Tuesday, November 23, 2021

UTATA KUHUSU TALAKA KWENYE QURANUTATA NDANI YA QURAN


Kutoendana kwa Qur'an

'Iddah ina sheria kwa wanawake waliopewa talaka na wajane

Kama kanuni ya jumla, ndoa inapoisha - iwe kwa talaka au kwa kifo cha mume - Uislamu unaweka muda wa kungojea ('iddah) kwa mwanamke kabla ya kuolewa tena.

Wanawake walioachwa wangojee kwa muda wa miezi mitatu. Wala si halali kwao kuficha alicho umba Mwenyezi Mungu matumboni mwao ikiwa wanamuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. ... 2:228 Yusuf Ali

Ewe Mtume! Mnapo wataliki wanawake, basi wapeni talaka mpaka eda, na hesabuni eda hiyo. na mcheni ALLAH, Mola wenu Mlezi. ... Na ikiwa mna shaka juu ya eda ya eda kwa wanawake wenu walio kata tamaa katika masomo ya mwezi, basi jueni kwamba eda yao ni miezi mitatu, na pia kwa wale ambao bado hawajamaliza masomo yao ya mwezi. . Na wale wenye mimba, eda yao itakuwa mpaka watoe mizigo yao. Na anaye mcha ALLAH, ATAMTABIDIA katika mambo yake. S. 65:1,4 Sher Ali

Akifa yeyote miongoni mwenu na akawaacha wajane, basi wangojee miezi minne na siku kumi. Wakimaliza muda wao, si ubaya juu yenu wakijitenga kwa uadilifu na busara. Na Mwenyezi Mungu anazo khabari za mnayo yatenda. S. 2:234

Mwanamke ambaye alipewa talaka na mume wake anapaswa kusubiri (angalau) hedhi tatu za kila mwezi na mwanamke ambaye mume wake alifariki inabidi asubiri (angalau) miezi minne na siku kumi kabla ya wao kuolewa tena. Kusudi kuu laonekana kuwa kwamba kusiwe na shaka kuhusu utambulisho wa baba ikiwa mwanamke atamzaa mtoto baadaye. Katika kipindi hiki, inapaswa kuwa wazi ikiwa mwanamke ni mjamzito au la. Ikiwa anageuka kuwa mjamzito, basi muda wake wa kusubiri unaendelea hadi kuzaliwa kwa mtoto, vinginevyo yuko huru kuolewa tena baada ya miezi mitatu.

Kwa hakika mtu anaweza kujiuliza kwa nini mjane anapaswa kungoja muda mrefu zaidi kuliko mwanamke aliyetalikiwa, na kuliona hili kama kutopatana au dhuluma, lakini suala hili halitakuwa wasiwasi wetu katika karatasi hii.

La kufurahisha zaidi ni kuona kwamba Qur'an inatoa ubaguzi wa wazi kwa kanuni iliyotajwa hapo juu kwa wanawake waliopewa talaka:

Enyi mlio amini: Mnapowaoa wanawake Waumini, kisha mkawataliki kabla hamjawagusa, hamna muda wa idda (kungojea) juu yao, basi wapeni zawadi na waacheni kwa njia nzuri. S. 33:49

Kwa maneno mengine, ikiwa ndoa ilikuwa bado haijafungwa, i.e. hakukuwa na kujamiiana, hakuwezi kuwa na mtoto ambaye hajazaliwa. Katika hali hii, mwanamke hatakiwi kuchunga kipindi cha 'iddah; na mume ambaye hapendi kumweka (kwa sababu yoyote ile), hatakiwi kumlipia gharama kwa muda wa miezi mitatu mingine, jambo ambalo lingekuwa ni wajibu wake (rej. S. 65:6-7).

Walakini, ubaguzi huu unafanywa kwa wanawake walioachwa tu, sio kwa wanawake wajane. Lengo la mada hii ni kujadili kutolingana huku. Ifuatayo nitawasilisha baadhi ya nukuu kutoka kwa wafasiri wa Kiislamu kuhusiana na muda wa kusubiri wajane ili kuelewa kanuni za Kiislamu kuhusu mada hii.

Mfasiri wa zamani wa Kurani Ibn Kathir anasema katika ufafanuzi wake juu ya 2:234:

`Iddah (Kipindi cha Kusubiri) cha Mjane

Aya hii ina amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa wake ambao waume zao hufa, kwamba washike Iddah ya miezi minne na mikesha kumi, ikiwa ni pamoja na kesi ambazo ndoa ilifungwa AU VINGINEVYO, kwa mujibu wa maafikiano (ya wanachuoni). .

Uthibitisho wa kwamba hukumu hii ni pamoja na kesi ambapo ndoa HAIKUFUNGWA imejumuishwa katika maana ya jumla ya Ayah. Katika riwaya iliyoandikwa na Imam Ahmad na wakusanyaji wa Sunan, ambayo At-Tirmidhiy aliiweka daraja ya Sahih, Ibn Mas`ud aliulizwa kuhusu mwanamume aliyeoa mwanamke, lakini alifariki kabla ya kufunga ndoa. Pia hakumteua mahari (mahari). Waliendelea kumuuliza Ibn Mas’ud kuhusu suala hili mpaka akasema: “Mimi nitakupeni rai yangu, na ikiwa ni sahihi basi imetoka kwa Mwenyezi Mungu, na ikiwa ni upotovu ni kwa sababu ya upotovu wangu na Jitihada mbaya za) Shetani. Katika hali hii, Mwenyezi Mungu na Mtume Wake hawana hatia kwa maoni yangu. Ana Mahr yake kamili." Katika riwaya nyingine, Ibn Mas`ud amesema, "Ana Mahri sawa na wanawake wa hadhi yake, bila ya ubahili au ubadhirifu." Kisha akaendelea, "Lazima atumie `Iddah na ana haki ya kurithi." Kisha Ma`qil bin Yasar Ashja`i akasimama na kusema, "Nimemsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu akitoa hukumu kama hiyo kwa faida ya Barwa` bint Washiq." `Abdullah bin Mas`ud alifurahi sana kusikia kauli hii. Katika riwaya nyingine, watu kadhaa wa Ashja` (kabila) walisimama na kusema: "Tunashuhudia kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu alitoa hukumu kama hiyo kwa faida ya Barwa` bint Washiq."

Ama mjane ambaye mume wake akifariki akiwa mjamzito, muda wake wa `Iddah huisha pindi anapozaa, hata ikitokea mara moja (baada ya kufariki mumewe). Hukumu hii imechukuliwa kutoka kwa kauli ya Mwenyezi Mungu…

"Na kwa wenye mimba, 'Iddah yao ni mpaka waweke mizigo yao." (65:4)

Pia kuna Hadiyth kutoka kwa Subay`ah Al-Aslamiyah katika Sahih Mbili, kupitia safu mbalimbali za upokezi. Mumewe, Sa`d bin Khawlah, alifariki akiwa mjamzito na alijifungua siku chache tu baada ya kifo chake. Alipomaliza Nifas (kipindi cha baada ya kuzaa), alijipamba kwa ajili ya wale ambao wanaweza kutaka kumchumbia (kwa ajili ya ndoa). Kisha Abu Sanabil bin Ba`kak akamjia na kusema: "Kwa nini nakuona umejipamba, unataka kuolewa na Mwenyezi Mungu! Hutaoa mpaka miezi minne na mikesha kumi ipite." Subay`ah akasema, "Aliponiambia hivyo nilikusanya nguo zangu usiku ulipoingia nikaenda kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu na kumuuliza kuhusu jambo hili. Akasema Iddah yangu ilikwisha nilipojifungua na kuniruhusu kuolewa ikiwa. nilitamani." (Chanzo; mtaji na msisitizo ni wetu)

Ibn Kathir pia anathibitisha kile kilichoelezwa hapo juu, yaani kwamba sababu ya eda hii ni kujua kama mwanamke huyo ana mimba au la:

Hekima ya kutunga sheria ya `Iddah

Said bin Musayyib na Abu Al-`Aliyah walisema kwamba hekima ya kufanya 'Iddah ya mjane miezi minne na usiku kumi ni kwamba tumbo la uzazi linaweza kuwa na kijusi. Wakati mwanamke anasubiri kwa kipindi hiki, itakuwa dhahiri ikiwa ni mjamzito. Vile vile kuna Hadiyth katika Sahih Mbili iliyopokelewa na Ibn Mas`ud inayosema ...

<(Kuumbwa) mwanaadamu huwekwa pamoja katika tumbo la uzazi la mama yake katika muda wa siku arobaini katika umbo la mbegu, kisha anakuwa pande la damu nene kwa muda kama huo, na kisha kipande cha nyama kwa ajili ya kipindi sawa. Kisha Mwenyezi Mungu anamtuma Malaika ambaye ameamrishwa kumpulizia mtoto mchanga

Kwa hivyo, hii ni miezi minne na siku kumi zaidi kuwa na uhakika, kwani miezi mingine ni chini (zaidi ya siku thelathini), na kijusi kitaanza kuonyesha dalili za maisha baada ya roho kuvutiwa ndani yake. Mwenyezi Mungu ndiye Mjuzi zaidi. (Chanzo)

Marehemu mwanachuoni wa Kiislamu wa zama hizi Abu A’la Mawdudi kimsingi alisisitiza msimamo huo huo tangu alipoandika akirejea kifungu hiki cha Qur’ani kwamba:

259. Muda wa kungojea kwa kifo cha mume ni wajibu HATA KWA MWANAMKE AMBAYE HAJAFANYIKA NAYE KUFIKIA NDOA. Mwanamke mjamzito, hata hivyo, amesamehewa kutoka kwa hii. Muda wake wa kungojea unaisha baada ya kuzaa, bila kujali kama muda kati ya kifo cha mume na kuzaa ni mdogo kuliko muda wa kungojea uliowekwa na Sheria. (Mawdudi, Kuelekea Kuielewa Qur'an: Toleo la Kiingereza la Tafhim al-Qur'an, lililotafsiriwa na kuhaririwa na Zafar Ishaq Ansari [The Islamic Foundation, Leicestershire, United Kingdom, Iliyochapishwa Tena 1995], Juzuu I, Surahs 1-3, pp. . 182-183; msisitizo mkuu ni wetu)

Kwa mukhtasari: Sababu ya kuanzisha 'iddah ni uwezekano kwamba mwanamke anaweza kuwa mjamzito wakati wa talaka au kifo cha mumewe. Kwa hivyo, ikiwa mwanamke atajifungua mtoto, basi 'iddah yake inaisha moja kwa moja. Imetimiza kusudi lake. Hii inashikilia sawa kwa aliyeachwa na mwanamke mjane.

Hali nyingine ambayo mtu anaweza kuwa na hakika kwamba hakutakuwa na mtoto ambaye umma wa Kiislamu haujui utambulisho wa baba ni kama hakuna kujamiiana kati ya mume na mke. Kwa hiyo, ubaguzi unaopatikana katika S. 33:49 ni wa kimantiki.

Hapa, hata hivyo, kuna kutofautiana: Qur'an haimpi mjane ubaguzi sawa na mtalikiwa. Ikiwa ndoa itakatishwa kabla ya kufungwa - iwe kwa talaka au kwa kifo cha mume - kwa nini mjane anapaswa kungojea miezi minne na siku kumi, lakini aliyetalikiwa yuko huru kuolewa mara tu apendavyo. ? Kwa nini wanawake hawa wawili hawatendewi sawa?

Wafasiri walionukuliwa hapo juu wanafuata tu Qur'an katika kanuni hii isiyolingana, na wanatafuta kuunga mkono kanuni hii kwa wajane kwa kurejelea mwenendo wa Muhammad. Hili halisuluhishi kutofautiana kama hivyo, bali ina maana tu kwamba Muhammad aliifuata Qur'ani kwa kutokukubaliana kuhusiana na suala hili.

Qur'an inaeleza kwa uwazi kwamba wanawake walioachwa na wajane wanapaswa kuzingatia muda wa kungoja miezi mitatu au miezi minne na siku kumi mtawalia, tazama S. 2:228, 65:4 na 2:234 zilizonukuliwa hapo juu. Hakuna ubaguzi ulioelezwa kwa wanawake wajane. Kuna mambo mawili isipokuwa yaliyoelezwa kwa wanawake waliopewa talaka: (a) Ikiwa mwanamke ni mjamzito basi eda yake ya kungojea inaisha kwa kuzaa mtoto (S. 65:4), (b) ikiwa wanandoa hawajakamilisha ndoa yao, basi huko hakuna kipindi cha kungoja hata kidogo ( S. 33:49 ).

Hii inaonyesha kutofautiana kwa pili. Isipokuwa zote mbili zimeelezwa kwa mwanamke aliyepewa talaka tu lakini wafasiri wanatumika isipokuwa (a) pia kwa wanawake wajane, wakati wao hawakubali kwamba ubaguzi (b) unatumika kwao pia.

Kwa muhtasari tena: Kuna mambo mawili ya kutofautiana. (1) Ndoa inapokatishwa kabla ya kufungwa, wanawake hutendewa kwa njia tofauti sana. Mtaliki anaweza kuoa tena mara moja, lakini mjane anapaswa kungoja angalau miezi minne na siku kumi. (2) Ndani ya Qur'ani, kuna mambo mawili isipokuwa katika muda wa kawaida wa kusubiri kwa mwanamke aliyeachwa. Hakuna tofauti zilizotajwa kwa mwanamke mjane. Wafasiri na mafaqihi wa Kiislamu wanatumia moja ya tofauti zinazotolewa kwa ajili ya kesi ya talaka pia kwa mjane, yaani, wanarefusha matumizi ya sheria kwa msingi wa mlinganisho, lakini wanakataa matumizi ya isipokuwa ya pili ingawaje. aina hiyo hiyo ya mlinganisho inaweza kutumika.

[ Excursus: Kwa mfano, fikiria visa viwili vifuatavyo: Wanandoa A na wanandoa B wamefunga ndoa hivi karibuni. Kama ilivyo kawaida katika sehemu nyingi za ulimwengu wa Kiislamu, inaweza kuwa ndoa iliyopangwa na jamaa, yaani, mume na mke hawakujuana kabla ya sherehe ya harusi. Muda mfupi baada ya harusi kunatokea jambo ambalo linamkera sana mume na kumkasirikia sana mkewe. Mume A atangaza talaka dhidi ya mke wake mpya. Mume B ana moyo dhaifu, na kabla ya kuachana na mke wake, anakufa kwa mshtuko wa moyo. Hali ni sawa katika hali zote mbili, lakini hukumu ya quran ni tofauti sana. Hakuna hata mmoja wa wanandoa aliyewahi kufunga ndoa yao. Wanawake wote wawili hujikuta bila mume muda mfupi baada ya harusi yao. Hata hivyo, wa kwanza yuko huru kuoa mara moja, na wa pili anapaswa kungoja kwa zaidi ya miezi minne. ]

Takwimu za Kiislamu ziko wazi. Swali linabaki: Kwa nini hukumu ni tofauti sana katika kesi hizi mbili zinazofanana?

Ndoa inakatishwa kabla ya kufungwa. Hiyo ni sawa katika matukio yote mawili. Ni nini kinachowafanya kuwa tofauti? Labda sababu ya muda wa kusubiri itatoa kidokezo. Wasiwasi kuu ni dhahiri kwamba kusiwe na mtoto ambaye baba yake ana shaka. Katika visa vyote viwili, hakuna ngono iliyofanywa na wanandoa. Lakini tunajuaje kwamba hii ni kweli?

Hilo ndilo swali muhimu: Tunawezaje kuwa na uhakika? Hapa kuna tofauti:

Katika kesi ya mtalikiwa tuna ushuhuda wa mume wa zamani, ushuhuda wa mwanamume Mwislamu, kwamba hakuna ngono iliyofanyika. Katika kesi ya mjane tuna ushuhuda wa mwanamke tu.

Je, sababu halisi ya matibabu tofauti inaweza kuwa kwamba ushuhuda wa mwanamke hautoshi?

Shalom,

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries

No comments:

FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE

  **URGENT UPDATE**   **FORMER MUSLIM EVANGELIST MUSA BELLO ARRESTED BY NIGERIAN POLICE** Shimba TV, New York has received distressing news ...

TRENDING NOW