Kata Shauri-Njoo kwa Yesu

Njoo kwa Yesu

Kata shauri

Wote wanaotegemea kutii sheria wapo chini ya laana, maana imeandikwa:Kwa maana wote wanaotumainia matendo ya sheria, wako chini ya laana, kwa kuwa imeandikwa, Amelaaniwa mtu yule asiyeshika na kutii mambo yote yaliyoandikwa katika kitabu cha sheria. Basi ni dhahiri kwamba hakuna mtu ye yote anayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa sheria, kwa maana, Mwenye haki ataishi kwa imani. Lakini sheria haitegemei imani, kinyume chake, Ye yote atendaye matendo ya sheria ataishi kwa sheria. Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya sheria kwa kufanyika laana kwa ajili yetu, kwa maana imeandikwa, Amelaaniwa yeye aangikwaye juu ya mti (Wagalatia 3:10-13).
Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu, akalipa deni ya dhambi kikamilifu, na akafufuka toka wafu. Iwapo tunaweza kusalimisha maisha yetu kwake Yesu Kristo, Ana tuhaidi kutusamehe na kutusafisha kutoka na dhambi zetu zilizo pita zote. Ana tuhaidi kutupa sisi nguvu juu ya dhambi wakati wa sasa, na Ana tuhaidi siku za usoni kuwa pamoja na Yeye. Iwapo utampa Yesu Kristo kila kitu ulicho nacho, atakupa kila kitu Alicho nacho.
Iwapo toka kilindini mwa moyo wako ujue Yesu Kristo ni Kweli, ni kwa sababu Roho wa Mungu anakuita utoke katika giza kuingia katika Nuru yake. Kisha Yesu akasema nao tena akawaambia: Mimi ni nuru ya ulimwengu. Mtu ye yote akinifuata hatatembea gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima (Yohana 8:12). Yesu anasema Tazama: Nasimama mlangoni nabisha. Kama mtu ye yote akisikia sauti Yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani na kula pamoja naye, naye pamoja nami (Ufunuo 3:20).
Inafaa upitie mazungumzo ambayo matokeo yake yatakuwa mapinduzi ya nguvu katika kila aina ya maisha yako, ukiziacha zile nguvu za dhambi kuwa kama Yesu Kristo. Ni muhimu kuelewa sawasawa maana ya kuokoka. Wakati watu wanapookoka wanabadilisha jinsi ya kufikiria. Kuongoka kwa kweli ni: uamuzi, kukata shauri kwa ndani, kubadilisha namna ya kufikiri. Namna ya kufikiri matokeo yake ni mabadiliko katika matendo na mwenendo. Ni mabadiliko yanayotambulikana ambayo Mungu huona kama kuokoka! Katikati mwaka ni kwamba kuokoka hakuhusishi hisia ila kukata shauri!
Iwapo unajuta kwa mambo uliyeweza kufanya mabaya, na unataka Yesu kukufanya wewe uwe safi ndani mwako na aje aishi ndani mwako, unaweza kumwomba Yeye sasa. Yeye huangalia moyo.

Omba

Unaweza kuomba kwa kusema:
Kwako Yesu Kristo Mpendwa,
Nina amini ulinifia msalabani
Na ukamwaga damu Yako kwa ajili ya wokovu wangu.
Nina amini ulifufuka toka wafu na ukapaa juu
Mimi ni mwenye dhambi
Nisemehe dhambi zangu.
Nisafishe na damu yako ya thamani.
Njoo moyoni mwangu.
Okoa nafasi yangu sasa.
Nakupa maisha yangu.
Mimi ni wako milele na milele,
Na nitakutumikia na kufuata siku za maisha yangu yote.
Wanafunzi wa Yesu Kristo hushiriki huduma pamoja maishani mwao, wao wanatafuta kujua Kweli, kuishi kwa huu ukweli na kueneza ukweli. Iwapo unataka kujifunza mengi kuhusu Mungu, unaweza kufanya hivyo kwa kusoma yale Mungu amesema katika Bibilia na kwa kukutana na watu wanaofuata na kumpenda Yesu Kristo, wafuasi wake wanajulikana kwa maisha yao matakatifu, na jinsi wanavyopendana wao kwa wao. Unaweza pia kumjua Mungu vizuri kwa kuongea na naye katika maombi.

No comments:

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW