Tuesday, November 23, 2021

Je, Allah anaweza kuonekana na Muhammad alimuona Mola wake?Quran inapendekeza kwamba Muhammad alimuona Mwenyezi Mungu, kwamba alikuwa na maono ambayo Mwenyezi Mungu alimtokea kwa dhahiri:

Naapa kwa Nyota inapotua, mwenzako hapotei, wala hapotei, wala hasemi kwa ujinga. Haya si chochote ila ni wahyi uliofunuliwa, ALIOFUNDISHWA NA MMOJA mwenye nguvu nyingi, mwenye nguvu nyingi; AKASIMAMA AMESIMAMA, akiwa juu ya upeo wa macho, AKAKARIBIA na kuning’inizwa, urefu wa pinde mbili, au karibu zaidi, kisha AKAMWAHILISHIA MJA WAKE ALIYOYAFUNUA. Moyo wake haumo katika yale aliyoyaona; je, utabishana naye anachokiona? Hakika ALIMWONA WAKATI MWINGINE kando ya Mti wa Mpakani ulio karibu nao ni Bustani ya Makimbilio, ulipofunika Mti wa Loti uliokuwa ukifunika; jicho lake halikuyumba; wala kupotea. Hakika aliona moja katika Ishara kubwa za Mola wake Mlezi. S. 53:1-18 Arberry

Hayo hapo juu yanarejelea mwenzetu ambaye hajatajwa jina ambaye hajapotea na ambaye hasemi kwa upendeleo. Waislamu kwa kauli moja wanachukulia hili kuwa rejea dhahiri kwa Muhammad. Inaendelea kusema kwamba yeye (Muhammad) alifunzwa na mtu mwovu mwenye nguvu, mwenye nguvu sana (Allah), na kwamba yeye (Allah) alisimama kwa utulivu na akasogea na kumteremshia mja wake (Muhammad) wahyi. Msemo “ulioteremshwa kwa mja wake” unaonyesha wazi kwamba huku ni kumzungumzia Mwenyezi Mungu na Muhammad, kwamba Mwenyezi Mungu alimtokea Muhammad ili ampe wahyi. Andiko haliwezi kusema kwamba Jibril alimtokea Muhammad kwani hii ingemaanisha kwamba huyu wa mwisho ni mtumishi wa Jibril.

Hakika! Naapa kwa wepesi, wakimbiaji, wazamao, kwa usiku kucha, na alfajiri, na kuugua, hakika hili ni neno la Mtume mtukufu (rasoolin kareemin) mwenye uweza, na Mola wa Arshi mwenye usalama, mtiifu, na muaminifu. Mwenzako hana roho; hakika ALIMWONA kwenye upeo wa macho ulio wazi; yeye si bakhili katika ya ghaibu. Wala si neno la Shetani aliyelaaniwa; unakwenda wapi basi? Haya si chochote ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote, kwa anayetaka kunyooka miongoni mwenu. lakini hamtaki isipokuwa atake Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa viumbe vyote. S. 81:15-29 Arberry

Rejea hiyo hapo juu inaonekana kusema kwamba Muhammad ni sahaba ambaye hana milki, mjumbe mtukufu mwenye uwezo ambaye yuko salama kwa Mola wa Arshi, yaani Mwenyezi Mungu. Kuna maandishi mengine yanayomtambulisha Muhammad kama mjumbe mtukufu:

ni kauli ya Mtume mtukufu (rasoolin kareemin). Si maneno ya mtunga mashairi (mnaamini kidogo) wala si maneno ya mtunga ramli (mnakumbuka kidogo). Uteremsho kutoka kwa Mola Mlezi wa viumbe vyote. Na lau angeli tuzulia maneno yoyote: Tungeli mshika mkono wa kulia, basi tungeli mkata mshipa wa uhai wake, wala hapana hata mmoja wenu angeli mtetea. S. 69:40-47 Arberry

Ikiwa ndivyo hivyo basi S. 81:15-29 ni marejeo mengine ya Muhammad kumuona Mwenyezi Mungu kwenye upeo ulio wazi.

Kwa hakika, riwaya maalum za Kiislamu zilielewa kwamba maandiko haya, hasa Sura 53, yalimaanisha kwamba Muhammad alikuwa amemwona bwana wake:

Sura ya 78: MAANA YA MANENO YA MWENYEZI MUNGU:" AKAMUWONA KATIKA DHAMBI NYINGINE" (AL-QUR'AN, LIII. 13). JE, MTUME (SAW) ALIMWONA MOLA WAKE USIKU WA SAFARI YAKE (YA MBINGUNI)?

Imepokewa kutoka kwa Ibn ‘Abbas kwamba yeye (Mtukufu Mtume) alimuona (Allah) kwa moyo wake. (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0334)

Imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas kwamba maneno: "Moyo haukukanusha alichokiona" (al-Qur'an, Iiii. 11) na "Hakika alimuona katika mteremko mwingine" (al-Qur'an, Iiii.13) ina maana kwamba alimwona mara mbili kwa moyo wake. (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0335)

Kumbuka kwa makini hapa kwamba Ibn Abbas alielewa Sura 53:11,13 kuwa inarejelea Muhammad kumuona Allah, si Jibril.

Amesimulia AbdurRahman bin A’ish
Mtume wa Mwenyezi Mungu (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) akasema: Nilimuona Mola wangu Mlezi, Aliyetukuka na Mtukufu katika umbo zuri kabisa. Akasema: Malaika wanashindana nini mbele ya Mwenyezi Mungu? Nikasema: Wewe ndiye mjuaji zaidi. Kisha akaweka KIGANJA CHAKE kati ya mabega yangu na nikahisi ubaridi wake kifuani mwangu na nikajua ni nini kilichoko Mbinguni na Ardhini. Akasoma: ‘Hivi ndivyo tulivyomwonyesha Ibrahim ufalme wa Mbingu na Ardhi, na ikawa ili apate yakini.’ (6:75)
Darimi aliripoti kwa njia ya mursal na Tirmidhi pia aliripoti. (Hadithi ya Tirmidhi, Nambari 237; Toleo la ALIM CD-ROM)

Imepokewa na Mu’adh ibn Jabal
Mtume wa Mwenyezi Mungu (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) alizuiliwa asubuhi moja asiswali swalah ya alfajiri pamoja nasi mpaka jua lilipokaribia kutokea kwenye upeo wa macho. Kisha akatoka upesi na ikazingatiwa Iqamah kwa ajili ya swala na akaiswali kwa ufupi. Alipomaliza swala kwa kusema As-salamu alaykum wa Rahmatullah, alituita akisema: Bakieni katika sehemu zenu kama mlivyokuwa. Kisha akatugeukia akasema: Mimi nitakwambieni yale yaliyonizuilia kwenu (ambayo sikuweza kujumuika nanyi kuswali) asubuhi. Niliamka usiku na kutawadha na nikashika Sala kama nilivyoandikiwa. Nikasinzia katika maombi yangu mpaka nikapitiwa na (usingizi) na tazama, nikajikuta niko mbele ya Mola wangu Mlezi, Mbarikiwa na Mtukufu, KATIKA UMBO BORA. Akasema: Muhammad! Nikasema: Kwa kukuabudu, Mola wangu Mlezi. Akasema: Malaika hawa wakuu wanagombania nini? Nikasema: sijui. Alirudia mara tatu. Akasema: Kisha nikamuona akiweka MIKONO YAKE kati ya mabega yangu mpaka nikahisi ubaridi wa VIDOLE VYAKE kati ya pande mbili za kifua changu. Kisha kila kitu kiliangazwa kwangu na niliweza kutambua kila kitu. Akasema: Muhammad! Nikasema: Kwa kukuabudu, Mola wangu Mlezi. Akasema: Malaika hawa wakuu wanagombania nini? Nikasema: Kuhusu kafara. Akasema: Ni nini hizi? Nikasema: Kwenda kwa miguu kwenda kuswali jamaa, kukaa misikitini baada ya swala, kutawadha vizuri licha ya matatizo. Akasema tena: Basi wanashindana nini? Nikasema: Kuhusu safu. Akasema: Ni nini hizi? Nikasema: Kutoa chakula, kuzungumza kwa upole, na kushika Sala wakati watu wamelala. Akaniambia tena: Omba (Mola wako) na useme: Ewe Mwenyezi Mungu, nakuomba (uwezo) wa kutenda mema, na kuacha maovu, kuwapenda masikini, na kwamba Unighufirie na unirehemu na wakati. Unakusudia kuwatia watu majaribuni Unanifisha nikiwa sina dosari na nakuomba mapenzi Yako na mapenzi ya anayekupenda na mapenzi ya kitendo kinachonileta karibu na mapenzi Yako. Amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam): “Ni haki, basi jifunzeni na ifundisheni.
Imepokewa na Ahmad, Tirmidhiy ambaye amesema: Hii ni Hadithi ya Hasan Sahih na nikamuuliza Muhammad bin Isma'il kuhusu Hadithi hii akasema: Ni Hadithi Sahih. (Hadithi ya Tirmidhi, Nambari 245; Toleo la ALIM CD-ROM)

