Thursday, November 25, 2021

WAISLAM WAMEAMBIWA WAPAMBANE NA WATU WOTE DUNIANI


Kupingana kwa Qur'an
Kupambana na Watu Wote Mpaka Wafanye Nini?

Quran inawaamuru Waislamu kupigana na makafiri wote:

Piganeni na wale wasiomuamini Mwenyezi Mungu wala Siku ya Mwisho, wala hawashikii aliyoharamisha Mwenyezi Mungu na Mtume wake, wala hawaikubali Dini ya Haki miongoni mwa Watu wa Kitabu, mpaka walipe deni. Jizya kwa kujisalimisha kwa hiari, na kujiona wametiishwa. S. 9:29

Hayo hapo juu yanawahimiza Waislamu kuyashinda makundi ya watu wafuatao mpaka walipe kiasi cha pesa (Jizya) kama ishara ya utii na unyonge wao:

Wakana Mungu/Waagnostiki (wale wasiomwamini Mungu wala Siku ya Mwisho).
Mayahudi na Wakristo (watu wa Kitabu).
Wengine wote, wawe Wahindu/Majusi, Wabudha n.k., kwa kuwa makundi haya hayakatazi yale aliyokataza Muhammad wala kuamini katika Uislamu, ile inayoitwa "dini ya Haki".
Tafadhali zingatia kwamba kifungu hicho hakiwekei mipaka ya kuchukua Jizya kutoka kwa Mayahudi na Wakristo; inasema kwa uwazi kwamba Jizya itatolewa katika makundi yote yaliyotiishwa yaliyoorodheshwa, yaani, wale wasiomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, au kukataza aliyokataza Muhammad n.k.

Kusema, kama wengine wanavyojaribu, kwamba aya hii inawahusu Mayahudi na Wakristo pekee haina maana kabisa tunapoona kwamba makundi haya yanamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, kama vile Quran inavyoshuhudia:

Wala msibishane na Watu wa Kitabu ila kwa njia iliyo bora zaidi, isipokuwa kwa wale wanaodhulumu miongoni mwao, lakini semeni: “Tunaiamini Aya iliyo teremka. sisi na katika yaliyo teremka kwenu, Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja, na sisi tunasujudu kwake (katika Uislamu). S. 29:46

Wale walio amini (Qur'ani) na wale waliowafuata Mayahudi na Masabii na Wakristo, na wanao muamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho, na wakatenda mema, haitakuwa khofu juu yao. wala hawatahuzunika. S. 5:69, taz. 2:62

Rejea hii ya mwisho inapendekeza kwamba Mayahudi na Wakristo ni miongoni mwa wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Basi, Wayahudi na Wakristo wanawezaje kuorodheshwa pamoja na wale wasioamini kuwepo kwa Mungu na hukumu ya mwisho? Je, hii haileti kuwa dhahiri kabisa kwamba Qur'an ina kundi jingine linaloonekana isipokuwa Mayahudi na Wakristo ambao Jizya inaweza kutolewa kwao?

Hii, pengine, inaeleza kwa nini viongozi wa Kiislamu kama vile Umar ibn al-Khattab walichukua Jizya kutoka kwa Waajemi ingawa waliitwa wapagani, hasa al-mushrikeen au wale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu:

Amesimulia Jubair bin Haiya:
Umar aliwatuma Waislamu kwenye nchi kubwa kwenda kupigana na wapagani. Al-Hurmuzan aliposilimu, Umar akamwambia, "Ningependa kushauriana nawe kuhusu hizi nchi ninazokusudia kuzivamia." Al-Hurmuzan akasema: “Ndio, mfano wa nchi hizi na wakazi wake ambao ni maadui wa Waislamu ni kama ndege mwenye kichwa, mbawa mbili na miguu miwili; kama moja katika mbawa zake litavunjika, basi huinuka. juu ya miguu yake miwili, na bawa moja na kichwa; na ikiwa bawa la pili litavunjika, litainuka na miguu miwili na kichwa, lakini ikiwa kichwa chake kikiharibiwa, basi miguu miwili, mabawa mawili na kichwa kitakuwa. Kichwa kinasimama kwa ajili ya Khosrau, na mrengo mmoja unasimama kwa Kaisari na mrengo mwingine unasimama Faris. Kwa hiyo, waamuru Waislamu waelekee Khosrau." Kwa hiyo, Umar alitutuma (kwa Khosrau) kumteua An-Nu’man bin Muqrin kama kamanda wetu. Tulipofika kwenye nchi ya adui, mwakilishi wa Khosrau akatoka akiwa na wapiganaji elfu arobaini, na mkalimani akasimama akisema, "Acha mmoja wenu azungumze nami!" Al-Mughira akajibu, "Uliza chochote unachotaka." Mwingine akauliza, "Wewe ni nani?" Al-Mughira akajibu: “Sisi ni baadhi ya watu wa Waarabu, tuliishi maisha magumu, ya dhiki na maafa: tulikuwa tukinyonya ngozi na tende kutokana na njaa; tulikuwa tunavaa nguo za manyoya ya ngamia na manyoya. mbuzi, na kuabudu miti na mawe.Tulipokuwa katika hali hii, Mola Mlezi wa Mbingu na Ardhi, Umetukuka mawaidha yake, na utukufu ni utukufu wake, ametumwa kwetu Nabii kutoka miongoni mwetu ambaye baba yake na mama yake wanajulikana. kwetu sisi, Mtume wetu, Mtume wa Mola wetu Mlezi, ametuamrisha kupigana nanyi mpaka mumwabudu Mwenyezi Mungu Peke Yake au mtoe Jizya (yaani mtoe), na Mtume wetu ametufahamisha kwamba Mola wetu Mlezi anasema:-- “Atakayeuawa miongoni mwetu. (yaani aliyeuawa kishahidi), atakwenda Peponi kuishi maisha ya anasa ambayo hajawahi kuyaona, na atakayebakia hai miongoni mwetu basi atakuwa bwana wako.” (Al-Mughira, kisha akamlaumu An-Nu’man kwa kuchelewesha mashambulizi. na) An-Nu'man akamwambia Al-Mughira: “Lau ungeshiriki katika vita kama hivyo katika kundi la Mwenyezi Mungu. Mtume asingelikulaumu kwa kusubiri, wala asingeli kufedhehesha. Lakini nilifuatana na Mtume wa Mwenyezi Mungu katika vita vingi na ilikuwa ni kawaida yake kwamba kama hakupigana mapema wakati wa mchana, angesubiri mpaka upepo unaanza kuvuma na muda wa kuswali ukawa umefika (yaani baada ya adhuhuri). -Bukhari, Juzuu 4, Kitabu cha 53, Nambari 386)

'Umar sent the Muslims to the great countries to fight the pagans. When Al-Hurmuzan embraced Islam, 'Umar said to him, "I would like to consult you regarding these countries which I intend to invade." Al-Hurmuzan said, "Yes, the example of these countries and their inhabitants who are the enemies of the Muslims, is like a bird with a head, two wings and two legs; If one of its wings got broken, it would get up over its two legs, with one wing and the head; and if the other wing got broken, it would get up with two legs and a head, but if its head got destroyed, then the two legs, two wings and the head would become useless. The head stands for Khosrau, and one wing stands for Caesar and the other wing stands for Faris. So, order the Muslims to go towards Khosrau." So, 'Umar sent us (to Khosrau) appointing An-Nu’man bin Muqrin as our commander. When we reached the land of the enemy, the representative of Khosrau came out with forty-thousand warriors, and an interpreter got up saying, "Let one of you talk to me!" Al-Mughira replied, "Ask whatever you wish." The other asked, "Who are you?" Al-Mughira replied, "We are some people from the Arabs; we led a hard, miserable, disastrous life: we used to suck the hides and the date stones from hunger; we used to wear clothes made up of fur of camels and hair of goats, and to worship trees and stones. While we were in this state, the Lord of the Heavens and the Earths, Elevated is His Remembrance and Majestic is His Highness, sent to us from among ourselves a Prophet whose father and mother are known to us. Our Prophet, the Messenger of our Lord, has ordered us to fight you till you worship Allah Alone or give Jizya (i.e. tribute); and our Prophet has informed us that our Lord says:-- "Whoever amongst us is killed (i.e. martyred), shall go to Paradise to lead such a luxurious life as he has never seen, and whoever amongst us remain alive, shall become your master." (Al-Mughira, then blamed An-Nu’man for delaying the attack and) An-Nu'man said to Al-Mughira, "If you had participated in a similar battle, in the company of Allah's Apostle he would not have blamed you for waiting, nor would he have disgraced you. But I accompanied Allah’s Apostle in many battles and it was his custom that if he did not fight early by daytime, he would wait till the wind had started blowing and the time for the prayer was due (i.e. after midday)." (Sahih al-Bukhari, Volume 4, Book 53, Number 386)
☝️
Umar aliwatuma Waislamu kwenye nchi kubwa kwenda kupigana na wapagani. Al-Hurmuzan aliposilimu, Umar akamwambia, "Ningependa kushauriana nawe kuhusu hizi nchi ninazokusudia kuzivamia." Al-Hurmuzan akasema: “Ndio, mfano wa nchi hizi na wakazi wake ambao ni maadui wa Waislamu ni kama ndege mwenye kichwa, mbawa mbili na miguu miwili; kama moja katika mbawa zake litavunjika, basi huinuka. juu ya miguu yake miwili, na bawa moja na kichwa; na ikiwa bawa la pili litavunjika, litainuka na miguu miwili na kichwa, lakini ikiwa kichwa chake kikiharibiwa, basi miguu miwili, mabawa mawili na kichwa kitakuwa. Kichwa kinasimama kwa ajili ya Khosrau, na mrengo mmoja unasimama kwa Kaisari na mrengo mwingine unasimama Faris. Kwa hiyo, waamuru Waislamu waelekee Khosrau." Kwa hiyo, Umar alitutuma (kwa Khosrau) kumteua An-Nu’man bin Muqrin kama kamanda wetu. Tulipofika kwenye nchi ya adui, mwakilishi wa Khosrau akatoka akiwa na wapiganaji elfu arobaini, na mkalimani akasimama akisema, "Acha mmoja wenu azungumze nami!" Al-Mughira akajibu, "Uliza chochote unachotaka." Mwingine akauliza, "Wewe ni nani?" Al-Mughira akajibu: “Sisi ni baadhi ya watu wa Waarabu, tuliishi maisha magumu, ya dhiki na maafa: tulikuwa tukinyonya ngozi na tende kutokana na njaa; tulikuwa tunavaa nguo za manyoya ya ngamia na manyoya. mbuzi, na kuabudu miti na mawe.Tulipokuwa katika hali hii, Mola Mlezi wa Mbingu na Ardhi, Umetukuka mawaidha yake, na utukufu ni utukufu wake, ametumwa kwetu Nabii kutoka miongoni mwetu ambaye baba yake na mama yake wanajulikana. kwetu sisi, Mtume wetu, Mtume wa Mola wetu Mlezi, ametuamrisha kupigana nanyi mpaka mumwabudu Mwenyezi Mungu Peke Yake au mtoe Jizya (yaani mtoe), na Mtume wetu ametufahamisha kwamba Mola wetu Mlezi anasema:-- “Atakayeuawa miongoni mwetu. (yaani aliyeuawa kishahidi), atakwenda Peponi kuishi maisha ya anasa ambayo hajawahi kuyaona, na atakayebakia hai miongoni mwetu basi atakuwa bwana wako.” (Al-Mughira, kisha akamlaumu An-Nu’man kwa kuchelewesha mashambulizi. na) An-Nu'man akamwambia Al-Mughira: “Lau ungeshiriki katika vita kama hivyo katika kundi la Mwenyezi Mungu. Mtume asingelikulaumu kwa kusubiri, wala asingeli kufedhehesha. Lakini nilifuatana na Mtume wa Mwenyezi Mungu katika vita vingi na ilikuwa ni kawaida yake kwamba kama hakupigana mapema wakati wa mchana, angesubiri mpaka upepo unaanza kuvuma na muda wa kuswali ukawa umefika (yaani baada ya adhuhuri). -Bukhari, Juzuu 4, Kitabu cha 53, Nambari 386)

أرسل عمر المسلمين إلى بلاد عظيمة ليقاتلوا المشركين. قال له عمر عندما أسلم الحرمزان: أود أن أستشيرك في هذه البلدان التي أنوي غزوها. قال الهرمزان: "نعم مثل هذه البلدان وأهلها أعداء المسلمين كطائر برأس وجناحين ورجلين ، فإذا كسر أحد جناحيه قام. فوق رجليه ، بجناح واحد ورأس ؛ وإذا انكسر الجناح الآخر ، فسوف ينهض بقدمين ورأس ، أما إذا تحطم رأسه ، فإن الساقين والجناحين والرأس ستصبح. عديم الفائدة. الرأس هو كسرى ، وجناح واحد لقيصر والجناح الآخر لفارس ، فامروا المسلمين بالتوجه نحو كسرى ". فأرسلنا عمر (إلى كسرى) وعيّن النعمان بن مقرن قائداً لنا. عندما وصلنا إلى أرض العدو ، خرج مندوب خسرو بأربعين ألف محارب ، وقام مترجم قائلاً: "دع أحدكم يتحدث معي!" فأجابت المغيرة: اسأل ما شئت. سأل الآخر: "من أنت؟" فأجابت المغيرة: "نحن بعض الناس من العرب ، عشنا حياة قاسية بائسة كارثية: كنا نمتص الجلود وأحجار التمر من الجوع ، وكنا نلبس ثياب من فرو الإبل والشعر. من الماعز وعبادة الشجر والحجارة. وفيما كنا على هذه الحال رب السماوات والأرض عاليا ذكره وعظمته بعث إلينا من بيننا نبي عرف أبوه وأمه. وقد أمرنا نبينا رسول الله أن نحاربكم حتى تعبدوا الله وحده أو تعطوا الجزية ، وقد أبلغنا نبينا أن ربنا يقول: - "من قتل منا. (أي استشهدوا يذهبون إلى الجنة ليعيشوا ما لم يره من قبل ، ومن بقي بيننا صار سيدكم). و) قال النعمان للمغيرة: لو كنت قد شاركت في غزوة مماثلة في صحبة الله. أيها الرسول لم يكن يلومك على الانتظار ، ولن يلومك. لكنني رافقت رسول الله في كثير من المعارك وكان من عادته أنه إذا لم يقاتل مبكرًا في النهار ، كان ينتظر حتى تهب الريح ويحين وقت الصلاة (أي بعد الظهر). ـ البخاري ، المجلد 4 ، كتاب 53 ، العدد 386).
arsl emr almslmyn 'ila blad ezymt lyqatlu almshrkyn. qal lh emr endma aslm alhrmzan: awd an astshyrk fy hdhh albldan alty anwy ghzwha. qal alhrmzan: "nem mthl hdhh albldan wahlha aeda' almslmyn ktayr bras wjnahyn wrjlyn , f'idha ksr ahd jnahyh qam. fwq rjlyh , bjnah wahd wras ; w'idha anksr aljnah alakhr , fswf ynhd bqdmyn wras , ama 'idha thtm rash , f'in alsaqyn waljnahyn walras stsbh. edym alfayd. alras hw ksra , wjnah wahd lqysr waljnah alakhr lfars , famru almslmyn baltwjh nhw ksra ". farslna emr ('ila ksra) weyn alneman bn mqrn qaydaan lna. endma wslna 'ila ard aledw , khrj mndwb khsrw barbeyn alf mharb , wqam mtrjm qaylaan: "de ahdkm ythdth mey!" fajabt almghyrt: asal ma shyt. sal alakhr: "mn ant?" fajabt almghyrt: "nhn bed alnas mn alerb , eshna hyat qasyt bayst karthyt: kna nmts aljlwd wahjar altmr mn aljwe , wkna nlbs thyab mn frw al'ibl walsher. mn almaez webadt alshjr walhjar. wfyma kna ela hdhh alhal rb alsmawat walard ealya dhkrh wezmth beth 'ilyna mn bynna nby erf abwh wamh. wqd amrna nbyna rswl allh an nharbkm hta tebdu allh whdh aw tetu aljzyt , wqd ablghna nbyna an rbna yqwl: - "mn qtl mna. (ay astshhdu ydhhbwn 'ila aljnt lyeyshu ma lm yrh mn qbl , wmn bqy bynna sar sydkm). w) qal alneman llmghyrt: lw knt qd sharkt fy ghzwt mmathlt fy shbt allh. ayha alrswl lm ykn ylwmk ela alantzar , wln ylwmk. lknny rafqt rswl allh fy kthyr mn almeark wkan mn eadth anh 'idha lm yqatl mbkran fy alnhar , kan yntzr hta thb alryh wyhyn wqt alsla (ay bed alzhr). albkhary , almjld 4 , ktab 53 , aledd 386).

Sasa asije Mwislamu akasema kwamba Waajemi pia waliainishwa kuwa ni kutoka kwa watu wa kitabu zingatia kifungu kifuatacho:

Na hiki ni Kitabu tulicho kiteremsha kuwa ni neema. Basi kifuateni, na fanyeni wema ili mrehemewe, msije mkasema: Kitabu kiliteremshwa kwa watu wawili kabla yetu, na sisi tukabakia. wasiojua yote waliyojifunza kwa kujifunza kwa bidii: S. 6:155-156

Watu wawili waliotajwa hapa ni Mayahudi na Wakristo:

Msije mkasema enyi watu wa Makka Siku ya Kiyama: (Hakika Kitabu kiliteremshwa kwa makundi mawili tu) watu wa dini mbili (kabla yetu) yaani Mayahudi na Manasara. na sisi tulikuwa tukighafilika, tulikuwa hatujui (wanayoyasoma) kusoma kwao Taurati na Injili. (Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs; chanzo)

Sisi tumeiteremsha ili msije mkasema: Kitabu kiliteremshwa juu ya makundi mawili tu, Mayahudi na Manasara kabla yetu, na sisi (imelainishwa, jina lake limeondolewa, kwa maneno mengine [kusoma kama] inna) wamekuwa hawajui kusoma kwao', usomaji wao [wa maandiko], bila kujua lolote kati ya hayo, kwa kuwa halimo katika lugha yetu wenyewe. (Tafsir al-Jalalayn; chanzo)

Kwa wazi, Quran haijumuishi yeyote isipokuwa Mayahudi na Wakristo kama watu wa kitabu kwa vile wao tu ndio waliopewa kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, kama Quran ilikuwa inaweka kikomo kuchukua Jizya kwa watu wa kitabu basi Muhammad alikiuka amri za maandiko yake mwenyewe kwa kuwaruhusu Wafursi kuilipa kwa vile wao si sehemu ya kundi hili.

Kwa hakika, Muhammad mwenyewe ameripotiwa kuwaruhusu wafuasi wake kuchukua Jizya kutoka kwa wapagani/washirikina:

Sura ya 2: UTEUZI WA VIONGOZI WA SAFARI NA IMAM NA USHAURI WAKE KWAO JUU YA ADABU ZA VITA NA MAMBO YANAYOHUSIANA.

Imepokewa kutoka kwa Sulaiman b. Buraid kupitia kwa baba yake kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu (rehema na amani zimshukie) atakapomteua mtu yeyote kuwa kiongozi wa jeshi au kikosi atamhimiza hasa kumcha Mwenyezi Mungu na kuwafanyia wema Waislamu waliokuwa pamoja naye. Alikuwa akisema: Piganeni kwa jina la Mwenyezi Mungu na katika njia ya Mwenyezi Mungu. Piganeni na wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu. Fanyeni vita vitakatifu, msiibe nyara; usivunje ahadi yako; wala msiikate maiti; msiwaue watoto. Mnapokutana na maadui zenu washirikina, waiteni katika njia tatu. Ikiwa watajibu mojawapo ya haya, wewe pia unakubali na ujizuie kuwafanyia madhara yoyote. Waite (waukubali) Uislamu; wakikuitikieni, wapokeeni na acheni kupigana nao. Kisha waite wahame kutoka katika ardhi zao kwenda katika ardhi ya Muhajirina na uwajulishe kwamba, wakifanya hivyo watapata fursa na faradhi zote za Muhajir. Wakikataa kuhajiri, waambie kwamba watakuwa na hadhi ya Waislamu wa Mabedui na watatiishwa chini ya Maamrisho ya Mwenyezi Mungu kama Waislamu wengine, lakini hawatapata sehemu yoyote katika ngawira za vita au Fai' isipokuwa watakapopigana. pamoja na Waislamu (dhidi ya makafiri). Wakikataa kuukubali Uislamu, wadai Jizya kutoka kwao. Ikiwa wanakubali kulipa, ukubali kutoka kwao na uzuie mikono yako. Wakikataa kulipa kodi, basi ombeni msaada wa Mwenyezi Mungu na piganeni nao. Mnapoizingira ngome na mnapozingirwa kukuombeeni ulinzi kwa jina la Mwenyezi Mungu na Mtume wake, msiwawekee dhamana ya Mwenyezi Mungu na Mtume wake, bali wapeni dhamana yenu wenyewe na dhamana ya masahaba wenu. kwani ni dhambi ndogo sana kupuuzwa usalama uliopewa na nyinyi au maswahaba zenu kuliko kukiukwa usalama unaotolewa kwa jina la Mwenyezi Mungu na Mtume wake. Mnapoizingira ngome na waliozingirwa wakataka muwatoe kwa amri ya Mwenyezi Mungu, msiwatoe kwa amri yake, bali fanyeni kwa amri yenu, kwani hamjui au la. mtaweza kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu juu yao. (Sahih Muslim, Kitabu 019, Nambari 4294)

ورد من سليمان ب. وبريد عن طريق والده أنه عندما عين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحداً قائداً لجيش أو مفرزة ، كان يحثه بشكل خاص على تقوى الله وإحسان المسلمين الذين معه. فيقول: جاهدوا في سبيل الله وفي سبيل الله. جاهدوا الذين كفروا بالله. اعمل حرب مقدسة لا تختلس الغنائم. لا تنقض عهدك. ولا تشوه الجثث ؛ لا تقتل الأطفال. عندما تقابل أعدائك المشركين ، ادعهم إلى ثلاث مسارات عمل. إذا استجابوا لأي من هؤلاء ، فأنت تقبل ذلك أيضًا وتمنع نفسك من إلحاق أي ضرر بهم. دعوتهم إلى (قبول) الإسلام ؛ إذا استجابوا لك ، فتقبلهم منهم ، وكف عن القتال ضدهم. ثم ادعُهم للهجرة من أراضيهم إلى بلاد المهاجرين وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فستكون لهم جميع امتيازات والتزامات المهاجرين. إذا رفضوا الهجرة ، أخبرهم أنهم سيحصلون على مكانة المسلمين البدو وسيخضعون لأوامر الله مثل غيرهم من المسلمين ، لكنهم لن يحصلوا على أي نصيب من غنائم الحرب أو الفائض إلا عندما يقاتلون بالفعل. مع المسلمين (على الكفار). إذا رفضوا قبول الإسلام ، فاطلب منهم الجزية. إذا وافقوا على الدفع ، اقبله منهم وارفع يديك. فإن امتنعوا عن دفع الضريبة فاستعينوا بالله وحاربهم. عندما تحاصر حصنًا وتناشدك المحاصر بالحماية باسم الله ورسوله ، فلا تمنحهم ضمانًا من الله ورسوله ، بل امنحهم ضمانًا لك وضمانة لأصحابك. فمن ذنوبك أن تغفل عن الضمان الذي قدمته لك أو لأصحابك من التعدي على الضمان باسم الله ورسوله. عندما تحاصر حصنًا ويريد منك المحاصر أن تطلقهم بأمر الله ، فلا تجعلهم يخرجون وفقًا لأمره ، ولكن افعل ذلك بأمر منك ، لأنك لا تعرف ما إذا كان أم لا. ستكون قادرًا على تنفيذ أمر الله فيهم. (صحيح مسلم ، كتاب 019 ، رقم 4294).
wrd mn slyman b. wbryd en tryq waldh anh endma eyn rswl allh (sla allh elyh wslm) ahdaan qaydaan ljysh aw mfrzt , kan yhthh bshkl khas ela tqwa allh w'ihsan almslmyn aldhyn meh. fyqwl: jahdu fy sbyl allh wfy sbyl allh. jahdu aldhyn kfru ballh. aeml hrb mqdst la tkhtls alghnaym. la tnqd ehdk. wla tshwh aljthth ; la tqtl alatfal. endma tqabl aedayk almshrkyn , adehm 'ila thlath msarat eml. 'idha astjabu lay mn hwla' , fant tqbl dhlk aydan wtmne nfsk mn 'ilhaq ay drr bhm. dewthm 'ila (qbwl) al'islam ; 'idha astjabu lk , ftqblhm mnhm , wkf en alqtal ddhm. thm adeuhm llhjrt mn aradyhm 'ila blad almhajryn wakhbrhm anhm 'idha felu dhlk fstkwn lhm jmye amtyazat waltzamat almhajryn. 'idha rfdu alhjrt , akhbrhm anhm syhslwn ela mkant almslmyn albdw wsykhdewn lawamr allh mthl ghyrhm mn almslmyn , lknhm ln yhslu ela ay nsyb mn ghnaym alhrb aw alfayd 'ila endma yqatlwn balfel. me almslmyn (ela alkfar). 'idha rfdu qbwl al'islam , fatlb mnhm aljzy. 'idha wafqu ela aldfe , aqblh mnhm warfe ydyk. f'in amtneu en dfe aldrybt fasteynu ballh wharbhm. endma thasr hsnan wtnashdk almhasr balhmayt basm allh wrswlh , fla tmnhhm dmanan mn allh wrswlh , bl amnhhm dmanan lk wdmant lashabk. fmn dhnwbk an tghfl en aldman aldhy qdmth lk aw lashabk mn altedy ela aldman basm allh wrswlh. endma thasr hsnan wyryd mnk almhasr an ttlqhm bamr allh , fla tjelhm ykhrjwn wfqan lamrh , wlkn afel dhlk bamr mnk , lank la terf ma 'idha kan am la. stkwn qadran ela tnfydh amr allh fyhm. (shyh mslm , ktab 019 , rqm 4294).

Yote haya yanakisia kwamba Uislamu unaruhusu kuwepo kwa dini nyingine na mitazamo ya kilimwengu chini ya mwamvuli wake, mradi tu wale wanaozikubali imani hizo wako tayari kulipa Jizya.

Hii inaweza kuchangia kwa nini mwanachuoni wa Kiislamu afuataye aliamini kwamba Q. 9:29 inarejelea makundi yote ya makafiri, sio tu kwa Wayahudi na Wakristo:

Aya ya 28 inayojitokeza hapo awali inazungumzia Jihad dhidi ya Mushrik wa Makka. Aya za sasa zinazungumzia Jihad dhidi ya Watu wa Kitabu. Kwa maana fulani, huu ni utangulizi wa vita vya Tabuk vilivyopiganwa dhidi ya Watu wa Kitabu. Katika Tafsir al-Durr al-Manthur, imepokewa kutoka kwa mfasiri wa Quran, Mujahid kwamba aya hizi zimeteremshwa kuhusu vita vya Tabuk. Kisha, kuna rejea kwa ‘wale waliopewa Kitabu’. Katika istilahi za dini ya Kiislamu, wanaitwa ‘ahl al-Kitab’ au Watu wa Kitabu. Kwa maana yake halisi, inahusu kila kundi la makafiri wanaoamini Kitabu lakini, katika istilahi ya Qur'ani Tukufu, neno hili linatumika kwa ajili ya Mayahudi na Wakristo pekee - kwa sababu, makundi haya mawili tu kutoka kwa Watu wa Kitabu inayojulikana sana ndani na nje ya Uarabuni. Kwa hiyo, akiwahutubia Mushrik wa Arabia, Quran Tukufu imesema…

msije mkasema: Kitabu kiliteremshwa juu ya makundi mawili tu kabla yetu. - 6:156

Ama amri ya Jihad dhidi ya Watu wa Kitabu iliyotolewa katika Aya ya 29, hakika si makhsusi kwa Watu wa Kitabu. Ukweli ni kwamba maamrisho haya yanahusu makundi yote ya makafiri - kwa sababu, sababu za amri ya kupigana iliyotajwa baadae ni za kawaida kwa makafiri wote. Ikiwa ndivyo, agizo lazima liwe la kawaida pia. Lakini watu wa Kitabu wametajwa hapa hasa kwa ajili ya madhumuni…

Kuhusu mafundisho yaliyotolewa katika Aya hii kwamba mara watu hawa wakishakubali kulipa jizyah, mapigano yanapaswa kusimamishwa, maelezo kidogo yanaweza kuwa na manufaa. Kwa mujibu wa wengi wa mafaqihi wa Kiislamu, ni pamoja na makafiri wote - wawe ni kutoka kwa Ahlul-Kitabu au kwa wasiokuwa wao. Hata hivyo, Mushriki wa Uarabuni wanasimama kutengwa nayo kwa ajili ya jizyah haikukubaliwa kutoka kwao. (Mufti Shafi Usmani, Maariful Quran, Juzuu ya 4, uk. 360-361, 365; chanzo; msisitizo wa ujasiri na upigie mstari ni wetu)

Lakini hii inapingana na vifungu vingine vya Qur'an, pamoja na simulizi maalum za Kiislamu, ambazo zinadai kwamba wale wanaodai kuwa Mwenyezi Mungu ana mtoto au kwamba ana washirika sawa lazima wasilimu au wafe.

Na ni tangazo litokalo kwa Mwenyezi Mungu na Mtume wake kwa watu walio kusanyika siku ya Hijja Kubwa, kwamba Mwenyezi Mungu na Mtume wake wanavunja ahadi na washirikina wanao shirikishwa na Mwenyezi Mungu. ) Basi mkitubu ingeli kuwa bora kwenu. lakini mkikengeuka, jueni kwamba hamwezi kumshinda Mungu. Na watangaze adhabu chungu kwa walio kufuru. (Lakini mikataba) haitavunjwa pamoja na hao washirikina mlio fungamana nao, wala hawakukupunguzieni chochote, wala hawakumsaidia yeyote juu yenu. Basi timiza ahadi zako nao mpaka mwisho wa muda wao. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wachamngu. Ikiisha miezi iliyoharamishwa, basi piganeni na wauweni washirikina popote mnapowakuta, washikeni, wapeni, na wavizieni katika kila hila. Na wakitubu, na wakasimamisha Sala, na wakatoa Zaka, basi wafungulie njia. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu. Ikiwa mmoja katika washirikina (al-mushrikeen) akikuomba hifadhi, mpe, ili asikie neno la Mwenyezi Mungu. na kisha umsindikize mahali ambapo anaweza kuwa salama. Hayo ni kwa sababu wao ni watu wasio na elimu… Enyi mlio amini! Hakika washirikina (al-mushrikoon) ni najisi; basi wasiukaribie Msikiti Mtakatifu baada ya mwaka wao huu. Na mkiogopa umasikini, basi Mwenyezi Mungu atakutajirishani katika fadhila zake akipenda, kwani Mwenyezi Mungu ni Mjuzi, Mwenye hikima… Mungu. Hilo ni neno litokalo vinywani mwao; (katika hili) lakini wanaiga yale waliyokuwa wakisema makafiri wa zamani. Laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu yao, wamepotoshwa na Haki! Wanawafanya makuhani wao na nanga zao kuwa ni miungu wao kwa kumdharau Mwenyezi Mungu, na (wanamchukulia kuwa Mola wao) Kristo mwana wa Maryamu. lakini wameamrishwa kumwabudu ila Mungu Mmoja tu, hapana mungu ila Yeye. Sifa na utukufu ni zake: (Yuko mbali) na washirika wanao washirikisha (yushrikoon) (naye). Wangetamani kuizima Nuru ya Mwenyezi Mungu kwa vinywa vyao, lakini Mwenyezi Mungu hataruhusu ila itimizwe nuru yake, ijapokuwa makafiri watachukia. Yeye ndiye aliye mtuma Mtume wake kwa uwongofu na Dini ya Haki, ili aitangaze juu ya dini zote, ijapokuwa washirikina watachukia. S. 9:3-6, 28, 30-33

Yaliyotangulia yanasema wazi kwamba:

Waislamu lazima wapigane na kuwauwa al-mushrikeen popote watakapowapata isipokuwa watubu na kusilimu.
Al-mushrikeen ni najisi na kwa hiyo hawawezi kuukaribia msikiti mtakatifu, hiyo ni Kaba iliyoko Makka.
Wayahudi na Wakristo ni al-mushrikeen kwa sababu wanamshirikisha Mungu, yaani Wayahudi wanaamini kwamba Ezra ni mwana wa Mungu na kwamba marabi wao ni mabwana badala ya Mungu, ambapo Wakristo wanakiri kwamba Yesu ni Mwana wa Mungu na kwamba yeye na watawa wa Kikristo ni mabwana. mabwana badala ya Mungu.
Maana yake kimsingi ni kwamba Waislamu lazima wapigane na kuwaua Mayahudi na Wakristo mpaka watubu na kuwa Waislamu. Fasihi ya Hadith inatoa uthibitisho wa ufafanuzi wetu kwani inamnukuu Muhammad akisema kwamba aliamrishwa kupigana na watu, sio watu wa Makkah tu, hadi wawe Waislamu:

Imepokewa na Ibn ‘Umar:

Mtume wa Mwenyezi Mungu amesema: "Nimeamrishwa (na Mwenyezi Mungu) nipigane na watu mpaka washuhudie kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, na kwamba Muhammad ni Mtume wa Mwenyezi Mungu, na waswali swala kikamilifu na toeni Zaka. wakifanya hivyo, basi wanaokoa maisha yao mali kutoka kwangu isipokuwa kwa sheria za Kiislamu, kisha hisabu yao itafanywa na Mwenyezi Mungu." (Sahih al-Bukhari, Juzuu ya 1, Kitabu cha 2, Namba 24)

Imepokewa kutoka kwa Anas bin Malik:

Mtume wa Mwenyezi Mungu amesema: “Nimeamrishwa nipigane na watu mpaka waseme: “Hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu.” Na wakisema hivyo, basi ombeni kama vile swala zetu, elekea Kibla chetu na uchinje tunapochinja. damu zao na mali zao zitakuwa takatifu kwetu na hatutawaingilia isipokuwa kisheria na hesabu yao itakuwa kwa Mwenyezi Mungu." Amesimulia Maimun bin Siyah kwamba alimuuliza Anas bin Malik, "Ewe Abu Hamza! Ni nini kinachofanya maisha na mali ya mtu kuwa takatifu?" Akajibu: "Mwenye kusema: "Hapana apasae kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu" akaelekea Kibla chetu wakati wa Sala, akaswali kama sisi na akala mnyama wetu aliyechinjwa, basi huyo ni Muislamu, na ana haki na faradhi sawa na Waislamu wengine wanayo." (Sahih al-Bukhari, Juzuu 1, Kitabu cha 8, Namba 387)

Sura ya 9: AMRI YA KUPIGANA NA WATU ILA HAWATATHIRI KUWA HAKUNA MWENYEZI MUNGU ISIPOKUWA ALLAH NA MUHAMMAD NI MTUME WAKE.

Imepokewa kutoka kwa Abu Huraira kwamba Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (rehema na amani zimshukie) alipokata pumzi ya mwisho na Abu Bakr akateuliwa kuwa mrithi wake (Khalifa), wale miongoni mwa Waarabu waliotaka kuritadi waliritadi. Umar b. Khattab akamwambia Abu Bakr: Kwa nini unapigana na watu, na hali Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww) alitangaza: “Nimeelekezwa kupigana na watu maadamu hawasemi: Hapana mungu ila Mwenyezi Mungu, na anayeikiri ni. alipewa ulinzi kamili wa mali na maisha yake kwa niaba yangu isipokuwa kwa haki? Mambo yake (mengine) yapo kwa Mwenyezi Mungu. Hapo Abu Bakr akasema: Wallahi bila shaka ningepigana na yule aliyekata Swalah na Zaka, kwani ni wajibu juu ya matajiri. Wallahi ningepigana nao hata ili kuilinda kamba (iliyotumika kunyonya miguu ya ngamia) ambayo walikuwa wakimpa Mtume wa Mwenyezi Mungu (kama zaka) lakini sasa wameizuia. Umar b. Khattab akasema: Wallahi, sikupata ila ukweli kwamba Mwenyezi Mungu aliufungua moyo wa Abu Bakr kwa ajili ya (kutambua uhalali wa) kupigana (dhidi ya wale waliokataa kutoa Zaka) na nilitambua kikamilifu kwamba (kisimamo cha Abu Bakr). ilikuwa sahihi. (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0029)

Imepokewa kutoka kwa Abu Huraira kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu amesema: “Nimeamrishwa kupigana na watu maadamu hawatangazi kwamba hakuna mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu, na anayekiri hilo amehakikishiwa ulinzi wa nafsi yake. mali na uhai kwa niaba yangu isipokuwa mambo ya haki ni ya Mwenyezi Mungu. (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0030)

Imepokewa kutoka kwa Jabir kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu amesema: “Nimeamrishwa nipigane na watu mpaka watangaze kuwa hapana mungu ila Mwenyezi Mungu, na wanapokiri kwamba hakuna mungu ila Mwenyezi Mungu. damu na mali zimehakikishwa ulinzi kwa niaba yangu isipokuwa pale inapohalalishwa na sheria, na mambo yao yapo kwa Mwenyezi Mungu, kisha yeye (Mtukufu Mtume) akasoma (aya hii ya Qur'ani Tukufu): "Wewe si juu yao. mlinzi" (lxxxviii, 22). (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0032)

Imepokewa kutoka kwa Abdullah b. Umar kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu alisema: Nimeamrishwa kupigana na watu mpaka washuhudie kwamba hapana mungu ila Mwenyezi Mungu, kwamba Muhammad ni Mtume wa Mwenyezi Mungu, na wanasimamisha Swala, na wanatoa Zaka na wakifanya hivyo. damu zao na mali zao zimehakikishwa ulinzi kwa niaba yangu isipokuwa pale zinapohalalishwa na sheria, na mambo yao yapo kwa Mwenyezi Mungu. (Sahih Muslim, Kitabu 001, Nambari 0033)

Na:

Na akasema (Swalla Allaahu ́alayhi wa sallam): "Nimetumwa kabla ya Saa kwa upanga, ili Allaah Ataabudiwa PEKE YAKE bila mshirika wala mshirika." Imepokewa na Ahmad, 4869; imetajwa kuwa Swahiyh na al-Albaaniy katika Swahiyh al-Jaami', 2831. (Swali Na. 34647: Sababu kwa nini jihaad imewekwa; chanzo; herufi kubwa na msisitizo ni wetu).

Kwa hivyo, hata Wayahudi na Wakristo, sio wapagani wa Kiarabu tu, walilazimika kusilimu vinginevyo Waislamu wangelazimika kuwaua vile vile ikiwa hawakufanya hivyo.

Hii ina maana zaidi kwamba Wayahudi na Wakristo hawakuweza kuikaribia Makka kwani, wakiwa al-mushrikeen, wao ni najisi. Tunapata tena Hadith zinazothibitisha jambo hili hili:

Imepokewa na Ibn Umar:
Umar aliwafukuza Mayahudi na Wakristo kutoka Hijaz. Mtume wa Mwenyezi Mungu alipoiteka Khaibar, alitaka kuwatoa Mayahudi humo kwani ardhi yake ikawa ni mali ya Mwenyezi Mungu, Mtume Wake na Waislamu. Mtume wa Mwenyezi Mungu alikusudia kuwafukuza Mayahudi lakini wakamuomba awaruhusu wakae hapo kwa sharti kwamba watafanya kazi na kupata nusu ya matunda. Mtume wa Mwenyezi Mungu akawaambia: "Tutawaacha nyinyi mkae katika hali hiyo tunavyotaka." Kwa hiyo, wao (yaani Mayahudi) waliendelea kuishi huko mpaka Umar akawalazimisha kwenda Taima na Ariha'. (Sahih al-Bukhari, Juzuu ya 3, Kitabu cha 39, Namba 531)

Imepokewa na Umar b. al-Khattab kwamba alimsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu (rehema na amani ziwe juu yake) akisema: Nitawatoa Mayahudi na Wakristo kutoka Bara Arabu na sitamuacha yeyote isipokuwa Mwislamu. (Sahih Muslim, Kitabu 019, Nambari 4366)

Kwa muhtasari wa kupingana:

Q. 9:29 pamoja na baadhi ya riwaya za Kiislamu zinafundisha kwamba Waislamu wanapaswa kupigana na makafiri wote mpaka walipe Jizya na wajisikie wametiishwa. Hili linaonyesha kwamba Uislamu unawaruhusu hata wapagani kuishi chini ya utawala wa Kiislamu bila ya kulazimika kuingia katika imani ya Kiislamu.
S. 9:1-6, 28, 30-33 wote wanasema kwamba Waislamu wanapaswa kuwaua wale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu, wakiwemo Wayahudi na Wakristo, mpaka watubu na kuwa Waislamu. Fasihi ya Hadith inatoa uthibitisho kwamba hivi ndivyo Muhammad alivyoamuru, haswa, kwamba yeye (na baadaye wafuasi wake) alipaswa kupigana na watu wote mpaka wawe Waislamu. Hili kwa kawaida linadhania kwamba Wayahudi na Wakristo, si wapagani tu, lazima wabadili imani ya Kiislamu au wafe.

Kuna njia ambayo Waislamu wanaweza kupatanisha S. 9:29 na yale yanayotangulia na yanayofuata mara moja. Mtu anaweza kuelewa kutokana na Sura ya 9 kwamba wale wote wanaosilimu, wawe ni wapagani, Wayahudi, Wakristo n.k., wanapaswa kulipa Jizya kama ishara ya kwamba wametiishwa na kuletwa katika kundi la Uislamu.

Ingawa hii inaweza kutatua mgongano ndani ya Quran haisaidii kutatua matatizo yaliyoletwa na fasihi ya hadith. Hadithi za Kiislamu zinamnukuu Muhammad akieleza waziwazi kwamba watu lazima wapigwe vita mpaka washuhudie kwamba Mwenyezi Mungu ni mungu na kwamba yeye ni mjumbe wake jambo ambalo sio tu linapingana na Quran bali pia linapingana na riwaya nyingine tulizozinukuu ambapo Waislamu waliruhusu wapagani kama vile Waajemi kubakia katika dini yao ilimradi walipe Jizya.

Kwa hivyo, hata Muislamu ajaribu vipi kusuluhisha haya yote baadhi ya migongano bado itabaki.

Nukuu zote za Kurani zilichukuliwa kutoka toleo la Abdullah Yusuf Ali.

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW