Wednesday, November 24, 2021

ALLAH AMESEMA KWENYE QURAN KUWA WAKRISTO NA WAYAHUDI HAWAITAJI KUSILIMU ILI WAINGIE PEPONIHUU NI MSIBA MKUBWA SANA KWA WAISLAM

Kupingana kwa Quran

Je, Itakubaliwa Nao Au La?

Quran inasema kuwa Mwenyezi Mungu anakubali matendo mema ya Muumini:

Na anaye tenda mema akiwa ni Muumini, haitampata kufuru. Sisi wenyewe tunamuandikia. S. 21:94 Arberry

Quran inawaweka Wayahudi na Wakristo katika kundi hili:

Hakika! Wale walio amini na Mayahudi na Wakristo na Masabii, wanao muamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho na wakatenda mema, watapata ujira wao kwa Mola wao Mlezi, haitakuwa khofu juu yao, wala hawatahuzunika. S. 2:62

Hakika walio amini (kumpwekesha Mwenyezi Mungu na Mtume wake Muhammad SAW na yote yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mwenyezi Mungu), ambao ni Mayahudi na Masabii na Wakristo - walio muamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. na wakatenda haki, haitakuwa khofu juu yao, wala hawatahuzunika. S. 5:69

Vifungu hivi vinaonekana kuwa wazi kabisa: Wayahudi na Wakristo hawatakiwi kuwa Waislamu ili kuokolewa. Ni lazima tu waamini kwamba Mungu yupo, kwamba ipo Siku ambayo atawafufua na kuwahukumu wanadamu (yaani "Siku ya Mwisho"), na kufanya yaliyo sawa.

Bado hayo yaliyotangulia yanapingana kabisa na kauli nyingine zinazosema kuwa Uislamu ndiyo dini pekee inayokubalika na ambayo hata inazungumza dhidi ya kukumbatia imani za Kiyahudi na Kikristo!

Na wanasema: "Hataingia Peponi isipokuwa ni Yahudi au Mkristo." Haya ni matamanio yao wenyewe. Sema (Ewe Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم): Leteni hoja zenu ikiwa nyinyi ni wakweli. Ndio, lakini anayeusalimisha uso wake kwa Mwenyezi Mungu (yaani anafuata Dini ya Mwenyezi Mungu ya Tauhidi ya Kiislamu) naye ni Muhsin (mtenda wema yaani anafanya vitendo vyema kabisa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu bila ya kujionyesha wala kujipatia sifa au umaarufu). n.k, na kwa mujibu wa Sunnah za Mtume Muhammad (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) basi malipo yake yako kwa Mola wake (Mwenyezi Mungu), hao hawatakuwa na khofu wala hawatahuzunika. [Angalia Tafsir Ibn Kathir, Juz.1, Ukurasa 154]. Mayahudi walisema kuwa Wakristo hawafuati chochote (yaani hawako kwenye dini ya haki); na Wakristo wakasema kuwa Mayahudi hawafuati chochote (yaani hawako kwenye dini ya haki); ingawa wote wawili wanasoma Kitabu. Kama walivyosema (washirikina) wasio jua. Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao Siku ya Kiyama katika yale waliyokuwa wakikhitalifiana. S. 2:111-113

Hakika Dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hawakukhitalifiana walio pewa Kitabu (Mayahudi na Manasara) ila kwa husuda baada ya kuwajia ujuzi. Na anayezikataa Aayah za Mwenyezi Mungu, basi hakika Mwenyezi Mungu ni Mwepesi wa kuhisabu. S. 3:19

Ibrahim (Ibrahim) hakuwa Myahudi wala Mkristo, bali alikuwa Muislamu wa kweli Hanifa (Tauhidi ya Kiislamu - kutomwabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu Peke Yake) na hakuwa katika Al-Mushrikun (Angalia Mst.2:105). S. 3:67

Je! wanatafuta dini isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu (Tauhidi ya kweli ya Kiislamu ya kumuabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu Peke Yake), na hali viumbe vyote vilivyomo mbinguni na ardhini vimejisalimisha kwa kupenda au kwa kupenda kwake. Na kwake Yeye wote watarejeshwa. Sema: Tumemuamini Mwenyezi Mungu na yaliyo teremshwa kwetu, na yaliyo teremshwa kwa Ibrahim, na Ismail, na Is-haq, na Yaaqub. ) na Al-Asbat [Watoto kumi na wawili wa Ya’qub (Yakub)] na aliyopewa Musa (Musa), Isa (Yesu) na Manabii kutoka kwa Mola wao Mlezi.Hatutofautishi baina yao na Yeye (Allah) tumesilimu (katika Uislamu)." Na anayetaka dini isiyokuwa Uislamu haitakubaliwa kwake, na Akhera atakuwa miongoni mwa waliokhasirika. S. 3:83-85

…Leo walio kufuru wamekata tamaa katika Dini yenu, basi msiwaogope, bali niogopeni Mimi. Leo nimekukamilishieni Dini yenu, na kukutimizieni neema yangu, na nimekupendeleeni Uislamu uwe ndiyo dini yenu… S. 5:3

Zaidi ya hayo, Quran inasema kwamba Wayahudi na Wakristo wanahukumiwa kwa kuamini Uungu wa Mitume wa Mungu kama vile Yesu na Ezra:

Hakika wamekufuru walio sema: “Mwenyezi Mungu ni Masihi [‘Iysa (Yesu)] mwana wa Maryam (Mariamu)”. Lakini Masihi akasema: Enyi Wana wa Israili! Muabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu Mlezi na Mola wenu Mlezi. Hakika mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu amemharamishia Pepo, na Moto ndio makazi yake. Na kwa Zalimun (washirikina na madhalimu) hawana wa kuwanusuru. Hakika makafiri ni wale walio sema: Mwenyezi Mungu ni wa tatu katika Utatu. Lakini hakuna ilah (mungu) (hakuna anayestahiki kuabudiwa) ila Ilah (Mungu -Allah) Mmoja. Na ikiwa hawataacha hayo wayasemayo, basi kwa hakika adhabu chungu itawapata makafiri miongoni mwao. S. 5:72-73

Na Mayahudi wanasema: Uzair (Ezra) ni mwana wa Mwenyezi Mungu, na Wakristo wanasema: Masihi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kauli kutoka vinywani mwao. Wanaiga kauli ya makafiri wa zamani. Laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu yao jinsi wanavyo potoshwa na haki! S. 9:30

Kwa mujibu wa hayo yaliyotangulia, vipi Quran itawaahidi Mayahudi na Wakristo malipo kutoka kwa Mola wao kwa kumwamini na kufanya wema na hali wao si Waislamu na kushikilia uungu wa Mitume maalum?

Ili kuepusha tatizo hilo baadhi ya Waislamu wana mwelekeo wa kuelewa neno Uislamu si kama dini yenyewe bali ni rejea ya kunyenyekea, ambayo ndiyo maana yake halisi. Kwa maana hii mtu yeyote anayejisalimisha kwa Mungu atakuwa ni Mwislamu ambaye njia yake kimsingi ni Uislamu hata kama watatokea kujiita Mayahudi au Wakristo.

Tatizo kuu la madai haya ni kwamba hivi sivyo Quran inavyofafanua Uislamu, kwa maana ya jumla tu ikimaanisha utii, bali ni dini tofauti na Uyahudi na Ukristo kama Q. 2:111 na 3:67 inavyoonyesha. Hata imetambulishwa hasa kama dini katika Q. 3:19 na 83-85.

Kwa hakika, Quran inadai kwamba jina Muslim lilipewa mitume muda mrefu kabla ya Muhammad:

Na jitahidini katika Njia ya Mwenyezi Mungu kama iwapasavyo (kwa ikhlasi na kwa juhudi zenu zote ili Jina Lake liwe bora). Amekuteueni (uwafikishie watu Ujumbe Wake wa Tauhidi ya Kiislamu kwa kuwalingania katika Dini Yake, Uislamu), wala hakuweka juu yenu uzito katika Dini, ni Dini ya baba yenu Ibrahim (Ibrahim) (Tauhidi ya Kiislamu). . Yeye (Mwenyezi Mungu) ndiye aliye kuiteni Waislamu kabla na katika hii (Qur'ani) ili Mtume (Muhammad SAW) awe shahidi juu yenu na nyinyi muwe mashahidi juu ya watu. Basi simamisheni Swala (Iqamat-as-Salat), toeni Zaka na mshike Mwenyezi Mungu [i.e. mtegemeeni Mwenyezi Mungu, na mtegemeeni Yeye katika mambo yenu yote] Yeye ndiye Maula wenu (Mlinzi, Mola, n.k.), ni Maula (Mlinzi, Mola, n.k.) aliyeje, na ni Msaidizi Mwema! S. 22:78

Hivi ndivyo baadhi ya wafasiri wa zamani wa Kiislamu walivyofafanua maandishi haya:

<(Amekuiteni Waislamu kabla na katika hii (Qur’ani)>

Imepokewa na Imaam Abdullah bin Al-Mubarak kutoka kwa Ibn Jurayj, kutoka kwa ‘Ata’ kutoka kwa Ibn Abbas: kuhusu kauli ya Mwenyezi Mungu,…

<Amekuitani Waislamu kabla>

"Hii inarejea kwa Mwenyezi Mungu, na ametakasika." Haya pia yalikuwa maoni ya Mujahid, `Ata', Ad-Dahhak, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan na Qatadah. Mujahid akasema: “Mwenyezi Mungu alikuitani Waislamu hapo kabla, katika VITABU VILIVYOPITA na katika Adh-Dhikr,…

<na katika hii> maana yake ni Qur’ani.” Huu pia ulikuwa ni mtazamo wa wengine, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema…

<Amekuteueni, wala hakuweka juu yenu uzito katika Dini

Kisha akawahimiza wafuate Ujumbe aliouleta Mtume Wake, kwa kuwakumbusha kuwa hiyo ndiyo Dini ya baba yao Ibrahim. Kisha akataja baraka zake kwa Ummah huu, ambapo alizitaja na kuzisifu zamani sana katika Vitabu vya Mitume vilivyosomwa kwa mawalii na watawa. Mwenyezi Mungu anasema:

(Amekuiteni Waislamu kabla) maana yake kabla ya Qur'an…

<na katika hili.> Kwa maelezo ya Aya hii, An-Nasa’iy ameandika kutoka kwa Al-Harith Al-Ash’ariy kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu, ambaye amesema…

(Atakayekubali mwito wa Jahiliyyah atakuwa miongoni mwa watakaotambaa kwa magoti katika Jahannam.))

Mtu mmoja akasema, "Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, hata akifunga na kuswali?" Alisema…

((Ndio, hata akifunga na akaswali. Basi shikeni wito wa Mwenyezi Mungu, aliokuiteni Waislamu na waumini na waja wa Mwenyezi Mungu.)) (Tafsir Ibn Kathir (Imefupishwa) (Surat Al-Isra', Aya ya 39 Kwa mwisho wa Surat Al-Mu'minun), iliyofupishwa na kikundi cha wanazuoni chini ya usimamizi wa Shaykh Safiur-Rahman Al-Mubarakpuri [Wasambazaji na Wachapishaji wa Darussalam, Riyadh, Houston, New York, Lahore; Toleo la Kwanza: Julai 2000], Juzuu. 6, uk. 625-626; mgodi wa msisitizo wa ujasiri na mtaji)

(Na piganeni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa haki yake) na mtimizie Mwenyezi Mungu haki yake. (Amekuteueni) kwa ajili ya Dini yake (wala hakuweka juu yenu katika Dini) katika mambo ya Dini (shida yoyote ile) Anasema: asiyeweza kuswali kwa kusimama, na aswali kwa kukaa; na asiyeweza kuswali kwa kukaa, na aswali kwa kujilaza, kwa ishara tu; (Imani ya baba yenu Ibrahim) fuateni mila ya baba yenu Ibrahim. (Amekuiteni) Mwenyezi Mungu alikuiteni (Waislamu wa zamani) kabla ya hii Qur'ani, katika Vitabu vya Mitume waliopita (na katika hii (Kitabu)) yaani Qur'ani, (kwamba Mtume) Muhammad (SAW). (iwe shahidi juu yenu) juu ya makafiri na katika neema ya Waumini, (na ili muwe mashahidi juu ya watu) kwa kuwapendelea Manabii. (Basi simamisheni Sala tano za kila siku, kwa kukamilisha wudhuu, rukuu, sijda na yale yaliyofaradhishwa katika nyakati zake, (toeni Zaka) katika mali zenu, (na shikamaneni na Mwenyezi Mungu) na shikamaneni. kwa Dini ya Mwenyezi Mungu na Kitabu chake. (Yeye ni Rafiki yako Mlinzi. Mlinzi aliyebarikiwa) Mlinzi (na Msaidizi aliyebarikiwa) Atakayekutetea!’ (Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs; chanzo; msisitizo wa kijasiri ni wetu)

Kwa hiyo, Quran inaamini kwamba hata kabla ya wakati wa Muhammad mitume na waumini walitambulishwa kwa jina la Muslim! Kwa maneno mengine, dini yao haikuwa ya Kiyahudi au ya Kikristo bali ni Uislamu na ndiyo maana wakaitwa Waislamu. Hii pia inaeleza kwa nini Q. 3:67 inamtambulisha Ibrahimu kuwa ni Mwislamu na inaonyesha kwamba Quran haifafanui neno Uislamu kwa maana ya jumla tu ili kwamba yeyote anayejisalimisha kwa Mungu kwa hakika ni Mwislamu bila kujali kama mtu kama huyo anaitwa. yeye mwenyewe Myahudi, Mkristo, Mhindu n.k. Kwa zaidi juu ya jambo hili tunapendekeza makala ifuatayo: http://answering-islam.org/Quran/Contra/muslims_before.htm

Wengine wanaweza pia kuhoji kwamba Quran inarejelea tu wale Wayahudi na Wakristo ambao wanathibitisha imani ya Mungu mmoja kabisa, au dhana ya Kiislamu ya umoja wa Kimungu, si kwa wale wanaokumbatia uungu wa manabii kama vile Yesu. Tatizo la madai haya ni kwamba maandiko haya hayatoi sifa hiyo, yaani ni wale tu Mayahudi na Wakristo wanaoamini Tauhid ya Kiislamu ndio watakaopokea malipo kutoka kwa Mola wao. Mbali na hilo, ni suala la kumbukumbu ya kihistoria kwamba Wayahudi na Wakristo wa kiorthodox wanashikamana na umoja wa Mungu, licha ya ukweli wa Waislamu kutoridhika na imani ya Mungu mmoja ya vikundi hivyo na ukosoaji wao dhidi ya mafundisho kama vile Utatu wa Kikristo.

Zaidi ya hayo, Qur'an inatahadharisha dhidi ya kuwakubali Mitume na vitabu vya Mwenyezi Mungu tu, na kuwakataa baadhi ya wengine:

Baada ya hayo nyinyi mnauana na mnatoa kundi miongoni mwenu kutoka majumbani mwao, na mnasaidia (maadui zao) dhidi yao katika dhambi na uadui. Na wakikujieni mateka mnawakomboa, ingawa kufukuzwa kwao kumeharimishwa kwenu. Basi je, unaamini katika sehemu ya Maandiko na kuyakataa mengine? Basi ni nini malipo ya wanao fanya hayo miongoni mwenu, isipo kuwa fedheha katika maisha ya dunia, na Siku ya Kiyama wataingizwa kwenye adhabu chungu kabisa. Na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika na mnayo yatenda. S. 2:85

Hakika wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu na Mitume wake na wanataka kufarikisha baina ya Mwenyezi Mungu na Mitume wake (kwa kumuamini Mwenyezi Mungu na kuwakanusha Mitume wake) wakisema: “Tunawaamini baadhi lakini tunawakataa wengine” na wanataka kushika njia. kati. S. 4:150

Kihistoria, dini ya Kiyahudi imemkataa Yohana Mbatizaji, Yesu Kristo na Muhammad kama wajumbe kutoka kwa Mungu, wakati Ukristo unamkataa Muhammad kama nabii/mjumbe wa kweli. Zaidi ya hayo, Mayahudi hawaikubali Injili ya Bwana Yesu Kristo au Quran pamoja na Wakristo wanaoikataa Quran kuwa ni ufunuo. Je, watu wanawezaje kubaki katika dini hizi bila ya kukiuka kauli za Qur'ani zilizotangulia? Na vipi Mwenyezi Mungu ataahidi kuwa watu hao hawatakuwa na haja ya kuogopa bali watapata malipo kutoka kwake?

Zaidi ya hayo, kwa kuwakataa baadhi ya Mitume na vitabu watu hawa wamekuwa makafiri. Quran inasema kwa msisitizo kwamba Mwenyezi Mungu hatakubali matendo mema ya makafiri:

Haiwi kwa Mushrikun (washirikina, washirikina, makafiri, makafiri wa upweke wa Mwenyezi Mungu), kusimamisha Misikiti ya Mwenyezi Mungu (yaani kuswali na kumwabudu Mwenyezi Mungu humo, kuangalia usafi wao na jengo lao n.k.), huku wanashuhudia juu ya nafsi zao kufuru. Vitendo vya hao ni bure na watadumu Motoni. S. 9:17

Kama walio kuwa kabla yenu, walikuwa na nguvu zaidi kuliko nyinyi, na wakubwa wa mali na watoto. Walikuwa wamestarehesha sehemu yao kitambo, basi furahieni sehemu yenu kwa muda kama walivyo furahia waliokuwa kabla yenu sehemu yao kitambo. na mkafanya mchezo na pumbao (na kumsingizia uwongo Mwenyezi Mungu na Mtume wake Muhammad SAW) walipokuwa wakifanya mchezo na pumbao. Hao ndio ambao vitendo vyao vimeharibika duniani na Akhera. Hao ndio walio khasiri. S. 9:69

Watasema: “Je, hawakukujieni Mitume wenu kwa hoja na dalili? Na maombi ya makafiri si chochote ila ni upotovu!” S. 40:50

Tena, vipi mtu abaki kuwa Myahudi au Mkristo na kukubaliwa matendo yake ya haki wakati anakataa baadhi ya Mitume na maandiko ambayo Quran inasema lazima yakumbatiwe kikamilifu na kuyaamini?

Nukuu zote zilizochukuliwa kutoka toleo la Hilali-Khan la Quran.

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW