Friday, December 8, 2017

JE, UNAYAJUA MAJINA NA SIFA ZA YESU KRISTO MUNGU MKUU?


Kuna Majina zaidi ya 200 ya Yesu Kristo yanayopatikana katika Biblia. Yafuatayo ni baadhi ya hayo majina yenye umaarufu zaidi, yaliyopangwa katika sehemu tatu zinazohusiana na majina yanayoonyesha asili ya Kristo, nafasi yake katika Utatu wa Mungu, na kazi Yake duniani kwa niaba yetu.
Asili ya Kristo
Jiwe la msingi kuu: (Waefeso 2:20) – Yesu ni jiwe la msingi la jengo la kanisa lake. Yeye huunganisha Myahudi na Mataifa, wanaume na wanawake-watakatifu wote kutoka umri wote na maeneo katika muundo mmoja uliojengwa juu ya imani ndani yake ambayo imegawaywa na wote.
Mzaliwa wa kwanza juu ya viumbe vyote: (Wakolosai 1:15) — Sio jambo la kwanza Mungu aliloumba, kama wengine wanavyodai kwa uongo, kwa sababu mstari wa 16 inasema vitu vyote viliumbwa kupitia na kwa ajili ya Kristo. Badala yake, maana yake ni kwamba Kristo anaweka cheo na ustawi wa kwanza wa mzaliwa wa kwanza juu ya vitu vyote, kwamba anamiliki cheo cha juu zaidi katika ulimwengu; Yeye ni mzuri zaidi kuliko wengine wote; Yeye ni mkuu wa vitu vyote.
Kichwa cha Kanisa: (Waefeso 1:22, 4:15, 5:23) — Yesu Kristo, si mfalme au papa, ndiye pekee ni mkuu zaidi, mtawala huru wa Kanisa-wale alikufa kwa ajili yao na ambao wameweka imani yao ndani yake pekee kwa ajili ya wokovu.
Mtakatifu: (Matendo 3:14; Zaburi 16:10) — Kristo ni mtakatifu, katika hali yake ya kimungu na ya kibinadamu, na chemchemi ya utakatifu kwa watu wake. Kwa kifo chake, tunaitwa takatifu na safi mbele za Mungu.
Jaji: (Matendo 10:42; 2 Timotheo 4: 8) — Bwana Yesu alichaguliwa na Mungu kuhukumu ulimwengu na kugawa thawabu za milele.
Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana: (1 Timotheo 6:15, Ufunuo 19:16) — Yesu ana mamlaka juu ya mamlaka yote duniani, juu ya wafalme na watawala wote, na hakuna mtu anayeweza kumzuia kukamilisha malengo yake. Anawaongoza kama anavyotaka.
Mwanga wa Dunia: (Yohana 8:12) — Yesu alikuja kwa mwengu ulio na giza a dhambi na kumwaga mwanga wa uzima na ukweli kupitia kazi yake na maneno yake. Wale wanaomtegemea Yeye macho yao yatafunguliwa na Yeye na kutembea katika nuru.
Mfalme wa amani: (Isaya 9: 6) — Yesu hakuja kuleta amani kwa ulimwengu kama ukosefu wa vita, lakini amani kati ya Mungu na mwanadamu aliyejitenga na dhambi. Alikufa ili kuunganisha wenye dhambi kwa Mungu mtakatifu.
Mwana wa Mungu: (Luka 1:35; Yohana 1:49) — Yesu ni "pekee wa Baba" (Yohana 1:14). Imetumika mara 42 katika Agano Jipya, "Mwana wa Mungu" inathibitisha uungu wa Kristo.
Mwana wa Adamu: (Yohana 5:27) — Kutumiwa kama tofauti na "Mwana wa Mungu" maneno haya yanathibitisha ubinadamu wa Kristo ambao upo pamoja na Uungu wake.
Neno: (Yohana 1: 1; 1 Yohana 5: 7-8) — Neno ni Mtu wa pili wa Mungu wa utatu, ambaye alisema na kufanyika, ambaye alizungumza kila kitu bila kitu katika uumbaji wa kwanza, ambaye alikuwa mwanzoni na Mungu Baba, na alikuwa Mungu, na ambaye vitu vyote viliumbwa na yeye.
Neno la Mungu: (Ufunuo 19: 12-13) — Hii ni jina ambalo limetolewa kwa Kristo ambayo haijulikani kwa wote bali Yeye mwenyewe. Inaashiria siri ya mtu wake wa kimungu.
Neno la Uzima: (1 Yohana 1: 1) — Yesu sio tu aliongea maneno yaliyoongoza kwa uzima wa milele, lakini kwa mujibu wa aya hii Yeye ndiye maneno ya uhai, akimaanisha uzima wa milele wa furaha na utimilifu ambayo Yeye hutoa.
Nafasi yake katika utatu
Alfa na Omega: (Ufunuo 1: 8; 22:13) — Yesu alijitangaza mwenyewe kuwa mwanzo na mwisho wa vitu vyote, hairejelewi na mtu ila Mungu wa kweli. Taarifa hii ya milele inaweza husishwa tu na Mungu.
Imanueli: (Isaya 9: 6; Mathayo 1:23) — Kwa kweli "Mungu pamoja nasi." Wote Isaya na Mathayo wanathibitisha kuwa Kristo ambaye angezaliwa Bethlehemu angekuwa Mungu mwenyewe ambaye alikuja duniani kwa namna ya mtu kuishi kati ya watu wake.
Mimi Ndimi: (Yohana 8:58, pamoja na Kutoka 3:14) — Wakati Yesu alijitambulisha kwa jina hili, Wayahudi walijaribu kumpiga kwa mawe na kumtukana. Walielewa kwamba alikuwa akijitangaza mwenyewe kuwa Mungu wa milele, Yehova asiyebadilika wa Agano la Kale.
Bwana wa Wote: (Mtendo. 10:36) — Yesu ndiye mtawala mkuu juu ya ulimwengu wote na vitu vyote vilivyo ndani yake, ya mataifa yote ya ulimwengu, na hasa watu wa Mungu anaochagua, Mataifa na Wayahudi.
Mungu wa kweli: (1 Yohana 5:20) — Hii ni moja kwa moja kwamba Yesu, kuwa Mungu wa kweli, sio tu wa Mungu, bali ni Mungu. Kwa kuwa Biblia inafundisha kuna Mungu mmoja tu, hii inaweza tu kuelezea asili Yake kama sehemu ya Mungu wa utatu.
Kazi Yake duniani
Mwandishi na Mtekelezaji wa Imani Yetu: (Waebrania 12: 2) — Wokovu unafanywa kupitia imani ambayo ni zawadi ya Mungu (Waefeso 2: 8-9) na Yesu ndiye mwanzilishi wa imani yetu na mkamilishi wake. Kutoka mwanzo hadi mwisho, Yeye ndiye chanzo na mwenye kudumisha imani ambayo inatuokoa.
Mkate wa Uzima: (Yohana 6:35; 6:48) — Kama vile mkate unavyodumishai maisha kwa maana ya kimwili, Yesu ni Mkate unaompa na kuimarisha uzima wa milele. Mungu alitoa mana jangwani kuwalisha watu wake, na akamtoa Yesu kutupa uzima wa milele kupitia mwili Wake, uliovunjika kwa ajili yetu.
Bwana arusi: (Mathayo 9:15) — Picha ya Kristo kama Bwana arusi na Kanisa kama Bibi arusi wake inaonyesha uhusiano maalum tunao naye. Tunafungwa kwa kila mmoja katika agano la neema ambayo haiwezi kuvunjika.
Mkombozi: (Warumi 11:26) — Kama vile Waisraeli walivyohitaji Mungu kuwaokoa kutoka utumwa wa Misri, kwa hivyo Kristo ndiye Mkombozi wetu kutoka utumwa wa dhambi.
Mchungaji Mzuri: (Yohana 10:11, 14) — Katika nyakati za Biblia, mchungaji mzuri alikuwa tayari kuhatarisha maisha yake mwenyewe ili kulinda kondoo wake kutoka kwa wakulaji. Yesu aliweka maisha yake kwa ajili ya kondoo wake, na Yeye anatulea na kutulisha.
Kuhani Mkuu: (Waebrania 2:17) — Kuhani Mkuu wa Kiyahudi aliingia hekaluni mara moja kwa mwaka ili kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi za watu. Bwana Yesu alifanya kazi hiyo kwa ajili ya watu Wake mara moja kwa wote msalabani.
Mwana Kondoo wa Mungu: (Yohana 1:29) — Sheria ya Mungu ilitafuta dhabihu ya Mwana-Kondoo asiye na doa, asiye na lawama kama upatanisho kwa ajili ya dhambi. Yesu akawa Mwana-Kondoo huyo aliongoza kwa upole kwenye mauaji, akionyesha uvumilivu Wake katika mateso Yake na utayari wake wa kufa kwa ajili yake mwenyewe.
Mpatanishi: (1 Timotheo 2: 5) — Mpatanishi ni mmoja ambaye huenda kati ya vyama viwili ili kuwapatanisha. Kristo ni Mmoja na Mpatanishi pekee aliyewaunganisha wanadamu na Mungu. Kuomba kwa Maria au watakatifu ni ibada ya sanamu kwa sababu inapunguza nafasi hii muhimu zaidi ya Kristo na inaonyesha nafasi ya Mpatanishi kwa mwingine.
Mwamba: (1 Wakorintho 10: 4) — Kama maji yenye uhai yaliyotoka kutoka mwamba Musa alipiga jangwani, Yesu ndiye Mwamba ambao hutiririsha maji yaliyo hai ya uzima wa milele. Yeye ndiye Mwamba ambaye tunajenga nyumba zetu za kiroho, ili hakuna dhoruba inayoweza kutikisa.
Ufufuo na Uzima: (Yohana 11:25) — Imewekwa ndani ya Yesu ni njia za kufufua wenye dhambi kwa uzima wa milele, kama alivyofufuliwa kutoka kaburini. Dhambi yetu imezikwa pamoja Naye, na tunafufuliwa kutembea katika maisha mapya.
Mwokozi: (Mathayo 1:21; Luka 2:11) — Anawaokoa watu wake kwa kufa kuwaokoa, kwa kuwapa Roho Mtakatifu kuwapa upya kwa nguvu zake, kwa kuwawezesha kuondokana na maadui wao wa kiroho, kwa kuwasaidia katika majaribu na katika kifo, na kwa kuwafufua siku ya mwisho.
Mzabibu wa Kweli: (Yohana 15: 1) — Mzabibu wa kweli hutoa kila kitu ambacho matawi (waumini) wanahitaji kuzaa matunda ya Roho — maji yaliyo hai ya wokovu na chakula kutoka kwa Neno.
Njia, Kweli, uzima: (Yohana 14: 6) — Yesu ndiye njia pekee kwa Mungu, Kweli pekee katika ulimwengu wa uongo, na chanzo pekee cha kweli cha uzima wa milele. Anajumuisha yote tatu katika hali ya muda na ya milele.
Shalom,
Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo Mungu Mkuu na Mwokozi wetu.

No comments:

WAS MUHAMMAD PROPHESIED IN THE BIBLE?

SURAH 61:6 Muslims believe that the coming of Muhammad was foretold in the Bible. For centuries, Muslims have tried to find predictions of t...

TRENDING NOW