Riwaya hizi ni dhahiri zinadhania kwamba Mwenyezi Mungu alichukua umbo la mwanadamu, jambo ambalo linakaririwa na Hadith zinazofuata zilizochukuliwa kutoka kwenye chanzo kingine cha Kiislamu:

Mtume (s.a.w.w.) alimuona Mwenyezi Mungu kabla ya kifo kama yalivyo fundisho la wengi wa Ah al-Sunna kama ilivyoelezwa kutoka kwa al-Nawawi na al-Qari. Ushahidi wa hili ni Hadithi ya Ibn ‘Abbas ambapo Mtume amesema: “Nimemuona Mola wangu” (ra’aytu rabbi). Ibn Kathir aliitaja katika ufafanuzi wake juu ya Sura al-Najm na akatangaza sauti yake ya nyororo, lakini aliiona kuwa ni sehemu ya hadithi ya ndoto iliyotajwa hapa chini. Ibn Qayyim [tazama nukuu hapa chini] anasimulia kwamba Imam Ahmad aliyaona maono hayo kuwa katika usingizi wa Mtume lakini yanabakia kuwa ni maono ya kweli – kwani ndoto za Mitume ni za kweli – na kwamba baadhi ya masahaba wa Imam walimhusisha kimakosa kuwa Mtume. alimuona Mola wake "kwa macho ya kichwa chake."

Al-Bayhaqi pia ameisimulia Hadith “Nimemuona Mola wangu Mlezi” katika al-Asma’ wa al-Sifat akiwa na mnyororo wa sauti lakini pamoja na kuongeza: “katika umbile la kijana mwenye nywele zilizopinda, asiye na ndevu aliyevaa vazi la kijani kibichi”. nyongeza iliyolaaniwa, isiyothibitishwa na kushikamana na hadith nyingine inayomrejelea Gibril. Kwa hiyo al-Suyuti aliifasiri ima kama ndoto au, akimnukuu shaykh wake Ibn al-Humam, kama "pazia la umbo" (hijab al-sura)… (Mafundisho na Imani za Kiislamu: Juzuu 1: Mitume katika Barzakh, Hadithi ya Isra' na Mir'aj, Sifa Kubwa za Al-Sham, Maono ya Mwenyezi Mungu, Al-Sayyid Muhammad Ibn 'Alawi al-Maliki, tafsiri na maelezo ya Dr. Gibril Fouad Haddad [As-Sunna Foundation of America 1999] , uk. 137-138; msisitizo wa ujasiri na upigie mstari wetu)

Katika maelezo ya chini mfasiri anataja riwaya nyingine inayosema Mwenyezi Mungu alionekana kama mwanadamu!

... na kutoka kwa Ummul-Tufayl cha al-Tabarani (6:158 #3385). Mlolongo wa mwisho kwa hakika unasema: "Nilimuona Mola wangu katika umbo bora zaidi wa kijana asiye na ndevu" na alikataliwa na al-Dhahabi katika Tahdhib al-Mawdua'at (uk. 22 #22)… (uk. 139, fn. 257)

Jinsi ya kuvutia. Baadhi ya Waislamu walikuwa wakitunga riwaya ambazo ndani yake Mwenyezi Mungu alionekana akiwa kijana!

Quran pia inasema hakuna awezaye kumuona Allah:

Huyo ndiye Mwenyezi Mungu, Mola wenu, hapana mungu ila Yeye, Muumba wa kila kitu. Wewe muabudu Yeye peke yake. Yeye ndiye mwenye udhibiti wa kila kitu. Hakuna maono yanayoweza kumzunguka, lakini Yeye huzunguka maono yote. Yeye ni Mwenye kurehemu, Mjuzi. S. 6:102-103 Khalifa

Haiwi kwa mwanaadamu kuwa Mwenyezi Mungu amsemeze ILA kwa wahyi, au kwa nyuma ya pazia, au kwa kutumwa kwa Mtume kudhihirisha kwa idhini ya Mwenyezi Mungu apendavyo Mwenyezi Mungu. S. 42:51 Y. Ali

Kwa kuzingatia ukanusho huu wa wazi wa mtu yeyote kuwa na uwezo wa kumuona Mwenyezi Mungu, kwa hiyo haishangazi kupata mitazamo na riwaya zinazopingana ambazo zinakanusha kwamba Muhammad alimuona mola wake:

Amesimulia Masruq:

Nikamwambia 'Aisha, "Ewe Mama! Je, Mtume Muhammad alimuona Mola wake?" Aisha akasema, "Hayo uliyosema yanafanya nywele zangu kusimama! Jua kwamba mtu akikuambia moja ya mambo matatu yafuatayo, YEYE NI MUONGO: Yeyote anayekuambia kuwa Muhammad alimuona Mola wake, NI MUONGO." Kisha Aisha akasoma Aya:

‘Hakuna maono yanayoweza kumshika, lakini uwezo wake uko juu ya maono yote. Yeye ndiye Mjuzi wa kila kitu.” (6.103) “Haiwi kwa mwanaadamu kusema naye Mwenyezi Mungu ila kwa wahyi au kwa nyuma ya pazia.” (42.51) ‘Aisha akasema: Na anayekwambieni kuwa Mtume anajua yatakayotokea kesho, basi huyo ni muongo." Kisha akasoma:

Na nafsi yoyote haiwezi kujua itachuma nini kesho.” (31.34) Akaongeza: “Na anayekwambieni kuwa ameficha (baadhi ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu), ni mwongo. Kisha akasoma: ‘Ewe Mtume! Tangaza (ujumbe) ulio teremshwa kwako kutoka kwa Mola wako Mlezi…’ (5:67) ‘Aisha aliongeza. "Lakini Mtume alimuona Jibril katika umbo lake la kweli mara mbili." (Sahih al-Bukhari, Juzuu ya 6, Kitabu cha 60, Namba 378)

Amesimulia Masruq:

Aisha akasema: “Akikuambia kuwa Muhammad amemwona Mola wake Mlezi, huyo ni MUONGO, KWANI ALLAH ANASEMA: “Haishiki uono.” (6.103) Na kama atakwambieni kwamba Muhammad ameona ghaibu, basi huyo ni. mwongo, kwani Mwenyezi Mungu anasema: “Hakuna mwenye ujuzi wa ghaibu isipokuwa Mwenyezi Mungu.” (Sahih al-Bukhari, Juzuu ya 9, Kitabu cha 93, Nambari 477).

Imepokewa kutoka kwa Masruq amesema: Nilikuwa nimepumzika (nyumba ya) Aisha akasema: Ewe Abu Aisha (kunya wa Masruq), kuna mambo matatu, na aliyethibitisha. hata mmoja wao alimzulia Mwenyezi Mungu uwongo mkubwa. Niliuliza ni nini. Akasema: Yule aliyedhania kuwa Muhammad (rehema na amani ziwe juu yake) amemwona Mola wake Mlezi (kwa uoni wake) amemzulia Mwenyezi Mungu uwongo mkubwa. Nilikuwa nimeegemea, kisha nikaketi na kusema: Mama wa Waumini, ngoja kidogo na usiwe na haraka. Je! Hakusema Mwenyezi Mungu (Mwenye nguvu na utukufu): "Na hakika alimuona kwenye upeo wa macho ulio wazi" (al-Qur'an, lxxxi. 23) na "akamuona katika mteremko mwingine" (al-Qur'an, liii. 13)?

Akasema: Mimi ni wa kwanza katika Ummah huu niliyemuuliza Mtume wa Mwenyezi Mungu (rehema na amani zimshukie) kuhusu hilo, naye akasema: Hakika yeye ni Jibril. Sijapata kumuona katika umbile lake la asili aliloumbwa nalo isipokuwa katika matukio hayo mawili (ambayo aya hizi zinarejea); Nilimwona akishuka kutoka mbinguni na kujaza (nafasi) kutoka mbinguni hadi ardhini kwa ukuu wa muundo wa mwili wake. Akasema: Je, hukumsikia Mwenyezi Mungu akisema: “Macho hayamshikii, bali Yeye ni Mwenye uoni (wote) na Yeye ni Mpole, Mwenye khabari?” (al-Qur’ani, vi. 103)? (Akasema Bibi Aisha): Je, hukusikia kwamba, hakika Mwenyezi Mungu anasema: “Na haiwi kwa mwanaadamu kwamba Mwenyezi Mungu amsemeze isipokuwa kwa wahyi, au kwa nyuma ya pazia. , au ametuma mjumbe (Malaika) ili adhihirishe anachotaka. Hakika Yeye ni Mtukufu, Mwenye hikima." (al-Qur'an, xlii. 51) Akasema: Anayedhania kuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anamzulia Mwenyezi Mungu uwongo mkubwa kabisa. Mwenyezi Mungu anasema: "Ewe Mtume! Fikisha uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako Mlezi, na usipofanya, basi hukufikisha ujumbe wake" (al-Qur'an, aya ya 67). Akasema: Anayedhania kuwa atajulisha yatakayotokea kesho anamzulia Mwenyezi Mungu uwongo mkubwa. Na Mwenyezi Mungu anasema: “Sema wewe (Muhammad): Hapana katika mbingu na ardhi ajuaye ghaibu isipokuwa Mwenyezi Mungu” (al-Qur’ani, xxvii. 65). (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0337)

Hapa, Aisha anakariri Sura 6:103 na 42:51 kuthibitisha kwamba Muhammad hangeweza kumuona bwana wake, na kusema kwa uwazi kwamba kama mtu yeyote anadai vinginevyo basi yeye ni mwongo. Hivyo, kwa mujibu wa mama mmoja wa waumini wa Kiislamu, ambaye hata wengi wanamtambua kuwa ni mwanachuoni wa Uislamu, wanaume kama Ibn Abbas ni waongo kwa kuipinga Quran!

Kuna zaidi:

Al-Shaibini alitueleza: Nilimuuliza Zirr b. Hubaish kuhusu maneno ya Mwenyezi Mungu (Mwenye nguvu na Mkuu): “Basi alikuwa (mbali) wa pinde mbili au karibu zaidi” (al-Qur’ani, liii. 8). Akasema: Ibn Mas’ud alinifahamisha kwamba, hakika Mtume wa Mwenyezi Mungu (rehema na amani zimshukie) alimuona Jibril na alikuwa na mbawa mia sita. (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0330)

Al-Shaibani amesimulia kutoka kwa Zirr ambaye ameisimulia kutoka kwa Abdullah kwamba (maneno ya Mwenyezi Mungu): "Moyo haukukanusha ulichokiona" (al Qur'an, liii. 11) ina maana kwamba alimuona Jibril. amani iwe juu yake) na alikuwa na mbawa mia sita. (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0331)

Zir b. Hubaish ameisimulia kwa kutoka kwa Abdullah (kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu): “Hakika aliona ishara kubwa za Mwenyezi Mungu” (al-Qur’an, liii. 18) ina maana kwamba alimuona Jibril katika umbile lake (asili) naye alikuwa na mabawa mia sita. (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0332)

Imepokewa kutoka kwa Abu Huraira kwamba (maneno ya Mwenyezi Mungu): “Na hakika alimuona katika mteremko mwingine” (al-Qur’ani, Iiii. 13) yanaashiria kwamba alimuona Jibril. (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0333)

Aidha:

Sura ya 79: KUHUSU MANENO YAKE (MTUME): YEYE NI NURU; NITAMWONAJE? - NA MANENO YAKE: NILIONA NURU

Imepokewa kutoka kwa Abu Dharr: Nilimuuliza Mtume wa Mwenyezi Mungu (rehema na amani ziwe juu yake): Je, ulimuona Mola wako Mlezi? Akasema: Yeye ni Nuru. Ningewezaje kumwona? (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0341)

Abdullah b. Shaqiq ameripoti: Nilimwambia Abu Dharr: Lau ningemuona Mtume wa Mwenyezi Mungu, ningemuuliza. Akasema (Abu Dharr): Ni kitu gani hicho ambacho ulitaka kumuuliza? Akasema: Nilitaka kumuuliza kama amemwona Mola wake Mlezi. Abu Dharr akasema: Mimi, kwa hakika, nilimuuliza, naye akajibu: Niliona Nuru. (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0342)

Chanzo hichohicho kilichotajwa hapo awali ambacho kimetafsiriwa na Haddad pia kinaandika maoni ya wale waliokanusha kwamba Muhammad alimuona bwana wake, na kubainisha migongano:

Wengine waliichukulia riwaya ya Ibn ‘Abbas’ kuwa inahusu njozi kwa macho ya moyo, kama inavyofafanuliwa na Ibn ‘Abbas’ riwaya nyinginezo katika Sahih Muslim na al-Tirmidhi (hasan): “Alimuona kwa moyo wake. Riwaya nyingine kutoka kwa Ibn Abbas katika Muslim inasema: “Alimuona kwa moyo wake mara mbili,” katika maelezo yake juu ya Aya <Moyo haukusema uongo (kwa kuona) ulichokiona> (53:11), <Na hakika yeye aliona. naye, wakati mwingine tena> (53:13)…

Riwaya nyingi zenye sauti nzuri zinaonyesha kwamba Maswahaba walihitilafiana KALI ikiwa Mtume alimuona Mwenyezi Mungu au la. Ibn Abbas alisimulia kwamba alifanya hivyo, wakati Ibn Mas'ud, 'Aisha, Abu Hurayra, na Abu Dharr walisimulia riwaya KINYUME CHAKE, zikisema kwamba aya za Sura al-Najm na Sura nyingine zilimzungumzia Gibril, na kwamba Mtume alisema kwamba aliona mwanga. (Haddad, uk. 144-145; piga mstari na msisitizo mkuu ni wetu)

Na:

Riwaya ya al-Tirmidhi kutoka kwa al-Sha‘bi inataja misimamo miwili katika muktadha:

Ibn ‘Abbas alikutana na Ka‘b [al-Ahbar] huko ‘Arafa na akamuuliza kuhusu jambo fulani, hapo Ka‘b akaanza kumpigia kelele Allahu Akbar! Mpaka milima ikamjibu. Ibn ‘Abbas akasema: “Sisi ni Bani Hashim! Ka‘b akasema: “Mwenyezi Mungu amegawanya maono Yake na hotuba Yake kati ya Muhammad na Musa. Musa alizungumza Naye mara mbili na Muhammad alimuona mara mbili. Masruq akasema: “Baadaye nilikwenda kwa ‘Aisha na kumuuliza: ‘Je, Muhammad alimuona Mola wake?’ Akajibu: ‘Umesema kitu ambacho kinazifanya nywele zangu zisimame.’ Nikasema: ‘Usikimbilie!’ Akasoma Aya zinazohitimisha kwa] Aya <Hakika aliona mojawapo ya Ishara kubwa za Mola wake Mlezi> (53:18) Akasema: “Hii inakupeleka wapi? Mola wake Mlezi, au akaficha aliyo amrishwa, au alijua yale matano aliyoyataja Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu iko kwake ujuzi wa Saa ya Kiyama, huteremsha mvua [na anayajua yaliyomo matumboni. Hakuna nafsi inayojua itachuma nini kesho, na hakuna nafsi inayojua itafia katika ardhi gani.Hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi, Mjuzi]> (31:34) -AMESEMA UONGO MKUBWA.Bali alimwona Gibril ambaye hakuona katika umbo lake halisi isipokuwa mara mbili: mara moja kwenye Mti wa Loti wa Mpaka wa Mbali (sidra al-muntaha) na mara moja Jiyad [huko Makka], kwa mbawa zake mia sita, alikuwa ameijaza anga. (I zabuni., ukurasa wa 147-148; pigilia mstari na msisitizo mkuu ni wetu)

Hatimaye:

Ibn al-Qayyim katika Zad al-Ma‘ad amesema:

Maswahaba walikhitalifiana iwapo Mtume (s.a.w.w.) alimuona Mola wake usiku ule [wa isra’ na mi‘raj] au la. Imepokewa kwa usahihi kutoka kwa Ibn ‘Abbas kwamba Mtume alimuona Mola wake Mlezi, na pia kwa usahihi akaeleza kwamba Ibn ‘Abbas alisema: “Alimuona kwa moyo wake. Imepokewa pia kwa usahihi kutoka kwa Aisha na Ibn Mas’ud kwamba WALIIKATAA MAONO HIYO, wakisema kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu <Na hakika alimuona, tena mara nyingine, kwenye Mti wa Loti wa Mpaka wa Mbali> (53:13). rejea Gibril. Imesimuliwa pia kutoka kwa Abu Dharr kwamba huyu wa mwisho alimuuliza Mtume: “Je, ulimuona Mola wako Mlezi? na akajibu: "[Niliona] nuru kubwa, ningewezaje kumuona?" (nurun anna arah?). Yaani: nuru iliingia kati yangu na macho yake, kama ilivyoelezwa katika maneno: “Nimeona nuru” (ra’aytu nuran). Uthman ibn Sa‘id al-Darimi alisema kwamba Maswahaba wote walikubali kwamba Mtume hakumuona. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya - Mwenyezi Mungu aitakase roho yake! - sema:

Kauli ya Ibn ‘Abbas[sic] kwamba “Alimwona” haipingani na madai hayo, wala kauli yake kwamba “Alimuona kwa moyo wake”. Kwani pia imepokewa kwa usahihi kwamba Mtume alisema: “Nilimuona Mola wangu Mlezi ametakasika na ametukuka! Hata hivyo, hii ya mwisho haikuwa wakati wa isra’ bali ilikuwa Madina, wakati Mtume alipokuwa ameshughulika na hakuweza kuwa pamoja na Maswahaba wakati wa sala ya alfajiri, kisha akawaeleza kuhusu uoni wake wa Mwenyezi Mungu wakati wa usingizi wake wa usiku. Ni kutokana na ushahidi huo ndipo Imam Ahmad alijiegemeza pale aliposema: “Ndio, alimuona kwa hakika (na‘am ra’ahu haqqan), kwani uono wa ndoto za Mitume ni wa kweli. Hili ni kweli kabisa, lakini Ahmad hakusema kwamba alimuona kwa macho ya kichwa chake akiwa macho. Yeyote aliyesema kwamba alifanya hivyo, amekosea. Ahmad alisema wakati mwingine: "Alimuona" na wakati mwingine: "Alimuona kwa moyo wake." Hizi ni kauli mbili zilizosimuliwa kutoka kwake kuhusu suala hilo. Kauli ya tatu ambapo “Alimwona kwa macho ya kichwa chake” inatokana na tafsiri huru ya baadhi ya masahaba zake. Maandishi ya Ahmad yapo pamoja nasi, na hakuna popote maneno kama haya yanapatikana ndani yake. (Ibid., uk. 148-150; msisitizo mkuu ni wetu)

Kwa muhtasari wa machafuko na migongano:

Muhammad alimuona Allah au alimuona Jibril?

Je, Ibn Abbas na watu wengi wa Sunna walikuwa sahihi kwamba Muhammad alimuona bwana wake?

Au je, Aisha, Ibn Masud, Abu Huraira, na Abu Dharr walikuwa sahihi kwamba hakuwa bwana wake ambaye alimuona, bali Jibril?

Je, Muumini anaweza kumuona Mwenyezi Mungu katika maisha haya iwe kwa maono na/au kwa sura inayoonekana?

Au je, mtu anaweza kumjua Mwenyezi Mungu kutokana na wahyi, kupitia kwa Mtume, na/au nyuma ya pazia ambako Mwenyezi Mungu amefichwa?

Ikiwa Mwenyezi Mungu anaweza kuonekana, basi je, Aisha alikosea kwa kunukuu Sura 6:103 na 42:51 kuthibitisha kinyume chake?

Au je, Aisha alikuwa sahihi kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuonekana, ambayo ina maana kwamba Ibn Abbas na wengine wote walikuwa waongo (kulingana na maneno yake mwenyewe) kwa kufundisha kinyume chake?

Na kama hata wale walio karibu na Muhammad hawakuweza kubaini hili, lakini walipingana wao kwa wao, ni vipi Mwislamu yeyote anaweza kutarajia kuweza kusuluhisha mkanganyiko huu?

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW