Tuesday, November 23, 2021

Nani atapata hasara kama Muhammad alikosea?

Kosa na Mgongano wa Dhahiri katika Qur'an:

Nani atapata hasara kama Muhammad alikosea?

Katika Sura 34:50, Muhammad ameamrishwa kusema yafuatayo:

Sema: ‘Nikipotea, basi nimepotea kwa hasara yangu; ikiwa nimeongoka ni kwa yale anayonifunulia Mola wangu Mlezi. Yeye ni Mwenye kusikia, Mwenye-karibu.’ Arberry

Sema: Nikipotea, basi hakika nitapotea kwa hasara yangu. Lakini nikiongoka, ni kwa ajili ya wahyi wa Mola wangu Mlezi kwangu. )." Hilali & Khan

Hitilafu katika Aya hii inapaswa kuwa dhahiri kwa yeyote anayetafakari kauli hii kwa muda kidogo. Suala hapa si kama, kwa hakika, Muhammad alipotea au aliongozwa; Waislamu na wasio Waislamu wataendelea kutofautiana kuhusu hilo. Aya hii ina makosa kimantiki, bila kujali kama Muhammad aliongozwa au la.

Hitilafu

Nani aliteseka na bado anapata hasara ikiwa Muhammad alikosea?

Jambo la kwanza ni dogo kwa kiasi fulani. Waislamu wameamrishwa katika Kurani kumchukua Muhammad kama kielelezo chao, na kwa hiyo Waislamu wengi wanamuiga katika mambo madogo kabisa ya maisha. Wanavaa kama Muhammad, wanatumia miswak kupiga mswaki kama Muhammad alivyofanya, n.k. Kama Muhammad alikosea, basi hii ingemaanisha maisha ya usumbufu usio wa lazima kwa mamilioni ya Waislamu.

Kuna, hata hivyo, mambo mengi ambayo sio madogo sana. Kama ujumbe na kanuni za Muhammad hazikuwa sahihi, amewaweka mamilioni ya wanawake wa Kiislamu kwenye maisha ya taabu (tazama makala mbalimbali za Wanawake katika Uislamu) bila malipo yoyote! Zaidi ya hayo, si wale tu waliomfuata Muhammad waliopotea, bali mamilioni ya wale wanaoitwa “makafiri” wameteseka kwa sababu Waislamu wamewaua kwa sababu ya ukosefu wao wa imani, au wamelazimisha kanuni za Muhammad juu yao na kuwatiisha kuishi kama daraja la pili. wananchi (tazama sehemu ya Wasio Waislamu chini ya Utawala wa Kiislamu).

Cha ajabu ni kwamba watu hawa wamepata hasara hata kama Muhammad angekuwa nabii wa kweli. Iwapo Muhammad alikuwa amepotoka au kuongozwa, maisha mengi yameharibiwa na mashambulizi ya Waislamu dhidi ya makafiri, hivyo kwamba kauli hii sio tu ya uwongo wa kimantiki, bali ni uongo pia katika historia ya kweli.

Tukiweka kando dhulma na mateso yote katika maisha haya ya duniani yaliyotokana na mafundisho ya Muhammad, makusudio ya Aya hii kwa hakika ilikuwa ni kutoa kauli kuhusu hasara iliyopatikana katika umilele, yaani, iwapo watu wataadhibiwa au watalipwa katika Hukumu ya Mwisho kwa msingi wao. kukubali au kukataa ujumbe wa Mungu.

Chini ya dhana kwamba Muhammad alikuwa mjumbe wa kweli, wale waliouawa kama makafiri kwa sababu hawakukubali ujumbe wake papo hapo wamepoteza sio tu maisha yao bali pia nafasi ya kusadikishwa na ukweli wa Uislamu kwa kupata wakati wa kusoma. ujumbe wa Uislamu kwa kina. [Lau Uislamu ungewekea mipaka njia yake ya upanuzi kwa kutangaza kwa amani na ushawishi wa kiakili badala ya kutumia (pia na kwa haraka sana) jeuri na nguvu, hali ingekuwa tofauti sana.] Kama ilivyo, watu hawa wamepoteza maisha yao duniani, na watapata adhabu ya milele kwa sababu walikufa kwa kukataa ujumbe wa Mungu. Hivyo, makafiri wengi watapata hasara ya milele hata kama Muhammad alikuwa sahihi. Ingawa Waislamu wanaweza kusema kwamba katika mtazamo wa quran jambo hili linaweza kuhesabiwa haki, ni jambo lisilo na shaka kwamba walipata hasara ya muda na ya milele kutokana na asili ya vurugu ya Uislamu.

Ikiwa, kwa upande mwingine, Biblia ni ya kweli na Muhammad alikuwa nabii wa uwongo basi idadi ya wale wanaopata hasara ya milele inaongezeka sana: (1) Makafiri (waabudu masanamu, makafiri, ...) waliouawa kwa sababu ya kuukataa Uislamu. bado walipoteza nafasi yao ya kusikia, kuelewa na kukubali ujumbe wa kweli wa Mungu. (2) Mamilioni na mamilioni ya Waislamu ambao wameikataa Injili halisi ya Yesu yenye msingi wa ujumbe wa Muhammad watapotea milele kwa sababu walikataa wokovu kutoka kwa dhambi uliotolewa na Mungu kupitia kifo cha Yesu Msalabani.

Hivyo, idadi kubwa ya watu watapata hasara ya duniani na ya milele kama Muhammad alikosea, kinyume kabisa na Sura 34:50.

Baada ya kutafakari mambo haya hakuwezi kuwa na shaka yoyote kwamba Sura 34:50 ni kauli isiyo sahihi kabisa. Ni upotovu ulio wazi katika Qur-aan.

Je, Mungu hufanya makosa? Je, Mungu angevuvia kauli yenye makosa kama hii?

Aya hii inafichua asili ya mwanadamu ya Qur'an. Kwa hakika haikutoka kwa Mungu, bali kutoka kwa Muhammad mwenyewe, na inaweza kuelezwa kwa urahisi kwa nini Muhammad angeongeza kauli kama hiyo katika ufunuo wake. Ikiwa muda unaruhusu, ninaweza baadaye kuandika kiambatisho kwa makala hii inayohusika na kipengele cha kisaikolojia cha kosa hili.

Hatimaye, kuna uchunguzi mmoja muhimu zaidi wa kufanywa katika sehemu hii. Kwa kuangalia tu jinsi Muhammad alivyoshughulika na wale walioeneza ujumbe tofauti na Uislamu, au kuukosoa Uislamu kwa sauti (taz. makala hizi), inafichua kwamba Muhammad hakuamini hata kauli hii yeye mwenyewe. Hasa, maagizo ya Muhammad ni: Yeyote anayeuacha Uislamu, muueni (k.m. Sahih Al-Bukhari 4.260; kwa majadiliano ya kina juu ya suala la kuritadi katika Uislamu tazama viungo vilivyo chini ya ukurasa huu). Ni dhahiri kwamba Muhammad aliuchukulia uasi, na kuzungumza hadharani juu ya imani nyingine isipokuwa Uislamu kuwa ni hatari kubwa sana kwa umma wa Kiislamu kiasi kwamba ilibidi hatua kali zaidi zichukuliwe dhidi yake. Hakuna mahali popote katika jamii ya Kiislamu ambapo mahubiri ya wazi ya dini nyingine yanaruhusiwa. Kwa nini isiwe hivyo, ikiwa wale wanaofanya hivyo “watapotea ila kwa hasara yao wenyewe”? Sheria katika Shariah, na miitikio ya Waislamu kwa wale wanaotaka kuwaalika hadharani (Waislamu) kwenye imani nyingine inathibitisha kwamba hawaamini Sura 34:50 kuwa ni kweli.


Mkanganyiko

Hata hivyo, kuna zaidi. Sura 34:50 sio tu kosa la kweli (yaani, uhalisi unaopingana na lengo) kama ilivyoelezwa hapo juu, pia ni sehemu ya ukinzani wa ndani wa Qur'an ambao utakuwa mada kwa sehemu iliyobaki ya makala hii.

Ingawa kauli ya "Nikipotea, basi mimi nimepotea kwa hasara yangu mwenyewe" ni ya dhahania (yaani dhana ni kwamba Muhammad hajapotea bali yuko kwenye njia iliyonyooka), inasimama katika mvutano wa dhahiri kwa wingi wa Aya katika Qur'an. ambayo inadai kwamba waumini wanapaswa kumtii na kumfuata Mtume (Muhammad), yaani maneno na mfano wa Muhammad vinatakiwa kuwagusa moja kwa moja wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu. Baadhi ya mifano:

Sema: Mt'iini Mwenyezi Mungu na Mtume. Lakini wakikengeuka, basi! Mwenyezi Mungu hawapendi makafiri. S. 3:32 Pickthall

Na mtiini Mwenyezi Mungu na Mtume ili mrehemewe. S. 3:132 Pickthall

Hiyo ndiyo mipaka (iliyowekwa na) Mwenyezi Mungu. Mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume wake, atamtia katika Pepo zipitazo mito kati yake, wadumu humo. Hayo yatakuwa mafanikio makubwa. S. 4:13 Pickthall

Wanakuuliza (Ewe Muhammad) ngawira za vita. Sema: Ngawira za vita ni za Mwenyezi Mungu na Mtume. Basi mcheni Mwenyezi Mungu, na mtengenezee mambo ya tofauti zenu, na mtiini Mwenyezi Mungu na Mtume wake ikiwa nyinyi ni Waumini. S. 8:1 Pickthall

Haiwi kwa Muumini yeyote, mwanamume au mwanamke, Mwenyezi Mungu na Mtume wake wanapokata shauri, kuwa na hiari katika jambo. Mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu na Mtume wake, basi amepotea upotofu ulio wazi. S. 33:36 Arberry

Enyi Waumini! Mt'iini Mwenyezi Mungu, na mtiini Mtume, wala msiharibu vitendo vyenu. S. 47:33 Arberry

Hakuna lawama kwa vipofu, wala kiwete, wala wagonjwa hawana lawama (ya kwamba wasiende vitani). Na anayemtii Mwenyezi Mungu na Mtume wake, atamtia katika Pepo zipitazo mito kati yake. na atakaye geuka atamuadhibu kwa adhabu chungu. S. 48:17 Pickthall

Mwenye kumtii Mtume basi amemt'ii Mwenyezi Mungu, ... S. 4:80 Pickthall

Simamisheni Sala, na toeni Zaka, na mtiini Mtume ili mpate kurehemewa. S. 24:56 Pickthall

Wale wanaokuapia wewe [Muhammad] wanaapa kwa Mwenyezi Mungu. Mkono wa Mungu uko juu ya mikono yao. Basi mwenye kuvunja kiapo anakivunja ila kwa kujidhuru nafsi yake. na mwenye kutimiza agano lake alilofunga na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atampa ujira mkubwa. S. 48:10 Arberry

Ngawira zozote alizompa Mwenyezi Mungu Mtume wake katika watu wa mijini ni za Mwenyezi Mungu, na Mtume wake, na jamaa wa karibu, na mayatima, na masikini na msafiri, ili lisiwe jambo la kubadilishana kwa matajiri. yako. Anacho kupeni Mtume basi chukueni; chochote anachokukataza, mpe. Na mcheni Mwenyezi Mungu; Hakika Mwenyezi Mungu ni Mkali wa kuadhibu. S. 59:7 Arberry

Na kuna wengine wengi kama hawa, ona Ms. 4:59, 69; 5:92; 8:20, 24, 46; 9:71; 24:51-52, 54; 33:33, 71; 49:14; 58:13; 64:12, nk.

Kurani haifanyi tu kuwa ni lazima kutii amri zilizo wazi za Muhammad (iwe ni aya zinazopatikana katika Kurani au maneno ya Muhammad mwenyewe, tazama S. 24:45, 57:9), inafanya kila kitu Muhammad anachofanya na kusema. kiwango cha kuiga:

Mwenzako hapotei wala kupotezwa. Wala hasemi (kila) kwa matamanio (yake). Si chini ya wahyi ulioteremshwa kwake: Alifunzwa na Mwenye nguvu, ... S. 53:2-5 Yusuf Ali.
Na hakika wewe (Ewe Muhammad) uko kwenye daraja tukufu. S. 68:4 Hilali & Khan

Hakika nyinyi mnao mfano mwema wa kufuata kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu kwa anaye mtaraji Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho, na akamtaja Mwenyezi Mungu sana. S. 33:21 Hilali & Khan

Kwa kuzingatia aya kama hizi, Muhammad anachukuliwa kuwa mfano wa kuigwa mkamilifu na aliyeidhinishwa na Mungu, na anafuatwa katika maelezo madogo kabisa ya maisha. Kudai, kwa hiyo, kwamba akipotoka bado hakutakuwa na madhara yoyote kwa wale wanaomfuata katika kila jambo (S. 34:50), ni vigumu kupatana.

Kama ilivyoelezwa hapo juu, mistari hii bado haitoi mkanganyiko wa wazi wa S. 34:50, lakini iko katika mvutano mkubwa. Mkanganyiko wa wazi hutokea tunapoongeza aya zifuatazo kwenye mlingano:

Na walio kufuru huwaambia walio amini: Fuateni njia yetu nasi tutabeba makosa yenu. Wala hawatakuwa wenye kubeba dhulma zao; Hakika hao ni waongo. S. 29:12 Shakiri

Ili waibebe mizigo yao kikamilifu Siku ya Kiyama na pia mizigo ya wale wanao wapoteza bila ya kujua. sasa hakika ni maovu wanayo yabeba. S. 16:25 Shakiri

Aya hizi zinafahamisha kwamba “kuwafuata wale wanaokupotosha” hakukuondolei jukumu lako mwenyewe. Siku ya Kiyama viongozi hao hawatabeba adhabu (mizigo) kwa upotofu wenu. Hakuna mtu atakayeweza kujitetea kabisa kwa "lakini nilimfuata tu huyu au yule nabii au mwalimu wa uwongo". S. 16:25 inaonekana kuonyesha kwamba sehemu fulani ya mizigo ya wale waliopotoshwa inaweza kuwekwa juu ya yule aliyewapotosha, lakini bado inaonyesha kwamba sehemu iliyobaki inapaswa kubebwa na mtu aliyemfuata nabii wa uwongo. katika uasi na uasi kwa Mungu. Hivyo basi, wale wanaopoteza huwasababishia wafuasi wao kupata adhabu ya Mwenyezi Mungu na hasara ya milele.

Kwa hiyo, Sura 34:50 (“Nikipotoka, basi mimi nimepotea kwa hasara yangu tu”), pamoja na Aya nyingi zinazowaamrisha waumini kumfuata na kumtii Muhammad, zinapingana kwa nguvu na dhahiri kabisa Sura 16:25 na 29:12 . .

[ Kauli ya pembeni: Huu si mgongano mdogo wa iwapo siku ya Mwenyezi Mungu ni sawa na miaka 1000 au 50000, au iwapo Mwenyezi Mungu aliumba ulimwengu kwa siku sita au nane. Huu ni mkanganyiko katika msingi kabisa wa dini, yaani kile kinachotokea kwa wale wanaomfuata nabii wa uongo! ]

Sura 16:25 na 29:12 pia zina jukumu muhimu katika mkanganyiko tofauti lakini unaohusiana kwa karibu ambao umejadiliwa katika makala Nani Anateseka Matokeo ya Dhambi kwa mujibu wa Kurani? Maelezo mengine muhimu katika uundaji wa 16:25 yanachunguzwa katika Ni nani wale "wasio na maarifa"?

Kuna idadi kubwa ya aya za ziada zinazosema kwamba wale wanaowafuata wengine waliopotea (marejeleo kwa kawaida ni wahenga) kwa hiyo hawasamehewi kuwa ni wahanga tu, bali wanahukumiwa na Mwenyezi Mungu kwa kuwafuata katika upotofu.

Wanapo ambiwa: Fuateni aliyo yateremsha Mwenyezi Mungu, husema: Bali tutafuata njia za baba zetu. Nini! ijapokuwa baba zao walikuwa hawana hekima na uwongofu? S. 2:170; cf. 5:104

Wakasema: Je! Umetujia ili tumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na tuache ibada ya baba zetu? Tuletee unayotuahidi, ikiwa wewe ni msema kweli. Akasema: "Tayari imekujieni adhabu na ghadhabu kutoka kwa Mola wenu Mlezi. Je! nyinyi na baba zenu mnabishana nami juu ya majina mliyoyapanga - nyinyi na baba zenu bila ya Mwenyezi Mungu? Basi ngojeni, nami ni miongoni mwenu ninangoja." S. 7:70-71

Na wanapofanya uchafu husema: Tumewakuta baba zetu wakifanya haya, na Mwenyezi Mungu ametuamrisha. Sema: Hakika Mwenyezi Mungu haamrishi machafu. mnasema juu ya Mwenyezi Mungu msiyo yajua? S. 7:28

Basi usiwe na shaka katika yale wanayo yaabudu hawa. Hawaabudu ila kama walivyoabudu baba zao zamani. Hakika! tutawalipa haki yao yote bila kupungukiwa. S. 11:109

Hakika tulimpa Ibrahimu uwongofu wake hapo kabla, na tulikuwa tunamjua vizuri. Tazama! akamwambia baba yake na watu wake: Ni nini hizi sanamu mnazoziabudu? Wakasema: Tumewakuta baba zetu wakiwaabudu. Akasema: Hakika nyinyi na baba zenu mmekuwa katika upotofu ulio dhaahiri. S. 21:51-54

Hakika! Sisi tumeifanya kuwa ni adhabu kwa madhalimu. Hakika! ni mti unaochipuka katika moyo wa kuzimu. Mazao yake ni kama vichwa vya mashetani. Hakika hao ni lazima wale na washibe matumbo yao. Na baadaye tazama! hapo wanakunywa maji yanayo chemka. Na baadaye tazama! Hakika marejeo yao ni Motoni. Hakika waliwakuta baba zao wamepotea, lakini wanafanya haraka kufuata nyayo zao. Na hakika wengi katika watu wa zamani walipotea kabla yao, na kwa yakini tulituma miongoni mwao waonyaji. Kisha ona asili ya matokeo kwa wale walioonywa, S. 37:63-73 Pickthall.

Hapa watu hawa wanafuata dini waliyofundishwa na baba zao, na wengine hata wanafanya mambo ya aibu waliyopitishwa na wazee wao, basi wamepotea. Hata hivyo, Mwenyezi Mungu bado anawahukumu kwa imani na matendo haya, na bado watalazimika kubeba adhabu yao kamili (S. 11:109). Haiwasaidii hata kudai kwamba ni Mwenyezi Mungu aliyewausia (S. 7:28), labda kupitia kwa nabii fulani huko nyuma aliyedai kuleta amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini ambaye kwa hakika alikuwa nabii wa uwongo.

Watu wanaofuata walimu au manabii wa uongo watapata hasara na adhabu itakayosababishwa angalau kwa sehemu na wale waliowapoteza. Hii ni kanuni ya akili ya kawaida ambayo inapingwa na Sura 34:50, kosa kubwa na mkanganyiko wa dhahiri katika Qur'an.

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba MinistriesNo comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW