Wednesday, November 24, 2021

KUMBE ALLAH ATAWALIPA MEMA MAKAFIRIKupingana kwa Qur'an:
Je! Mwenyezi Mungu atawalipa mema makafiri?

Dini zote zinawausia wafuasi wao kutenda mema, yaani kuwasaidia wanyonge na masikini.[1] Hata watu ambao hawamwamini Mungu hata kidogo, yaani, ambao hawaamini kwamba kutakuwa na thawabu ya milele au adhabu kwa kile wanachofanya katika maisha haya, bado wanaweka hatua kwamba watu wanapaswa kufanya mema na kusaidia wale wanaohitaji.

Mada ya malipo na adhabu kwa yote tunayofanya katika maisha haya ni mada maarufu sana katika Qur'ani Tukufu. Vifungu vingi vinazungumza juu ya matendo mema ya waumini au matendo mabaya ya makafiri, na hakuna mshangao mdogo wakati wa kuangalia matokeo ya hayo. Mambo yanakuwa magumu zaidi tunapotaka kujua Qur’ani inafundisha nini kuhusiana na matendo mema ya wale wanaoukataa Uislamu.

Basi mwenye kutenda mema na hali yeye ni Muumini (katika upweke wa Mwenyezi Mungu Tauhidi ya Kiislamu), juhudi zake hazitakataliwa. Hakika! Tunayaandika katika Kitabu chake cha matendo. S. 21:94 Al-Hilali & Khan

Aya hii inawaahidi Waislamu kwamba matendo yao mema hayatakataliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa upande mwingine, hali hii ina maana kwamba wale ambao si (Waislamu) angalau wako katika hatari ya kukataliwa matendo yao mema. Kwamba hii ni kweli, inawekwa wazi katika baadhi ya vifungu vingine.

Makafiri, yaani wale walioukataa ujumbe wa Muhammad, hawawezi kutumaini kwamba matendo yao mema yatapata malipo yoyote kutoka kwa Mwenyezi Mungu.

Haiwi kwa Mushrikun (washirikina, washirikina, makafiri, makafiri wa upweke wa Mwenyezi Mungu), kusimamisha Misikiti ya Mwenyezi Mungu (yaani kuswali na kumwabudu Mwenyezi Mungu humo, kuangalia usafi wao na jengo lao n.k.), huku wanashuhudia juu ya nafsi zao kufuru. Vitendo vya hao ni bure na watadumu Motoni. S. 9:17 Al-Hilali & Khan

Kama ilivyokuwa kwa walio kuwa kabla yenu, wao walikuwa na nguvu zaidi kuliko nyinyi, na wenye kustawi zaidi katika mali na watoto. Walikuwa na starehe zao katika sehemu yao, na nyinyi mna nyinyi kama walivyokuwa kabla yenu. nanyi mnajiingiza katika mazungumzo yasiyo na maana kama wao. Wao! - Kazi yao haina matunda duniani na Akhera, na watapata hasara (mazuri ya kiroho). S. 9:69 Yusuf Ali

Aya inayofuata inaeleza jambo linalofanana na hilo, lakini mara hii muktadha unahusu kisa mahususi cha Mwislamu anayeuacha Uislamu. Inaonekana kuwa haina maana iwapo baadaye anakuwa mshirikina, asiyeamini Mungu, au Mkristo:

... Na hawataacha kupigana nanyi mpaka wakurudisheni kutoka katika Dini yenu (Uislamu Monotheism) wakiweza. Na yeyote miongoni mwenu atakayeiacha Dini yake na akafa hali ya kuwa kafiri, basi yatapotea amali yake katika maisha ya dunia na Akhera, na hao ndio watu wa Motoni. Watadumu humo milele. S. 2:217 Al-Hilali & Khan

Kwa upande mwingine, ikizungumzia siku za mwisho na hukumu ya mwisho ya Mungu kwa wanadamu, Sura 99 inasema:

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu.
(1) Itakapotikisika ardhi kwa mtetemeko wake (wa mwisho).
(2) Na ardhi itakapo tupa mizigo yake.
(3) Na mtu atasema: Kuna nini?
(4) Siku hiyo itatangaza habari zake (juu ya yote yaliyotokea juu yake ya kheri au shari).
(5) Kwa sababu Mola wako Mlezi ameifunulia.
(6) Siku hiyo watu wataenda makundi makundi, ili waonyeshwe vitendo vyao.
(7) Basi anaye tenda wema sawa na uzito wa chembe (au mchwa) atauona.
(8) Na anaye tenda uovu sawa na uzito wa chembe (au mchwa) atauona. (Al-Hilali na Khan)

Sura hii nzima ni ya jumla kabisa, hakuna kizuizi kwa waumini (Waislamu), lakini inasema katika aya ya 7 kwamba kila mtu anayefanya wema, hata ikiwa ni kidogo tu, ataiona, na hii hakika inaashiria aina fulani ya malipo. Kifungu kinazungumza juu ya wanadamu wote (6). Ahadi hii ya jumla imethibitishwa tena katika Sura 4:40:

Hakika Mwenyezi Mungu si dhalimu hata kidogo. Likiwapo jema basi hulizidisha maradufu, na hutoa kutoka kwake ujira mkubwa. (Yusuf Ali)

Hakika! Mwenyezi Mungu hadhulumu hata uzito wa chembe (au mchwa) lakini likiwapo jema lolote basi hulizidisha mara mbili, na hutoa ujira mkubwa kutoka Kwake. (Al-Hilali na Khan)

Kwa vile S. 99:7 na 4:40 zinatoa kauli kamilifu zinazowahusu watu wote, zinapingana na vifungu hivyo vingine vinavyoeleza kwa uwazi kwamba hakutakuwa na malipo yoyote kwa matendo mema ya makafiri.

Mbali na kauli hizi za jumla kabisa zinazopatikana katika S. 99:7 na 4:40, Kurani pia inawapa Mayahudi na Wakristo ahadi ya wazi ya malipo kwa matendo yao mema:

Hakika! Wale walio amini na Mayahudi na Wakristo na Masabii, wanao muamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho na wakatenda mema, watapata ujira wao kwa Mola wao Mlezi, haitakuwa khofu juu yao, wala hawatahuzunika. S. 2:62 Al-Hilali & Khan

Kifungu hiki kinaahidi zaidi. "Hakuna khofu" na "wala hawatahuzunika" inaweza tu kumaanisha kwamba watakwenda Peponi na sio Motoni, ambayo ni zaidi ya malipo fulani kwa baadhi ya matendo mema.

Kama vile kuna Waislamu wengi ambao hawaamini kikweli na hawaishi kulingana na sheria za Uislamu, vivyo hivyo kuna watu wengi wanaojiona kuwa Wayahudi au Wakristo lakini hawaamini kwa kweli mafundisho ya Biblia wala kuishi. kulingana na viwango vyake vya maadili. Kwa hiyo inaleta maana kwamba Qur'ani inabainisha baadhi ya mahitaji ya chini kabisa: (1) Kumwamini Mwenyezi Mungu, (2) kuamini Siku ya Mwisho (Hukumu ya Mwisho), na (3) kufanya matendo mema. Atakayetimiza mahitaji hayo matatu miongoni mwa wale ambao ni Waislamu, Mayahudi, Wakristo au Masabii, watapata malipo yao kwa mema yao. Hata zaidi, hawatakuwa na woga wowote au haja ya kuhuzunika kuhusiana na maisha yajayo.

Ukweli wenyewe kwamba aya hii imetungwa jinsi ilivyo, inadhania kwamba - kwa mujibu wa Qur'an - Wayahudi na Wakristo wanaamini katika Mungu sawa na Waislamu. Masharti (1) - (3) yanasisitiza tu kwamba ahadi hii inashikilia tu kwa wale walio makini kuhusu imani yao na kuishi kulingana na mafundisho ya maandiko yao. Watu wa dini zinazoabudu miungu mingine hawajumuishwi. Ongeza kwa hii taarifa maalum:

Wala msijadiliane na watu wa Kitabu (Mayahudi na Manasara) isipokuwa kwa (njia) iliyo bora zaidi (kwa maneno mazuri na kwa tabia njema, kuwalingania kwenye Tauhidi ya Kiislamu kwa Aya zake), isipokuwa kwa walio miongoni mwao. na waambieni: Tumeyaamini yaliyoteremshwa kwetu na yaliyoteremshwa kwenu, Ilah (Mungu) wetu na Ilah wenu ni Mmoja (yaani Mwenyezi Mungu). wamejisalimisha (kama Waislamu). S. 29:46 Al-Hilali & Khan

Kwa hiyo, Wayahudi na Wakristo wanaoamini na kufuata maandiko yao kikweli wanatosheleza yale masharti mawili ya kwanza yaliyoainishwa katika S. 2:62, kwa kuwa Biblia inafundisha waziwazi kwamba kutakuwa na Siku ya Mwisho ambayo Mungu atawahukumu wanadamu (kwa mfano, Yoeli 3:1). -3, 11-13; Zaburi 62:12, 96:13, 98:9; Isaya 40:10, 62:11; Yeremia 17:10; Mathayo 25:31-46; Matendo 10:42, 17:30- 31; Warumi 2:5-6, 16, 14:10; 2 Wakorintho 5:10; 2 Wathesalonike 1:5-10; Ufunuo 20:11-15).

Hata hivyo, Qur'ani pia inawaita Mayahudi na Wakristo kuwa ni makafiri na washirikina. Neno la kafiri linatokana na neno kafir, ambalo hurejelea kwa mtu anayefanya ukafiri. Kwa mujibu wa Quran, Mayahudi na Wakristo (hususan wa mwisho) wako chini ya makundi haya ya mushrik na kafir:

Enyi mlio amini! Hakika washirikina ni najisi (al-mushrikoona najasun). Basi wasiukaribie Msikiti Mtakatifu baada ya mwaka wao huu. Na mkiogopa umasikini, ALLAH atakutajirisheni katika fadhila zake akipenda. Hakika ALLAH ni Mjuzi, Mwenye hikima. Piganeni na watu wa Kitabu, wasio muamini Mwenyezi Mungu, wala Siku ya Mwisho, wala hawaharamishi Aliyoharamisha ALLAH na Mtume WAKE, wala hawafuati Dini ya haki, mpaka watoe kodi. neema na kukiri utii wao. Na Mayahudi wanasema: ‘Ezra ni mwana wa ALLAH,’ na Wakristo wanasema, ‘Masihi ni mwana wa ALLAH;’ ndivyo wanavyosema kwa vinywa vyao. Hakika wanaiga kauli ya wale waliokufuru kabla yao. laana ya ALLAH iwe juu yao! Jinsi wanavyogeuzwa. Wamemfanya kuhani wao na watawa wao kuwa ni miungu badala ya ALLAH. Na vivyo hivyo wamemchukua Masihi bin Maryamu. Na hawakuamrishwa ila kumwabudu Mungu Mmoja. Hakuna Mungu ila YEYE. Yeye ni mtakatifu juu ya wale wanaomshirikisha (yushrikoona)! Wanatafuta kuizima nuru ya ALLAH kwa vinywa vyao; lakini ALLAH amekataa ila kuikamilisha nuru yake, ijapokuwa makafiri watachukia. YEYE ndiye aliyemtuma Mtume WAKE kwa uwongofu na Dini ya haki, ili aifanye ishinde juu ya kila dini nyengine ijapokuwa washirikina (al-mushrikoona) watachukia. S. 9:28-33 Sher Ali

Kifungu kilichotajwa hapo juu kinadai kwamba sio tu Wakristo ni waabudu masanamu (au wa wale wanaomshirikisha Mungu) na makafiri (au makafiri), bali Wayahudi pia. Hata inawaweka Wayahudi na Wakristo kuwa ni najisi!

Hakika wamekufuru walio sema: Mwenyezi Mungu ni Masihi bin Maryamu. Sema: Ni nani aliye na uweza mbele ya Mwenyezi Mungu, lau angetaka kumuangamiza Masihi bin Maryamu na mama yake na waliomo katika ardhi? Na ni wa Mwenyezi Mungu ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake. ANAumba apendavyo na ALLAH ni Muweza wa kila kitu. S. 5:17 Sher Ali

Hao ni makafiri walio sema: Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Maryamu. Kwa maana Masihi alisema, 'Enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mungu, Mola wangu na Mola wenu. Hakika anayemshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote (innahu man yushrik biAllahi), Mwenyezi Mungu atamharimishia kuingia Peponi, na makazi yake ni Motoni. na madhalimu hawatakuwa na wa kuwanusuru. S. 5:72 Arberry

Hakika wamekufuru walio sema: Hakika Mwenyezi Mungu ni wa tatu katika watatu. na hapana mungu ila Mungu Mmoja tu, na ikiwa hawaachi wanayoyasema, basi itawafikia walio kufuru katika wao adhabu iumizayo. S. 5:73 Shakiri

Kwa mukhtasari, Qur'an inatoa kauli zifuatazo:

Wakristo (a) watapata thawabu kwa ajili ya matendo yao mema na (b) hawatakuwa na chochote cha kuogopa kwa maisha yajayo (S. 2:62).
Wakristo ni mushriki na makafiri ( S. 9:28-33; 5:17, 72-73 ).
Mushriki (a) hawana thawabu na (b) watakaa Motoni milele (S. 9:17)

Mkanganyiko huo uko wazi kabisa.

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW