Harun alikipokea kitabu pamoja na Musa. Haruni si rahisi mfuasi au mwanafunzi wa Musa. Kitabu hakikutolewa kwa Musa peke yake ambaye kisha akamfundisha Harun na kumteua kuwa mjumbe wake:

Na tukawapa Musa na Harun Ubaguzi na Nuru na mawaidha kwa watu wema, S. 21:48 Sher Ali.

Na kwa yakini tuliwaneemesha Musa na Harun ... Na tukawapa Kitabu kinacho bainisha. S. 37:113, 117 Pickthall

Quran inamwita Harun nabii lakini si mtume; si Mtume wa Mwenyezi Mungu, wala Mtume wa Musa. Zaidi ya hayo, haiandiki popote kwamba Musa alimtuma Haruni popote kueneza ujumbe wake. Walienda pamoja kila mara (au Haruni alibaki nyuma mara kwa mara, k.m. Musa alipokutana na Mungu mlimani ili kupokea mbao zenye amri). Lakini Musa kamwe hamtume Haruni kama mjumbe popote. Kwa hivyo, mfano wa Haruni haufai kabisa kuunga mkono nadharia ya Abdallah. Aidha, katika suala la Harun, Quran inasema nini kilitokea. Inafafanua uhusiano kati ya Musa na Haruni. Kuhusu Nuh, Osama Abdallah bado anabahatisha na kutoa dai tupu baada ya jingine.

Nakala hizo zinazodaiwa kuwa "zinazohusiana" ambazo Abdallah anatualika kuzisoma hazitoi chochote kutatua shida hii, kwa hivyo zimeachwa hapa.

Kutenguliwa kwa Abdallah kunashangaza hasa katika uundaji wa aya yake ya mwisho. Hapo awali, aliandika:

Ama sehemu ya pili ya swali hapo juu, ndio, kulikuwa na Nabii mmoja tu aliyetumwa kwa watu wa Nuhu, naye alikuwa ni Nabii Nuh, amani iwe juu yake, yeye mwenyewe.

Sasa ni:

Ama sehemu ya pili ya swali hapo juu, ndio, kulikuwa na mtu mmoja tu aliyeitwa Mtume ambaye alitumwa kwa watu wa Nuhu, naye alikuwa ni Nabii Nuh, amani iwe juu yake, yeye mwenyewe. Lakini tena, kuna pia "Mitume" ambao Aya tukufu Zinasema kwamba ama walitumwa kabla yake (kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu labda kwa watu sawa na Mayahudi, kwa mfano, pia walipokea Mitume wengi kabla ya kulaaniwa hatimaye [2] [ 3] [4] [5]) au wakati wake kwa yeye binafsi kuwatuma wanafunzi wake. (Chanzo; toleo la pili, lililochapishwa 1 Mei 2009)

Kuingiza tu neno "jina" kabla ya "Mtume" kimsingi kunabadilisha kile anachosema Abdallah; kufutwa kwa ubora wake. Lakini suala halikuwa kamwe kwamba hawa wajumbe wengine wanahitaji kutajwa kwa uwazi. Kurani inarejelea idadi ya manabii au mitume bila kuwataja. Kwa mfano, katika S. 2:246-248 inazungumza kuhusu nabii asiyetajwa jina ambaye anatangaza kuteuliwa kwa Talut kuwa mfalme juu ya Israeli, na S. 36:13-29 ni hadithi nyingine inayozungumza kuhusu wajumbe watatu bila kutaja majina yao. Sio tu kwamba hakuna nabii mwingine aliyetajwa kwa wakati wa Nuhu, hakuna ushahidi wa kuwepo kwa nabii mwingine hata kidogo, aliyetajwa au ambaye hakutajwa.

Hata hivyo, kuingiza "jina" katika sentensi hiyo, kunamruhusu kuendelea na sentensi nyingine ambayo nataka kuichambua katika ifuatayo. Abdallah anasema, "Lakini tena, kuna "mitume" ambazo Aya tukufu zinasema kwamba ama walitumwa kabla yake (kutoka kwa Mwenyezi Mungu ...) au wakati wa wakati wake na yeye binafsi kutuma wanafunzi wake." Kusema kweli, hivyo sivyo S. 25:37 inavyosema. Inasema tu: "Na watu wa Nuhu, walipowakadhibisha Mitume, tuliwazamisha,..." HAIsemi chochote anachodai Abdallah. Hasa, haisemi,

"Na kaumu ya Nuhu, walipowakadhibisha Mitume tulio watuma kabla ya zama za Unabii wa Nuhu [yaani angalau miaka elfu moja kabla ya Gharika, kwa kuwa inadaiwa kuwa utume wa Nuhu ulidumu miaka 950], tuliwazamisha. ."

wala haisemi,

"Na kaumu ya Nuhu walipowakanusha Mitume wengine tulio watuma katika zama za Nuhu, tuliwazamisha...."

wala haisemi,

"Na kaumu ya Nuhu, walipowakadhibisha wanafunzi wa Nuhu aliowatuma kwa watu katika miji ya jirani na katika ardhi zote, tuliwazamisha...."

Kila moja ya kauli hizi hailingani, na kuziunganisha katika taarifa moja kwa kutumia nakala "au" haifanyi kuwa bora zaidi. Tatizo kubwa katika kila moja ya miundo hii ni kwamba watu wa Nuh wanazamishwa kwa kuwakataa watu wengine mbalimbali, badala ya kuadhibiwa kwa kumkataa Nuh, Mtume wa Mwenyezi Mungu. Ghafla, kukataliwa kwa Nuh kwa hakika si sababu tena ya kuadhibiwa kwao, kukataliwa kwa watu wengine kunakuwa lengo, kugeuza hadithi juu chini na kupingana na vifungu vingine vyote vya Qur'an ambavyo vinasimulia hadithi ya Nuhu.

Na, tunapotaka kumuongeza Nuhu tena kwenye mlingano, wala kifungu hakisemi:

"Na kaumu ya Nuhu, walipomkanusha Nabii Nuhu na Mitume wake (aliowatuma kwa watu katika miji ya jirani na katika ardhi zote), tuliwazamisha,..."

Abdallah anaweza tu kuifikia tafsiri hiyo kwa kuchezea maandishi na kuikata kutoka katika mafundisho ya Qur'an kwa ujumla wake. Osama Abdallah ameshindwa kutoa tafsiri yoyote thabiti na yenye maana ya aya hii licha ya mazoezi yake yote ya mazoezi ya viungo. Ufafanuzi mwepesi zaidi wa uundaji wa aya hii bado ni kwamba mtunzi wa Qur'ani alifanya kosa tu, ambalo si la kushangaza sana kutokana na makosa mengine mengi na migongano iliyomo ndani ya kitabu hiki, tazama sehemu ya Contradictions katika Qur'an. 'a.

Kwa vile nilikuwa nimejadili maelezo mengi ya makala yangu ya kwanza ya majibu na Bassam Khoury, pia nilimwomba atoe maoni yake kuhusu toleo lililosahihishwa la Abdallah. Haya hapa majibu yake:

"Lakini tena, kuna "wajumbe" ambao aya tukufu inasema kwamba walitumwa mbele yake ..."

Kwa maneno mengine anachosema ni kwamba aya hiyo haiwezi kuwa na makosa. Kwa sababu swali lilikuwa "Ni akina nani hao wajumbe ambao aya inawazungumzia?", na jibu ni "Pia kuna 'mitume' ambayo Aya inawazungumzia."

Ndio, tumethibitisha tayari aya inazungumzia "mitume" na tunasema ni makosa kwa vile hapakuwa na wajumbe wengine. Anasema walikuwepo kwa sababu mstari unasema hivyo? Hiyo inamaanisha tu kwamba hataruhusu hata mambo ya hakika yazuie imani yake. Hilo ni jambo ambalo tayari tulijua kabla hata hatujauliza maswali. Waislamu hawataruhusu ukweli kuwazuia imani yao, lakini kama ataamini chochote bila hata chembe ya ushahidi basi hakika kuna matumaini madogo sana kwake. Itakuwa kama kumpa dawa mtu aliyekufa.

Ili kulieleza kwa mara nyingine: Tunajua Osama anaamini kwamba kulikuwa na wajumbe wengine kabla au pamoja na Nuhu, lakini swali ni "je, anajua hilo?" au ni imani potofu tu? Tunachohitaji kutoka kwake hivi sasa sio kueleza tena msimamo wake bali kutoa ushahidi wa kuaminika wa hao wajumbe wengine, na kwa ushahidi wa kuaminika hakika hatumaanishi uvumi wa Osama mwenyewe.

Hiyo inahitimisha kwa uzuri. Osama Abdallah ni "ni hivyo kwa sababu Qur'an inasema hivyo" mwaminifu. Kwa kadiri ninavyohusika, kila kitu kinasemwa juu ya suala hili. Abdallah anaweza kujibu na/au kufuta na kurekebisha ibara hiyo tena, lakini isipokuwa kama atawasilisha jambo ambalo ni jipya kabisa na kutoa maudhui ambayo yanapita zaidi ya dai lingine tupu au madai tu, sitajibu mara nyingine.

Sasisho ndogo: nilikuwa nimemaliza jibu langu la hapo juu kwa toleo la 2A la Abdallah (lililochapishwa tarehe 1 Mei 2009) tarehe 4 Mei 2009, lakini sikuwa nimeliweka hadharani wakati Abdallah alipobadilisha makala yake tena tarehe 6 Mei 2009 (pamoja na kuiondoa kwenye tovuti yake. jibu lake la kwanza la aibu sana ambalo alimtangaza Ibrahimu kuwa aliishi kabla ya wakati wa Nuhu).

Nadhani niongeze maelezo kadhaa kuhusu alichoongeza ili kiambatisho changu kijibu kikamilifu toleo lake (la sasa) wakati wa uchapishaji wetu. Abdallah aliongeza kauli moja ya mukhtasari baada ya orodha ya ibara zilizopendekezwa, akisema: “Basi kuhusu sehemu ya kwanza ya swali, idadi kamili ya Mitume haijulikani, Mwenyezi Mungu Mtukufu hakuibainisha. ." ambayo haiongezi chochote katika hoja kama hiyo.

Zaidi ya hayo, baada ya sentensi hiyo, aliweka sanduku kubwa la kijivu, ambalo mimi naliita "sanduku la kukata tamaa la Abdallah", akitangaza makala nyingine mbalimbali ambazo huwa anazivuta wakati hana la kusema na anahisi kwamba anahitaji haraka kuondoa tahadhari kutoka kwa sasa. mada. Masuala mawili anayoyaibua siku zote ni: (1) Qur'an ni muujiza wa kisayansi (na kwa kuwa hii inathibitisha asili yake ya kiungu, Qur'an haiwezi kukosea juu ya chochote inachosema), na (2) Biblia ni kitabu kilichopotoka na kisicho cha adili ambacho kimejaa ponografia.

Kuna mtu yeyote aliyevutiwa? Mimi si. Inaonyesha tu kwamba Abdallah anahitaji kufanya kazi kwa makosa ya kimantiki na hawezi kushikamana na mada.

Walakini, juu ya kisanduku hicho, aliongeza pia aya ifuatayo:

Historia ambayo Mwenyezi Mungu Mtukufu aliiacha bila kutajwa:

Kwa wale wanaotaka kutumia nukta hii dhidi ya Qur'ani Tukufu, jibu langu kwao litakuwa kwamba Mwenyezi Mungu Mtukufu, kwa Mapenzi Yake ya Kimungu na Hekima Yake, aliamua kuacha habari hii. Pengine, kwa sababu Wanadamu walikuwepo kwa mamilioni ya miaka duniani, kwa hakika kuna Mitume na Mitume wengi mno kuwataja. Mtume Muhammad (rehema na amani zimshukie) alisema kwamba kulikuwa na Mitume zaidi ya 120,000 waliotumwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa Wanaadamu. Zaidi ya hayo, je, wana umuhimu gani kwa ujumla wa Ujumbe wa Kiungu wa Uislamu? Karibu hakuna. Pia, historia yao kubwa na ndefu inaweza pia kusaidia katika upotovu wa Maandiko Matakatifu ya Qur'ani Tukufu, kwa sababu kungekuwa na data nyingi sana zisizo na umuhimu kuzielewa na kuzihifadhi, na Aya nyingi mno za kukariri.

Hatua nzuri! Sasa habari zinazokosekana zinazofanya S. 25:37 kuwa tatizo kama hilo ni ishara ya hekima kuu ya Mwenyezi Mungu. Hili ni dai lingine tupu la Abdallah ambaye hawezi kutoa jibu la kweli kwa tatizo hilo. Kwa kuchukulia kwamba kulikuwa na mitume na au manabii wengi, nisingetarajia kwamba wote wameorodheshwa kwa majina na historia katika Qur'an, lakini bado ningetarajia kwamba hadithi za mitume hao ambao Mwenyezi Mungu aliamua kuwazungumzia zitaripotiwa bila ya kuzua mkanganyiko kutokana na kutokuwa na mshikamano na mgongano baina ya matoleo mbalimbali yanayopatikana ndani ya Qur-aan. Mtu anaweza pia kushangaa jinsi Waislamu wanataka kueleza kwamba 99.9% ya hawa wanaodaiwa kuwa manabii hawajaacha alama yoyote katika historia.

Lakini swali muhimu zaidi ambalo Abdallah anatakiwa kulijibu kuhusiana na mkabala wake wa mjadala huu ni hili: Ni kwa msingi gani Abdallah anakubali usemi huu unaodaiwa kuwa wa Muhammad kuwa ni kweli, wakati anapuuza (na hivyo kukataa kabisa) usemi mwingine wa Muhammad ambamo anaeleza waziwazi kwamba Nuhu alikuwa mjumbe wa kwanza wa Mwenyezi Mungu?

Abdallah anapendeza kwa hiari kwa baadhi ya Hadith na kuzipuuza zingine. Yeye ni holela kabisa katika kuzikubali na kuzikataa Hadith za Kiislamu, na kwa urahisi anafanya chochote kile anachokipenda na kinachomfaa zaidi wakati huo. Tatizo la Abdallah kuhusu uthabiti hutafsiri moja kwa moja katika tatizo la uaminifu.

Hatimaye, hivi ndivyo Abdallah alivyotangaza nyongeza zake:

05/06/2009- ... Pia niliongeza nukta nyingi mpya kwenye makala Je, watu wa Nuhu walikataa Mitume wangapi? Je, hakukuwa na Nabii mmoja tu - Nuh? (Chanzo; piga mstari chini yangu ya msisitizo)

Hiyo ni huzuni na upumbavu. Hakuongeza "pointi nyingi mpya". Aliongeza kisanduku cha kijivu kilicho na wazo moja ambalo lilihusiana na mada na hii ndio sehemu iliyonukuliwa hapo juu kwenye sehemu ya juu ya "kisanduku cha kukata tamaa". Mengine yalikuwa ni jaribio la kusikitisha la kuvuruga mada, "pointi" ambazo hazikuwa na uhusiano wowote na mjadala huu. Lakini Abdallah ni muuzaji: ikiwa ubora wa bidhaa zako ni duni, tumia tu maneno makubwa kuzitangaza. Lazima kuwe na mtu ambaye atakuamini.

Vidokezo

1. Mchezo wa Abdallah kubadilisha maneno na maneno mengine yenye maana hiyo hiyo bado haujaisha. Kulingana na ingizo la sasa la Wikipedia, chini ya neno kuu "mmishonari" linasema:

... Neno "misheni" linatokana na neno la Kilatini missioninimus (nom. missio), linalomaanisha "tendo la kutuma" au mitto, mittere, maana yake halisi "kutuma" au "kutuma", sawa na neno linalotokana na Kigiriki. neno "mtume" kutoka kwa apostolos, maana yake "mjumbe, hasa, balozi wa Injili; rasmi kamishna wa Kristo ["mtume"] ... (chanzo; ilifikiwa 22 Aprili 2009; msisitizo wangu wa ujasiri)

Kwa maneno mengine, mjumbe, mtume na mmishenari wote wanamaanisha kitu kimoja kimsingi, yaani "mtu aliyetumwa na ujumbe"; la kwanza likiwa ni neno la Kiingereza, neno la pili linatokana na Kigiriki, na neno la tatu linatokana na kitenzi cha Kilatini cha "kutuma nje". Ninakubali, kwamba neno mtume na mmishenari hutumiwa na maana tofauti maalum, lakini maana yao ya msingi ni sawa. Zaidi ya hayo, hakuna "wamisionari tu" kama Abdallah anawaita kwa dharau. Wakristo wote ni wamisionari kulingana na amri ya Yesu iliyotolewa katika Mathayo 28:18-20.

2. Kuhusu Daudi na mwanawe Sulemani, ni dhahiri kwamba kuna muda mwingi wa mwingiliano katika maisha yao, ingawa Sulemani anaweza kuwa alipokea wadhifa wa utume baada tu ya kifo cha Daudi. Vile vile mtu anaweza kuwa na uwezo wa kubishana kwa ajili ya jozi Isaka na Yakobo, na pengine Ibrahimu na Isaka, lakini wengine kwa hakika walikuwa "katika ofisi" kwa wakati mmoja kulingana na ufahamu wa Kiislamu.

3. Sifahamu matukio zaidi, lakini niko tayari kusahihishwa wakati wasomaji wanaweza kunipa mifano mingine. Hata hivyo, hitimisho halingebadilika ikiwa kuna mfano wa tatu au hata wa nne, ikiwa wanafanana kwa maana kwamba muktadha unasema wazi ni wajumbe wa aina gani.

4. Kutafuta mtume.* or messenger.* kulileta vibonzo 3410 zaidi ya tafsiri kumi za Kiingereza. Kwa kuwa baadhi ya matukio haya yanapatikana katika mabano yaliyotolewa na wafasiri na si katika maandishi ya Kiarabu, makadirio yangu ni kwamba hii inakuja takribani matukio 250-300 ambapo neno rasul linatumika katika umoja au wingi. Ili tu kuwa katika upande salama, ninatumia katika hoja yangu makadirio ya chini ya mara mia mbili ambayo labda ni ya chini sana. Ningeshukuru kama mtu angeweza kuchunguza kwa makini maandishi ya Kiarabu ya Kurani. Hata hivyo, hii inachukua muda kwa kiasi fulani kwani kutafuta mizizi ya konsonanti huleta zaidi ya aya 500; ilhali wengi wao ni mifano ya kitenzi, si nomino, k.m. "tunatuma" katika 54:27. Inaonekana kuwa ngumu katika Kiarabu kutafuta maumbo ya nomino pekee. [Sasisho: Kuna tovuti ya takwimu za Qur'an ambayo ina nambari zifuatazo: mjumbe (mara 249), wajumbe (mara 135) lakini baadhi ya hizi zinahitaji kupunguzwa kwa kuwa ziko kwenye mabano katika tafsiri iliyotumiwa. Hata hivyo, kurasa hizi zinaweza kutoa muhtasari wa haraka, ingawa mtu bado atalazimika kuangalia kama Kiarabu kina "rasul" kila wakati Kiingereza kina "messenger" bila kuwa kwenye mabano.]

5. Hapa kuna maelezo ya chini kabisa ya Sayyid Abul Ala Maududi kwenye S. 26:105:

75 Na ingawa wamemkadhibisha Mtume mmoja tu, lakini ilikuwa ni kuwakataa Mitume wote kwa sababu walikuwa wamekuja na ujumbe mmoja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hili ni jambo muhimu ambalo Qur’ani imelitaja tena na tena kwa njia tofauti. Kwa hivyo, hata wale watu waliomkataa Mtume mmoja tu wamehesabiwa kuwa ni makafiri ingawa walikuwa wanawaamini Mitume wengine wote, kwa sababu rahisi kwamba Muumini wa ukweli wa Mtume mmoja hawezi kukataa ukweli huo huo katika hali nyingine isipokuwa akifanya hivyo kwa sababu ya ukweli. ya ubaguzi wa rangi, kuiga wazee, n.k. (Chanzo; piga msisitizo wangu)

Maududi na wafasiri wengine wengi wanachanganya ukweli na hukumu. Kwa hakika Mwenyezi Mungu atakuwa huru kusema kwamba atahesabu "kumkataa Mtume mmoja" kama "kukanusha Mitume wote" na kuwahukumu watu wanaomkanusha Mtume mmoja kana kwamba wamewakanusha Mitume wote. Hata hivyo, S. 25:37 na 26:105 si kauli za maoni au hukumu. Ni kauli za ukweli; na kama kauli za ukweli ni makosa.

Tovuti ya kisasa ya wamisionari wa Kiislamu ina muundo huu:

Pia ni rai yetu kwamba anayeukataa ujumbe wa ulimwengu mzima wa Muhammad, amani iwe juu yake, anakataa ujumbe wa Mitume wote, hata kama anadai kuwa ameamini na kumfuata Mtume Wake. Amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu: “Watu wa Nuhu waliwakanusha Mitume” (26:105). Kwa hivyo, Mwenyezi Mungu aliwaona kuwa wamewakanusha Mitume wote pamoja na kwamba hapakuwa na Mtume kabla ya Nuhu. Hili pia liko wazi kutokana na aya zifuatazo: “Wale wanaomkufuru Mwenyezi Mungu na Mitume wake, na wanataka kufarikisha baina ya Mwenyezi Mungu na Mitume wake, na wakasema: “Tumewaamini baadhi na tunawakufuru wengine, wakitaka kushika njia ya katikati. Hakika hao ndio makafiri, na tumewaandalia makafiri adhabu ya kudhalilisha.” (4:150-51). (Chanzo; piga mstari chini yangu ya msisitizo)

Kwa hakika, haya ni maoni ya Waislamu wengi, na maana hii inaweza hata kuwa maoni ya mtunzi wa Qur'an, lakini hilo bado halibadilishi suala kwamba kauli hiyo inabakia kuwa potofu kiukweli. Bado watu wa Nuhu walimkanusha Nuhu peke yake.

Zaidi ya hayo, S. 4:150-151 haiwezi kutumika kueleza Ms. 26:105. Kupambanua baina ya wajumbe kunadhania kwamba watu wanawajua hawa wajumbe mbalimbali. Mtu hawezi kufanya tofauti kati ya haijulikani. S. 4:150-51 inazungumza dhidi ya watu wanaojua wajumbe kadhaa na kisha kufanya tofauti kati yao, kukubali mmoja na kukataa mwingine. Hata hivyo, kaumu ya Nuhu hawakuwa na Mitume kadhaa wa kupambanua baina yao. Watu wa Nuhu walikuwa wamemwona mtume mmoja tu. Na walimkadhibisha bila ya kubainisha. Tena, aya hii inawahusu tu mitume waliopita, lakini kwa vile Nuhu alikuwa mjumbe wa kwanza, haielezi chochote.

Zaidi ya hayo, hata tunapotazama kundi la wajumbe waliopita, S. 4:150-151 bado haisemi nini hawa wafasiri wa Kiislamu wangependa kutufanya tuamini. Ibara hii inasema tu kwamba kumkataa mmoja wa Mitume kunamfanya Mwenyezi Mungu amchukulie mtu huyu kuwa ni kafiri na ataadhibiwa kwa adhabu ya kufedhehesha. Haisemi “kukufuru mjumbe mmoja” ina maana kwamba kwa hiyo “aliwakadhibisha Mitume wote”. Aya hii inasema tu kwamba kuamini baadhi tu ya Mitume hakutamsaidia mtu, bali hakukanushi imani ya mtu anayepambanua wala hakuenezi ukafiri wake kwa Mitume wote. Kwa hiyo, aya hii haina sawa na "kumkataa Mtume mmoja" ni sawa na "kuwakataa Mitume wote". Bado sijaona uthibitisho wowote kwamba Qur'an kweli inafundisha haya.

Kwa hakika, kwa nini Qur’ani ingeleta tofauti baina ya makafiri wapagani wanaowakataa mitume wote na watu wa Kitabu (Mayahudi na Wakristo) ambao wanawakubali Mitume wengi isipokuwa wachache miongoni mwa wale wanaohesabiwa kuwa ni Mitume katika Uislamu? Kwa nini wafikiriwe tofauti kama Qur'an ilikusudia kweli kufundisha kwamba "kumkataa mmoja" ni sawa na "kuwakataa wote"?

Pengine Waislamu wangeweza kutoa hoja kwamba kwa mujibu wa Qur'an, adhabu (ya mwisho) ya kumkataa Mtume mmoja (kwa mfano wale Waislamu wanaomkataa Rashad Khalifa, mjumbe wa ahadi, au Wakristo wanaomkataa Muhammad) ni kama adhabu ya kuwakataa Mitume wote. km wasioamini), lakini huo ungekuwa usawa katika kiwango cha athari, sio kwa kiwango cha ukweli wa kihistoria. Kama vile mauaji au uzinzi au uasi hubakia kuwa ni "mahalifu" au dhambi tofauti katika Uislamu, licha ya kwamba zote zina hukumu ya kifo katika Shari'ah.

6. Qur'an inaonekana kuashiria kwamba wanadamu walikuwa jamii moja angalau mpaka Mtume(wa)(ma)mtume wa kwanza (kadhaa) wakiwa na andiko walipotumwa.

Wanadamu walikuwa umma mmoja na Mwenyezi Mungu aliwatuma Manabii kwa bishara na maonyo, na pamoja nao akakiteremsha Kitabu kwa haki ili kihukumu baina ya watu katika mambo waliyo khitalifiana. ... S. 2:213 Al-Hilali & Khan

Kwa kuwa Nuhu ndiye mjumbe wa kwanza, hiyo inaonekana kudokeza kwamba mseto wa wanadamu katika mataifa mbalimbali ulitokea muda mrefu baada ya Nuhu.

7. Wafasiri wa zamani wa Kiislamu walitoa mawazo mengi kuhusu neno hili, wakipendekeza maana zinazoweza kutokea kama vile "wale walio na macho yaliyopanuka" au "wale wanaokufa nguo" au "wale waliosimama karibu na Iesa" au "wale waliochanganyikiwa" au " waliochaguliwa na manabii” au “wale wasio na mawaa” n.k.

8. Haruni ametajwa mara 21 kwa mujibu wa ukurasa huu (ondoa matukio hayo matatu ambapo Haruni anatokea ndani ya mabano). Inashangaza: Muhammad ametajwa kwa jina mara nne tu katika maandishi ya Qur'an, na mara moja jina lake ni jina la sura (chanzo).

Shalom

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW