Monday, October 29, 2018

KEMA SALUM A TANZANIAN MUSLIM MURDERED HIS WIFE AND JAILED FOR LIFE IN BRITAIN


'Controlling bully' who strangled wife and stabbed her 49 times in front of young son jailed for life

An ‘arrogant, controlling bully’ who murdered his wife by strangling her and stabbing her 49 times in front of her son has been jailed for life.
Kema Salum, 39, will spend at least 23 years behind bars after pleading guilty to the murder of 35-year-old Leyla Mtumwa on 30 March.
Tanzanian Salum, who had a history of violence against an ex-wife, was living in Britain on a six-month visa after marrying Ms Mtumwa in East Africa.
On the night of the murder Salum fell into a ‘violent rage’ after becoming jealous that his wife had gone out with her female friends, the court heard.
He initially tried to strange Ms Mtumwa in their North London home, before breaking off and going into the kitchen to fetch a knife.
As her 12-year-old son screamed at him to stop, he stabbed her 49 times in the head, neck, body and arms.
Salum claimed he was acting in self-defence when he was arrested and ‘lied through his teeth’ to officers, the court heard.
He initially denied the charge of murder before changing his plea at the 11th hour.
The Old Bailey was told that Salum had been ‘extremely violent’ towards his ex-wife.
https://finance.yahoo.com/news/controlling-bully-strangled-wife-stabbed-49-times-front-young-son-jailed-life-134618746.html

QURAN NA HADITH ZATHIBITISHA UTUME WA PAULO

Image may contain: text

1. UTUME WA PAULO KWA MUJIBU WA QURANI TUKUFU

Kwa kuanza naomba niwakumbushe Waislam kwambu uislamu una sifa zifuatazo. (swifat ul I’iman mufaswalu)

1. Imani juu ya Mungu.

2. Imani Juu ya Malaika wa Mwenyezi Mungu.

3. Imani juu ya Vitabu vya Mwenyezi Mungu

4. Imani juu ya Mitume wa Mwenyezi Mungu

5. Imani juu ya Kheri na Shari za Mwenyezi Mungu.

6. Imani juu ya Siku ya Mwisho.

Kwa mujibu wa Mada ya leo. Nitajikita juu ya Imani juu ya Mitume.

Waislamu wanaamini kwamba, wapo Mitume wapatao 124,000. Kati ya hao. ni 25 tu ndiyo ambao mtume Muhammad (S. A. W) aliweza kupewa habari zake. kama tunavyosoma.

[ AN-NISAAI – 164 ]
Na Mitume tulio kwisha kukuhadithia kabla yake, na Mitume wengine hatukukuhadithia. Na Mwenyezi Mungu alinena na Musa kwa maneno.

Hii inamaana kwamba Muhamad alifahamu kidogo sana kuhusu habari za mitume. yaani kama ni asilimia ni 0.0002 ya uelewa wake juu ya mitume. na huo ndio uelewa wa waislamu wote linapokuja swala la mitume. Hata hivyo. Allah s.w alikwisha kumwelekeza mtume mahala pa kupata nuru zaidi aliposema.

(YUNUS – 94)
Na ikiwa unayo shaka katika tuliyo kuteremshia, basi waulize wasomao Kitabu kabla yako. Kwa yakini imekwisha kujia Haki kutoka kwa Mola wako Mlezi. Basi usiwe miongoni mwa wenye shaka.

Hivyo kwa habari za mitume, karibia mitume wote aliosimuliwa muhammad wamo kwenye Biblia. Basi kama tulivyoona sehemu ya kwanza ya mada yetu leo twawagabarisha waislamu juu ya utume wa Paulo.

Hata hivyo ukisoma Quran kwa uangalifu utagundua kuwa Habari za Paulo zimeelezwa vizuri humo.

Chunguza aya hii.

(YA-SIN – 13-14)
Na wapigie mfano wa wakaazi wa mji walipo wafikia walio tumwa.
Tulipo watumia wawili, wakawakanusha. Basi tukawazidishia nguvu kwa mwingine wa tatu. Wakasema: Hakika sisi tumetumwa kwenu.

Aya hii inaeleza kisa cha WAJUMBE WA MWENYEZI MUNGU.
Wafasiri na wanazuoni mfano Shekhe Balwani, Yusufu Ali wamefasiri aya hii na kusema mji huo walikotumwa wajumbe ni ANTIOKIA.

Ibin Kathir katika tafsir yake anasema wajumbe hao ni Yohana, Simoni na Paulo.

Na hapa namnukuru ibn Kathir.

Imesimuliwa na Ibn Jurayj kutoka kwa Wahb bin Sulayman, imepokelewa na Shu`ayb Al-Jaba’i, “Majina wajumbe wawili wa waliotumwa mwanzo ni Simoni na Yohana na jina la wa tatu ni Paulo. Na mji huo ulikuwa Antiokia” , and the city was Antioch. Na wakasema (kwa watu wa mji huo) “hakika sisi tumetumwa kwenu kama wajumbe”, hii ina maanisha “Wajumbe kutoka kwa Allah aliyewaumba nyinyi na anayewaamrisha mumwabudu yeye peke yake na msimfanyie washirika.” Qatada amesema walikuwa ni wajumbe wa Masihi Isa bin Maryam (a.s) waliotumwa kwa watu wa Antiokia. Wakasema “Ninyi ni wanadamu kama sisi…ni kwa vipi munaweza kupokea ufunuo wakati nyie ni wanadamu na sisi tu wanadamu kama nyie, kwanini sisi hatupokei ufunuo kama nyie?” hivi ndivyo ilivyokuwa kwa watu wa mataifa mengine walivyosema ‘hatuamini’, kama vile Allah anavyotuambia katika sura ya 64:6 , as Allah has told us in the Ayah: That was because there came to them their Messengers with clear proofs, but they said: “Shall mere men guide us!” (64: 6) “Hayo ni kwa kuwa walikuwa wakiwajia mitume wao kwa hoja zilizo wazi, nao wakasema: Hivyo binadamu ndiyo atuongoe? Basi wakakufuru na wakageuka upande. Mwenyezi Mungu akawa hana haja nao…”

Hivyo twaona kuwa hoja ya kumkataa Paulo ni uzushi wa hivi karibuni. Waislamu, wasomi na Maulamaa wa kale hawakuwa na hoja hii ya kumkataa Paulo.

2. UTUME WA PAULO KWA MUJIBU WA HADITHI ZA MTUME.

Baada ya Kuona Ushahidi wa vitabu vitakatifu juu ya utume wa mtume Paulo. Sasa tugeukie hadith za mtume Muhammad. na kwa nini tugeukie hadithi? Ni kwa ushauri unaotolewa na Allah s.w ndani ya Quran yenyewe.

[ AN-NISAAI – 59 ]
Enyi mlio amini! Mt’iini Mwenyezi Mungu, na mt’iini Mtume na wenye madaraka katika nyinyi. Na mkizozana katika jambo basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na Mtume, ikiwa mnamuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. Hayo ndiyo bora zaidi na ndiyo yenye mwisho mwema.

Katika kitabu kiitwacho SIRAT NABAWIYA. Kilichoandikwa na Ibn Hisham, aliyekuwa mwanafunzi wa ibn Ishak. Katika juzu ya 4 ya kitabu hicho uk 140 tunakuta Muhammad anaorodhesha majina ya Wanafunzi wa Yesu. na anawagawa katika mafungu 2. la kwanza ni wale waliomfuata wakati wa uhai wake na wale waliomfuata baada yakuwa amepaa juu. Muhammad anaeleza kila mmoja wa wanafunzi hao na mahala walikotumwa, kuhusu Paulo anaeleza kuwa Yeye alitumwa Rumi.

Na hapa namnukuru ibn Hisham.

*أسماء رسل عيسى عليه السلام*

أسماء رسل عيسى عليه السلام
قال ابن إسحاق ‏:‏ وكان من بعث عيسى بن مريم عليه السلام من الحواريين والأتباع ، الذين كانوا بعدهم في الأرض ‏:‏ بطرس الحواري ، ومعه بولس ، وكان بولس من الأتباع ، ولم يكن من الحواريين ، إلى رومية ، وأندرائس ومنتا إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس ، وتوماس ، إلى أرض بايل من أرض المشرق ، وفيلبس إلى أرض قرطاجنة ، وهي أفريقية ؛ ويحنس إلى أفسوس ، قرية الفتية أصحاب الكهف ؛ ويعقوبس إلى أوراشلم ، وهي إيلياء قرية بيت المقدس ، وابن ثلماء إلى الأعرابية ، وهي أرض الحجاز ؛ وسيمن إلى أرض البربر ، ويهوذا ، ولم يكن من الحواريين ، جعل مكان يودس ‏.‏

Majina ya Mitume wa Yesu Masihi:

“Amesema ibh Is-hak: walikuwa mionguni mwa wanafunzi wa Yesu (amani iwe juu yake) wale waliomfuata wale waliokuwa baada yake duniani: Petro Mwanafunzi wa Yesu, na pamoja naye alikuwepo Paulo miongoni mwa wafuasi, Paulo hakuwa miongoni mwa wale wanafunzi wa Yesu. Naye (Paulo) alitumwa Rumi. Na Andrea naye alitumwa katika nchi ambayo wakazi wake wanakula watu. Na Tomaso alitumwa katika nchi ya Babeli katika nchi za mashariki. Na Philipo alitumwa katika nchi pande za Afrika, na Yohana alitumwa Efeso na Yakobo alitumwa Yerusalemu na Batholomeo alitumwa Uarabuni katika nchi ya Hijaz. Na Simoni alitumwa Baribari.”

Yashangaza kuona kuwa licha ya ushahidi mkubwa namna hii waislamu wa leo (hasa wanaharakati) wameamua kufumbia macho ukweli huu na kuanza kudanganya watu. ama kwa maksudi ama kwakutokujua. SWALI NI HILI. wanafanya hivyo kwa faida ya nani?

Rafiki yangu mwislamu, napenda kukutahadharisha kwamba, shetani ni mjanja, siku zote atakuja kwa hila akiwatukia waalimu wa uongo, wengine watakuja kana kwamba ni watetezi wa dini kumbe ndiyo waharibifu wakubwa wa dini.

Allah s.w anasema ndani ya Quran kuwaambia waislamu

[ AL – BAQARA – 136 ]
Semeni nyinyi: Tumemuamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyo teremshiwa sisi, na yaliyo teremshwa kwa Ibrahim na Ismail na Is-hak na Yaakub na wajukuu zake, na waliyo pewa Musa na Isa, na pia waliyo pewa Manabii wengine kutoka kwa Mola wao Mlezi; hatutafautishi baina ya yeyote katika hao, na sisi tumesilimu kwake.

Unaona kwamba Allah s.w amewaagiza waislam siyo tu kuamini wale kitume 25 waliotajwa ndani ya Quran lakini pia wanapaswa kuamini w aliyoteremshiwa wajukuu wa Yakobo, PAULO PIA NI MJUKUU WA manabii YAKOBO. Lakini siyo hivyo tu, Allah s.w amewataka manabii waislamu kuamini walioteremshiwa “manabii wengine”. PAULO PIA NI MIONGONI MWA MANABII WENGINE.

Hivyo kumpinga Paulo ni kuipinga imani, kupinga Quran na Mwinsho kumpinga Allah mwenyewe. NA HUU NDIO UKAFIRI ULIOKITHIRI.

Je kuha hadithi yoyote ya Mtume mahali ambapo, Mtume aliwatahadharisha masahaba zake au Waislamu kwa ujumla juu ya Mafundisho ya Paulo?

Hapana, badala yake tunaona Muhammad yeye mwnyewe alinukuru mafundisho ya Paulo na akiuita ni ujembe kutoka kwa Mwenyezi Mungu‏“Imesimuliwa na Abu Huraira, Mjumbe wa Allah (s.a.w) alisema; Mwenyezi Mungu kasema, ‘Nimewaandalia waja wangu ambayo jicho halijawahi kuona wala sikio halijawahi kusikia wala moyo wa mwanadamu hauwezi kuyafikiri”

Hivyo twaona kuwa hoja ya kukataa utume wa Paulo hainamsingi wa mafundisho ya vitabu vitakatifu, ni upotoshaji wa waalimu wa dini wanaotafuta masilahi yao binafsi.

Shalom,

Loud Cry Ministries by Permission 

Max Shimba Ministries Org

BIBLIA YENYE VITABU VYA DEUTEROKANONI NI IPI?

Image may contain: one or more peopleVITABU VYA APOKRIFA

(Apocrypha – Hidden)

Apokrifa humanisha iliyofichika, ni maandiko yaliyokuwa yamefichika kwa maana ya kwamba hayakujulikana.

Neno Apocrypha linatokana na neno la kiyunani apokruphos ambalo ni muungano wa maneno mawil apo—mbali ya- na kruptolkruptos—iliyofichwa.

Vitabu vya apokrifa ni vitabu ambavyo Wakatoliki, na WaOthodox wa Urusi huvikubari kama maandiko makuu yanayofaa kufundishia imani.

Vitabu vya apokrifa ni maandiko ambayo yalichapishwa baada ya kipindi cha Nabii Malaki hadi kufikia mwisho wa Karne ya kwanza ya Ukristo.

Baadhi ya Vitabu vya apokrifa tutakavyo viangalia ni

1 Wamakabayo

2 Wamakabayo

Judithi

Tobiti

Wimbo wa Sulemani

Esdras

Baruch

Sira

Ombi la Manase

Hekima ya Sulemani

Walaka wa Yermia

Kutokana na Ushahidi tunaoupata katika agano jipya ni wazi kwamba Wayahudi walikuwa na Kitabu (Vitabu) ambavyo waliamini kuwa ni Sahihi na vinafaa kufundishia—CANON. Vitabu hivyo viliitwa Musa(Sheria), Manabii, na Zaburi au Torati na Manabii au Musa na Manabii. Tazama Math 5:17-18, 7:12, 11:13, 22:40. Luka 16:16-19, 24:27,44 Yohaa 1:45. Mdo 13:15, 24: 14. 28:23 na Rumi 3:2

Mwanahistoria Flavius Josephus (Karne ya Kwanza) akiandika katika mwaka wa 90 alitaja vitabu 24 vilivyokusanya historia ya Wayahudi ya kila ambacho kiliaminika kama Uvuvio.

Vitabu 5 vilindikwa na Musa, Vitabu 13 viliandikwa kati ya Musa na Mfalme Atashasta (Artaxerxes) wa Waajemi. Vitabu 4 vilikuwa vimejumuisha mashairi (vitabu vya Mashairi) na Nyimbo, Zaburi, Methali, Muhubiri, Maombolezo (Against Apion 1:38-40)

Kisha Josephus akaendelea kusema “Ni kweli kwamba Historia yetu imekuwa ikiandikwa toka wakati wa Atashasta, lakini maandiko hayo hayajachukuliwa kuwa ni maandiko sawa na maandiko ya kale ya Mababu zetu. Hii ni kwa sababu, hakuna mfuatano wa Manabii toka wakati huo.

Na ni kwa kiasi gani tumekuwa na msimamo mkali na kuaenze maandiko hayo na kuchunga asije mtu akaongeza katika maandiko—Toka wakati huo, haijawahi kutokea mtu kuongeza maandiko hayo au kupunguza au kufanya badiriko lolote ndani yake.” (Against Apion 1:38-40)

Hivyo Jusephus alishikilia msimamo wa Wayahudi wote kwamba maandiko yote yaliyoandikwa baada ya Utawala wa Atashasta (yaani baada ya Wayahudi kutoka utumwani Babeli) kuwa hayana Uvuvio kwa kuwa hakukuwa na Unbii katika kipindi hicho katika Israel.

Utagundua kuwa Sababu kubwa anayoitoa Josephus ya Kukataa maandiko hayo ni kwasabubu hakukuwa na unabii. Vitabu vyote nilivyovitaja hapo juu viliandikwa katika kipindi hicho.

Vitabu vilivyoorodheshwa na Josephus ndivyo hivyo ambavyo huunda jumla ya Vitabu 66 vilivyomo katika biblia inayokubaliwa na Waprotestant wote duniani. Sababu iliyowafanya waprotestant kuvikataa vitabu hivyo ni Sababu hiyo hiyo iliyotolewa na Josephus. HAVIKUANDIKWA NA MAANABII WALIOTUMWA NA MUNGU. NI WATU TU WALIKUWA WAKIJIANDIKIA HISTORIA NA MAMBO YA WAYAHUDI.

SABABU NYINGINE KWANINI WAPROTESTANT WANAVIKATAA VITABU HIVYO.

Makosa yaliyomo
Yudith 1:17 Nebukadneza ni Mfalme wa Ashuru

Tobit 5:13 Malaika alisema Uongo (Azalia Mwana wa Mzee…)
Tobit 6:1-8. 14 Vinafundisha Uchawi
Baruku 3:4 Baruku Mwandishi wa Yeremia ananukuru Daniel
Baruku 3:4, 12:43-45 Vinafundisha Maombi kwa Wafu.

Niwazi kabisa kwamba Vitabu hivi havina mafundisho yenye Uvuvio na vinapingana na vitabu vingine 66 vya Biblia.

Ndiyo maana basi Biblia inayokubarika kwa Waprotestant wote ni ile yenye Vitabu 66.

By Philip Josephek

Max Shimba Ministries Org

Friday, October 12, 2018

ISLAM BLOOD SACRIFICE IS WITCHCRAFT


The 'aqiqa sacrifice:
Suffice to say it consists in shaving the head of the new-born child, killing a sheep or goat as sacrifice, no bone of which may be broken, and offering this prayer: "O God, here is the 'aqiqa for my son [giving the name], its blood for his blood, its flesh for his flesh, its hair for his hair and save my son from the fire, etc." (The full prayer is given by Herklots and Swestermarck).2 Doughty states that this sacrifice is the most common of Islamic religious ceremonies in the Arabian desert.
There are six words used in the Mohammedan religion to express the idea of sacrifice. Zabh, used in the Koran (5:4) for Abraham's sacrifice of his son. Qurban, this word occurs three times in the Koran. In places (3:179; 5:30) it obviously means an offering or sacrifice; in the third passage (46:27) the meaning is obscure. In Christian-Arabic the word signifies the Eucharist. The Lisan dictionary give two striking traditions: "The characteristics of the Moslem community lie in the fact that their qurban is their blood," i.e., those who died in jihad as martyrs. And the other: "The daily prayer is the qurban of every pious man." This same word, however, is used in Persia and India and China for the sacrifice at the great festival 'Id-i-Qurban.
Nahr, to cut the jugular vein is used in the Koran (108:1-2) in a command to the prophet to sacrifice a camel. Udhiya is the word used in Moslem tradition for the annual sacrifice at Mecca (Mishkat, Bk. IV, ch. 19). Hady occurs four times in the Koran for animal victims sent to Mecca when the pilgrim himself is not able to be in time for the sacrifice, (2:193 and 5:2, 96, 98). It signifies a vicarious present. Finally, there is the word mansakh (Koran 22:35). "We have appointed to every nation a rite." The commentator, Baidhawi, explains this as sacrifice (Tafsir, p. 91).
There are two main occasions when Islam enjoins a blood-sacrifice, namely, at the birth of a child (‘aqiqa), and at the annual feast in Mecca which is also celebrated in every Moslem community. The first is the sacrament of initiation, like Christian baptism. The second is commemorative, as the Eucharist also is in part. Yet both have features and prayers which seem both expiatory and vicarious.
Image may contain: food

Muslim Woman Gives Jesus One Week To Prove Himself Before Ending Her Life. Then This Happens!…


"The literal Arabic name of Muhammad's father was Abd-Allah. His uncle's name was Obied-Allah. These names reveal the personal devotion that Muhammad's pagan family had to the worship of Allah, the Moon god" (op.cit., Morey, p.51).
History proves conclusively that before Islam came into existence, the Sabbeans in Arabia worshipped the moon-god Allah who was married to the sun-goddess. We have also seen that it was a matter of common practice to use the name of the moon-god in personal names in Muhammad's tribe. That Allah was a pagan deity in pre-Islamic times is incontestable. And so we must ask ourselves the question: why was Muhammad's God named after a pagan deity in his own tribe?
It is an undeniable fact that an Allah idol was set up at the Kabah along with all the other idols of the time. The pagans prayed towards Mecca and the Kabah because that is where their gods were stationed. It made sense to them to face in the direction of their god and pray since that is where he was. Since the idol of their Moon god, Allah, was at Mecca, they prayed towards Mecca.
As we have seen, and as is acknowledged amongst all scholars of Middle Eastern religious history, the worship of the moon-god extended far beyond Allah-worship in Arabia. The entire fertile crescent was involved in moon-worship. The data falls neatly in place and we are able therefore to understand, in part, the early success Islam had amongst Arab groups that had traditionally worshipped Allak, the moon-god. We can also understand that the use of the crescent moon as the symbol of Islam, and which appears on dozens of flags of Islamic nations in Asia and Africa, and surmounts minerets and mosque roofs, is a throwback to the days when Allah was worshipped as the moon-god in Mecca.
Jesus Christ is God manifested in the flesh - Jesus says “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I AM", (John 13:13). "Anyone who has seen me has seen the Father [God]” (John 14:9). “I and the Father [God] are one” (John 10:30).
Jesus is far more than God’s mere messenger. Jesus Christ is God’s one and only Son (John 3:16-18). Further, He is the Second Person of the Trinity, God incarnate—God Himself (John 1:1,14; 5:18). Jesus claimed to be both “the Lord” and “God”’
Jesus said, I am the resurrection and the life—"The whole power to restore, impart, and maintain life, resides in Me." (John 1:4; John 5:21).
No higher claim to supreme divinity than this grand saying can be conceived.
The Quran says all Muslims shall definitely enter hell with no guarantee of coming out.
Quran says: All Muslims other than Jihadist have to do time in hell.
The only way to avoid hell and go straight to Paradise, is to kill and get killed in while doing Jihad.
Those Muslims who killed and got killed for Allah will avoid grave and hell-time altogether.
They will instantly go to paradise and start copulating with virgins they are taught.
They will also be allowed to nominate 70 of their near and dear ones for paradise.
Muslim men are allowed to marry and have sex with girls as young as 9 years old and are permitted one day marriages.
The Bible is not a self referencing book unlike the Quran. The Bible is a book about history, geography and events that can be tested from outside the Bible unlike the Quran, which is a self referencing book, what does that mean? How can you know the Quran is the word of God? Muhammad says so, how do you know that Muhammad is right? because the Quran says so, that's what you call by a self referencing authority - Dr. Ravi Zacharias.
Our Jesus Christ is their antichrist, our antichrist is their redeemer.
It is a satanic counterfeit that is in complete reverse.
God in Arabic is Elah. Allah means Curse in Hebrew.
Even in light of our wretched sinful nature, God still loved us so much that He gave us a Redeemer - His Only Perfect Son - Jesus Christ.
Abraham's spiritual seed are all those, Jew or Gentile, who place their trust in Jesus Christ as the promised Messiah, as God's only way of salvation.
Before us are two books. The Holy Bible and the Quran. One is flawless and divine. It is the Bible. The other, the Quran, is error-ridden, the product of a self-styled prophet, who was no prophet at all. One encourages us to love our enemies; the other promotes conversion by force and Jihad - "holy war"
To all our Muslim Brothers and Sisters, find God Yahweh's Only Son, Jesus Christ before it's to late.
Image may contain: 2 people, closeup

HOW COMPLEX IS TRINITY?


1 + 1 + 1 = 3 There are THREE that bear witness in heaven.
1 X 1 X 1 = 1 These THREE ARE ONE
∞ + ∞ + ∞ = ∞
The Father has no beginning or the end= ETERNAL=∞
The Word "Jesus" has no beginning or the end= ETERNAL= ∞
The Holy Spirit has no beginning or the end= ETERNAL= ∞
For there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit; and these THREE ARE ONE. ~ 1 John 5:7
Shalom
Max Shimba bond-servant of Jesus Christ Mighty God. Titus 2:13

Image may contain: text

ALLAH AND SATAN ARE ONE

No automatic alt text available. "Satan said: I will take an appointed portion of 👉Your Slaves and I will ➞ (((mislead))) them; and I will create in them false desires..." (Qur'an 4:118-119)

 "Satan said: By 👉 Your Might then I will surely ➞ (((mislead))) them ALL." (Qur'an 38:82)

 "Then Allah ➞ (((misleads))) whom He wills, and guides whom He wills. And He is the All-Mighty, the All-Wise." (Qur'an 14:4)

 "Allah ➞ (((misleads))) many thereby and guides many thereby. And He ➞ (((misleads))) not except the defiantly disobedient." (Qur'an 2:26)

 "Allah does not guide one whom He ➞ (((misleads))) and they do not have any helpers." (Qur'an 16:37)

 "Moses said: This is a work of Evil ➤ Satan: for he is an enemy that manifestly ➞ (((misleads)))!" (Qur'an 28:15)

 "Did I not ➤ (((enjoin))) upon you, O ye Children of Adam, that ye should not worship ➤ Satan; for that he was to you an open enemy. And that ye should worship Me, for that this was the Straight Path. And indeed he (Satan) did lead ➞ (((mislead))) a Great Multitude of you. Did you not, then, understand? This is 🔥 Hell 🔥 which you were promised! Burn therein this Day, for that you used to disbelieve." (Qur'an 36:60-64)

● "The hypocrites think to deceive Allah, but Allah is ➤ deceiving them." (Qur'an 4:142)

● "And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which ➤ deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him." (Revelation 12:9)

● "And the devil that ➤ deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet (ﷺ) are, and shall be tormented day and night forever and ever." (Revelation 20:10)

● "When thou dost read the Qur'an, seek Allah's protection from  Satan, the rejected one. No authority has he over those who believe and put their trust in their Lord. His (Satan) authority is over those only, who take him as patron → (((and))) ← who join 👉 partners with Allah." (Qur'an 16:98-100)

● "And  Satan will say when the matter has been decided: Verily, Allah promised you a promise of truth. (((And))) I too promised you, but I betrayed you. I had no authority over you except that I called you, so you responded to me. So blame me not, but blame yourselves. I cannot help you, nor can you help me. I deny your former act in associating me (Satan) as a 👉 partner with Allah (by obeying me in the life of the world). Verily, there is a painful torment for the wrong doers." (Qur'an 14:22)

● "And they ➞ (((ALL))) shall appear before Allah (on Day of Resurrection). Then the weak will say to those who were proud: Verily, we were following you; can you avail us anything from Allah's Torment? They will say: Had Allah guided us 👉 [Qur'an 5:46/3:53] 👈 we would have guided you. It makes NO difference to us now, whether we rage, or bear these torments with patience, there is NO way of escape for us!" (Qur'an 14:21)

HELL BOUND MOHAMMEDANS

Image may contain: text

● "Fear the Day when ye shall be brought back to Allah." (Qur'an 2:281)

● "The angel of  Death appointed over "you" will take away "your" soul then "you" will be sent back to "your" Lord." (Qur'an 32:11)

● "Allah will come to them and say: "I am your Lord." They will say: 'We shall stay in this place till our Lord comes to us and when our Lord will come, we will recognize Him. Then Allah will come to them (((again))) and say: "I am your Lord." They will say: "You are our Lord." Allah will call them, and As-Sirat (a bridge) will be laid across 🔥 Hell 🔥 and I (Muhammad) shall be the first amongst the Apostles to cross it with my 👉🏾 followers [Muslims]. Nobody except the Apostles will then be able to speak and they will be saying then ➔ "O Allah, Save us! O Allah, Save us!" (Sahih Bukhari Volume 1, Book 12, Hadith 770)

ALL PROUD MUHAMMADANS WILL GO TO HELL

No automatic alt text available.● "Fear the Day when ye shall be brought back to Allah." (Qur'an 2:281)

● "The angel of  Death appointed over "you" will take away "your" soul then "you" will be sent back to "your" Lord." (Qur'an 32:11)

● "Allah will come to them and say: "I am your Lord." They will say: 'We shall stay in this place till our Lord comes to us and when our Lord will come, we will recognize Him. Then Allah will come to them (((again))) and say: "I am your Lord." They will say: "You are our Lord." Allah will call them, and As-Sirat (a bridge) will be laid across 🔥 Hell 🔥 and I (Muhammad) shall be the first amongst the Apostles to cross it with my 👉🏾 followers [Muslims]. Nobody except the Apostles will then be able to speak and they will be saying then ➔ "O Allah, Save us! O Allah, Save us!" (Sahih Bukhari Volume 1, Book 12, Hadith 770)

72 VIRGINS FROM HELL

Image may contain: textIt was narrated from Abu Umamah that the Messenger of Allah (ﷺ) said:

“There is no one whom Allah will admit to Paradise but Allah will marry him to seventy-two wives, two from houris and seventy from his inheritance from the people of Hell, all of whom will have desirable front passages and he will have a male member that never becomes flaccid (i.e., soft and limp).’”

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ أَبُو مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏ "‏ مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلاَّ زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً ثِنْتَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلاَّ وَلَهَا قُبُلٌ شَهِيٌّ وَلَهُ ذَكَرٌ لاَ يَنْثَنِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَعْنِي رِجَالاً دَخَلُوا النَّارَ فَوَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ نِسَاءَهُمْ كَمَا وُرِثَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ‏.‏

English reference : Vol. 5, Book 37, Hadith 4337
Arabic reference : Book 37, Hadith 4481

Mohammedans will be crying O Allah, Save us! O Allah, Save us!


● "Fear the Day when ye shall be brought back to Allah." (Qur'an 2:281)

● "The angel of  Death appointed over "you" will take away "your" soul then "you" will be sent back to "your" Lord." (Qur'an 32:11)

● "Allah will come to them and say: "I am your Lord." They will say: 'We shall stay in this place till our Lord comes to us and when our Lord will come, we will recognize Him. Then Allah will come to them (((again))) and say: "I am your Lord." They will say: "You are our Lord." Allah will call them, and As-Sirat (a bridge) will be laid across 🔥 Hell 🔥 and I (Muhammad) shall be the first amongst the Apostles to cross it with my 👉🏾 followers [Muslims]. Nobody except the Apostles will then be able to speak and they will be saying then ➔ "O Allah, Save us! O Allah, Save us!" (Sahih Bukhari Volume 1, Book 12, Hadith 770)
Image may contain: 1 person

JESUS IS GOD

No automatic alt text available.


● "Hear O Israel: The Lord our ➞ God is one 👉Lord." (Deuteronomy 6:4)

● "Ye call Me (Jesus) Master and 👉 Lord and ye say well for so ➞ "I AM." (John 13:13)

● "Jesus said unto them: Verily, verily, I say unto you, → Before ← Abraham (((was))) ➞ "I AM." (John 8:58) ➡️ [Exodus 3:14]

● "Therefore the Jews sought the more to kill Him, because He not only had broken the sabbath, but said also that God was His Father, making Himself → equal ← with ➞ God." (John 5:18)

● "The Jews answered Him (Jesus), saying: For a good work we stone Thee not; but for blasphemy; and because that Thou, being a man, makest Thyself ➞ God." (John 10:33)

YESU NI MUNGU

YESU NI MUNGU
No automatic alt text available.
Naanza na aya ambayo inatumiwa sana na Waislam kupinga Uungu wa Yesu. "MUNGU WETU NI MMOJA"

Kumbukumbu la Torati Mlango 6: 4 Sikiza, Ee Israeli; Bwana, Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. 

SASA TUANZE KUZISOMA AYA KWA UMAKINI, JE, YESU NI BWANA? MAANA KATIKA KUMBUKUMBU LA TORATI INATUFUNDISHA KUWA "BWANA NDIYE MMOJA NA BWANI NDIYE MUNGU, BASI YESU LAZIMA NA YEYE AWE NA HIZO SIFA ZA KIPEKEE"

Yohana Mlango 13:13 Ninyi mwaniita, Mwalimu, na, Bwana; nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo.

Wanafunzi wa Yesu walimuita "BWANA" kama ambayo Kumbukumbu la Torati inavyo sema. YESU AKASEMA WAMENENA VYEMA NA NDIVYO ALIVYO.

Je, Yesu ni Bwana Mungu?

Endelea kusoma:

Yohana Mlango 20: 28 Tomaso akajibu, akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu!

Tomaso anasadiki na kukiri kuwa Yesu ni "BWANA" na "MUNGU"

Je, Yesu alikataa kuitwa hivyo?

Yohana Mlango 20: 29 Yesu akamwambia, Wewe, kwa kuwa umeniona, umesadiki; wa heri wale wasioona, wakasadiki.

Yesu anamjibu kuwa "WEWE TOMASO UNASADIKI KWA KUWA UMENIONA" Kumbe Yesu hakukataa kuitwa Mungu bali thibitisha yeye ni Mungu na ni Bwana.

Endelea kusoma aya:

Yohana Mlango 10: 33 Wayahudi wakamjibu, Kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe; bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu.

Wayahudi walio ishi na Yesu walisadiki kuwa "YESU ALIJIFANYA MUNGU. Kumbe basi Yesu alithibitisha yeye ni Mungu wakati alipo kuwa hapa hapa duniani.

Endelea kusoma aya:

Yohana Mlango 5: 18 Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumwua, kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimwita Mungu Baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu, akawaambia, Amin, amin, nawaambia,

Kumbe moja ya sababu ya Wayahudi kutaka kumuua Yesu ni vile Yesu alimuita Mungu BABA YAKE na zaidi ya hapo Yesu alijifanya SAWA NA MUNGU.

Biblia ipo kamili na haina shaka ndani yake. Leo tumejifunza kuwa Yesu ni Mungu. Haya yalithibitishwa na Yesu mwenyewe pamoja na Wayahudi walio taka kumuua kwa kwasababu Yesu alimuita Mungu Baba yake na Kujifanya sawa na Mungu. Zaidi ya hapo, hata wanafunzi wake walimuita Bwana na Mungu.

Shalom

Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo Mungu Mkuu. TITO 2:13

Thursday, October 4, 2018

All About The Day When Kaaba Was Attacked, 20 November 1979

All About The Day When Kaaba Was Attacked 20 November 1979

20 November 1979 one of the darkest day for the Muslims all around the world as this day is known as the day when Kaaba was held, hostage.
It was a pleasant day of 20 November 1979 in Makkah, everything seemed to normal. But all of a sudden this pleasant day turns into a darker one when a guy named Juhayman ibn Muhammad ibn Sayf al-Otaybi along with his terrorist group enters Kaaba and held hostage Kaaba for many days, during this period, many lives were lost and blood was shed in the house of Allah SWT.

(Left): Juhayman al-Otaybi – (Right): His followers who later surrendered and executed publically by Saudi Government –
Photos: Wikipedia

Who helped Saudi Arabia fight the war against this terrorist?

There are two countries which came to the rescue of the house of Kaaba and fought alongside Saudi Forces to tear that terrorist down. Those two countries were;
  1. Pakistan (SSG).
  2. France (GIGN).
These two forces fought a long war with these group of terrorist who claimed to be the Mahdi from 20 November 1979 till 4th of December, as per Wikipedia.
Almost 300 to 600 terrorists had held Kaaba (The house of Allah SWT) hostage, while, 117 killed and many wounded, and the rest were surrendered and Saudi Government had executed them publically. and the videos and images of all these incidents can easily be seen on Youtube and Google Images

Full History of Attack on Kaaba (Masjid Al Haram) on 20 November 1979

If you want to know about what had happened on that day, This video will tell you the whole timeline of what had happened in Kaaba (Masjid Al Haram) that day and how did all of this stopped. Watch this informative video and pass to it your friends and family as well.
Photos: Wikipedia

How the 1979 Siege of Mecca Haunts the House of Saud

Image result for MACCA IS BURNING
Saudi Arabia is in a familiar, if unpleasant, position. On June 23, security forces in the kingdom disrupted an impending attack on the Grand Mosque in Mecca, according to Saudi Arabia's Interior Ministry. The event triggered an avalanche of international commentary about the terrorist plot, which reportedly involved three cells ready to attack security forces and worshippers at the mosque. And though the Interior Ministry's statement did not allude to it, the foiled conspiracy doubtless brought back uncomfortable memories for the Saudi royal family of the siege of the Grand Mosque in November 1979. 
Despite the incident's gravity and its lingering influence on Islamist terrorism, the Grand Mosque's siege is a historical footnote nearly 40 years later. Saudi Arabia quickly shut down its communication channels to the outside world as the event unfolded. Since then, it has had no desire to discuss the most destabilizing and embarrassing moment in its history, when militants seized and held Islam's holiest shrine for 15 days, and Riyadh had to rely on clandestine members of the French special forces to regain control. But as the recent plot and the kingdom's enduring fight against radicalism underscore, the legacy of the 1979 Grand Mosque siege lives on.

The Keys to the Kingdom

One of the pillars upholding the House of Saud has long been its relationship with Islamic fundamentalists, most notably Wahhabi clerics and their followers. Members of the sect gave the kingdom's founding monarch, Abdulaziz Ibn Saud, the decisive edge in his ambitious campaign to unify vast tracts of the Arabian Peninsula under his rule after World War I. (The discovery of oil and natural gas in Saudi Arabia in 1938 helped cement the House of Saud's authority, pacifying the kingdom's disparate tribes and generating significant interest from foreign powers such as the United States, the United Kingdom and France.) The ruling family's ties with Islamic fundamentalism have been well-documented through the years, though the relationship hasn't always been harmonious. At times, the demands of running a modern state have clashed with the Wahhabis' ascetic beliefs.
By the 1970s, some members of Saudi Arabia's hard-line Islamist community thought that power and patronage had profoundly warped the Saudi establishment and began agitating for systemic change in the kingdom. The flood of petrodollars into Saudi Arabia, coupled with signs of increasing liberalization there — women appearing on television without headscarves, for instance — widened the divide between the royal family and the conservative society it ruled. In time, a growing threat emerged around Juhayman al-Otaibi, a former corporal in the Saudi armed forces and a bastion of conservative ideology. Al-Otaibi, armed with his religious education and military training, set about recruiting other believers from the sea of alienated worshippers throughout the kingdom. As his underground clout grew, so did his belief that he was uniquely positioned to bring about the coming of the Mahdi, who, according to Islamic theology, will save Islam and the world after an apocalyptic battle. His desire to overthrow the House of Saud rose in turn. 

The Siege Commences

The year 1979 proved a momentous one for the Muslim world. The ailing Shah of Iran fled the country in January. Long-running protests and the erosion of his government precipitated the rise of Ayatollah Ruholla Khomeini and set the Iranian Revolution in motion. The ferment inspired Shiites in Saudi Arabia's restive Qatif region to take to the streets, prompting government crackdowns. Then in December, the Soviet Union intervened in Afghanistan to prop up its socialist client state, galvanizing Muslims around the world to lend support against the communist onslaught. And in the intervening months, al-Otaibi and his rebels set their sights on capturing the Grand Mosque in Mecca in hopes of unseating the Saudi royal family.
Yaroslav Trofimov, a journalist for The Wall Street Journal, describes the scene that played out in the Grand Mosque in his book The Siege of Mecca — perhaps the lone work dedicated to the incident. On Nov. 20, 1979, al-Otaibi and his followers made their way into the mosque's inner sanctum, well-armed. Before any of the thousands of pilgrims there could comprehend what had happened, the rebel leader took control of the microphones at the front of the mosque, announcing that his brother-in-law was the Mahdi. (Interviews with survivors of the siege indicate that the brother-in-law bore several physical traits that the Mahdi supposedly would have.) Some Islamic scholars trapped inside the holy site then dialed their superiors for help as the rebels closed the Grand Mosque's massive gates and snipers took up defensive positions in several of its minarets. Mecca police responded hours later, only to be repelled by successive rounds of fire from militants hiding in the upper reaches of the Grand Mosque.
The official Saudi response to the crisis was sluggish. The delay was likely due to a combination of disbelief, slow communications, the absence of important members of the royal family — Crown Prince Fahd and Prince Abdullah, commander of the national guard, were traveling abroad — and confusion over how to counter the siege. Bloodshed in the Grand Mosque, after all, would constitute a grave sin. In addition, King Khalid was suffering from long-term health problems. Hostage rescue teams were still in their infancy at the time, especially in Saudi Arabia, where such situations seldom occurred. When security forces finally were cleared to assault the Grand Mosque, they met with gunfire from all sides of the ancient building, resulting in high casualties and low morale. Soon rumors of coups, Iranian meddling and the return of the Mahdi seeped out of Mecca, forcing the government to shut off all communications in and out of the kingdom.
The rumors of Iran's interference coincided with mass demonstrations by Shiites in Qatif protesting their treatment at the hands of Saudi authorities. During the demonstrations, which resulted in dozens of deaths, protesters looted several businesses in the region, including the offices of the Saudi British Bank. The ensuing instability raised fears in the Saudi and U.S. governments alike that Iran's supreme leader was behind the unrest. Khomeini, meanwhile, blamed the siege of Islam's holiest shrine on the United States, an accusation that prompted rioters in Pakistan to burn the U.S. Embassy in Islamabad to the ground, killing two Americans and two Pakistani staff members.
Most of the gunmen who were arrested in the wake of the siege on Mecca's Grand Mosque were later executed. The incident's influence on Islamic terrorism lingers.
Most of the gunmen who were arrested in the wake of the siege on Mecca's Grand Mosque were later executed. The incident's influence on Islamic terrorism lingers.
(AFP/Getty Images)

France to the Rescue

As the siege wore on, the Saudi government grew more desperate. Interior Minister Prince Nayef bin Abdulaziz concluded that his security forces were no match for the rebels cached in the Grand Mosque's manifold nooks and crannies. Consequently, he called on France's elite counterterrorism and hostage rescue force, the National Gendarmerie Intervention Group (GIGN) to help end the crisis. The kingdom maintained a close intelligence relationship with France, and the GIGN had reportedly impressed bin Abdulaziz at a recent demonstration. The interior minister likely realized, moreover, that the kingdom needed discretion above all else, something that the United States — by then mired in the early stages of the Iranian hostage crisis — probably couldn't give them. Four members of the French force were soon traveling to Saudi Arabia in secret to devise a viable counterassault before the world caught wind that the House of Saud had lost control of the mosque, one of the bases of its legitimacy. (Their journey allegedly included a conversion to Islam so that the Frenchmen could enter the holy city of Mecca.)
As former head of the GIGN Paul Barril tells it, the ill-equipped Saudi military needed to disrupt the rebels from a distance to avoid another bloodbath. The French operatives settled on using a gas that caused vomiting and temporary blindness to incapacitate the militants, allowing Saudi security forces and a contingent of Pakistani commandos to penetrate the Grand Mosque. Many of the rebels retreated into the recesses underneath the structure, and from there, a brutal battle erupted. Saudi forces indiscriminately threw grenades, killing untold numbers of pilgrims, military personnel and rebels. Official estimates put the death toll at around 255, but sources outside the Saudi government say that as many as 1,000 people died in the fight.

Damage Control

After 15 days, Saudi security forces managed to neutralize the militants and kill the proclaimed Mahdi. The government even kept news of the siege mostly under wraps, though the incident would become fodder for the growing jihadist movement in the decades ahead. Security forces captured al-Otaibi, along with several of his confederates, and paraded them in front of Saudi media before most of them were beheaded. Some of the rebels who survived their sentences went on to join al Qaeda.
The events of Nov. 20-Dec. 4, 1979, drove home an uncomfortable reality for the House of Saud: The Islamic fundamentalists that it had so often relied on presented a threat to its dynastic rule. From then on, Trofimov notes, the Saudi government strove to expunge the siege from public memory and to channel the energies of its more hostile citizens to crises afflicting the Islamic world beyond its borders, such as the war in Afghanistan. At the same time, the House of Saud invested millions of dollars to upgrade the Grand Mosque's security, while cracking down on dissent and rolling back social reforms in an effort to shore up its support among the Wahhabi clergy. Facing accusations that it wasn't pious enough, and threatened by the revolutionary Shiite administration just across the Persian Gulf, the Saudi royal family resolved to become the unequivocal leader in Islamic thought by exporting its ideology around the world. But so long as it courts the support of Islamic fundamentalists, the House of Saud will keep encountering threats to its legitimacy when it inevitably falls short of the hard-liners' expectations.

THE SEVEN PROPOSALS OF MUHAMMAD THAT WERE REJECTED

  1. Why did some women reject Muhammad's proposals? 2. Why did Muhammad continue to propose despite the rejections? Dear reader, Today ...

TRENDING NOW