Thursday, December 2, 2021

ALLAH NA MUHAMMAD HAWAJUI MALAIKA WANA MABAWA MANGAPI

 Malaika ana mbawa ngapi?Quran inadai kuwa Mwenyezi Mungu amewaumba Malaika kuwa na mbawa hadi nne, na si zaidi ya hayo:

Sifa njema zote ni za ALLAH, Muumba wa mbingu na ardhi, ambaye amewaajiri Malaika kuwa Mitume wenye mbawa, mbili, tatu, na nne (mathna wa thulatha wa rubaAAa). ANAongeza katika uumbaji WAKE apendavyo; kwani ALLAH ni Muweza wa kila kitu. S. 35:1 Sher Ali

Usemi wa Kiarabu wa "mbili, tatu, na nne" unafanana na ule unaotajwa katika Sura 4:3:

Na ikiwa mnaogopa kuwa hamtofanya uadilifu kwa mayatima, basi oeni mnaowapenda wanawake wawili, watatu na wanne (mathna wa thulatha wa rubaAAa); Na mkiogopa kuwa hamtafanya uadilifu, basi (oeni) mmoja tu au iliyomilikiwa na mikono yenu ya kulia. hili linafaa zaidi, ili usije ukakengeuka kutoka kwenye njia iliyo sawa. S. 4:3

Hakuna Mwislamu anayekataa kwamba kifungu hiki kinaweka ukomo wa idadi ya wake ambao mwanamume anaweza kuwa nao kwa wakati wowote kuwa wanne, isipokuwa kwamba mtu huyo anaweza kuwatendea haki. Kwa kuzingatia hili, uthabiti unadai kwamba mtu aelewe Sura 35:1 kwa njia sawa, kwamba malaika hawana zaidi ya mbawa nne.

Hata hivyo, kwa kutoa madai haya, Quran inapingana na Biblia Takatifu kuhusu suala hili kwa vile kuna malaika ambao kwa hakika wana mbawa sita:

"Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, kilicho juu sana na kuinuliwa, na pindo zake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi; kila mmoja alikuwa na mbawa sita; kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili akaruka.Na mmoja akaita kwa mwenzake, na kusema, Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu, ni BWANA wa majeshi; dunia yote imejaa utukufu wake.’ Misingi ya vizingiti ikatikisika. kwa sauti yake aliyeita, na nyumba ikajaa moshi, nikasema, Ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wasio safi. midomo, kwa maana macho yangu yamemwona Mfalme, BWANA wa majeshi!’ Ndipo mmoja wa hao maserafi akaruka kwangu, mwenye kaa la moto mkononi mwake, alilolitwaa kwa koleo juu ya madhabahu.” Akanigusa kinywa changu na kusema. : Tazama, hili limekugusa midomo yako, na hatia yako imeondolewa, na dhambi yako imesamehewa.”— Isaya 6:1-7

Zaidi ya hayo, zile zinazoitwa riwaya za sauti pia zinapingana na Quran katika nukta hii kwani ahadith inasema kwamba Jibril ana mbawa mia sita!

Imepokewa kutoka kwa Abu Ishaq-Ash-Shaibani:
Nilimuuliza Zir bin Hubaish kuhusiana na Kauli ya Mwenyezi Mungu: “Na alikuwa yuko mbali zaidi ya urefu wa pinde mbili au karibu zaidi, ndivyo (Mwenyezi Mungu) alifikisha Wahyi kwa mja wake (Jibril) kisha akafikisha (Jibriyl). (hiyo kwa Muhammad). (53.9-10) Kwa hayo, Zir akasema, "Ibn Mas'ud alitufahamisha kwamba Mtume amemuona Jibril akiwa na mbawa 600." (Sahih al-Bukhari, Juzuu ya 4, Kitabu cha 54, Namba 455)

Amesimulia Abdullah:
Kuhusiana na Aya: ‘Na alikuwa katika umbali wa pinde mbili tu au (hata) karibu zaidi; Vivyo hivyo (Mwenyezi Mungu) alifikisha Wahyi kwa mja wake (Jibril) na kisha (Jibril) akaifikisha (hiyo kwa Muhammad…)’ (53:9-10). Ibn Mas’ud ametuhadithia kwamba Mtume alimuona Jibril akiwa na mbawa mia sita. (Sahih al-Bukhari, Juzuu ya 6, Kitabu cha 60, Namba 379)

Na alikuwa mbali ila pinde mbili au karibu zaidi. Vivyo hivyo Mwenyezi Mungu alifikisha Wahyi kwa mja wake (Jibril) kisha (Jibril) akamfikisha kwa Muhammad.” (53.10) Akasema: “Abdullah (bin Mas’ud) alitufahamisha kwamba Muhammad amemuona Jibril mwenye mbawa mia sita. " (Sahih al-Bukhari, Juzuu ya 6, Kitabu cha 60, Namba 380)

Na:

(Toleo moja linasema:) Katika Mti wa Loti wa Kikomo cha Mbali kabisa Mtume alimuona Gibril (katika umbo lake la kimalaika): Alikuwa na mbawa mia sita. Kila bawa moja lingeweza kufunika anga nzima. Mapambo kutoka kwa mbawa zake yalitapakaa kila upande, kama vile lulu adimu na yakuti aina ya Mwenyezi Mungu peke yake ndiye Ajuaye… ya Al-Sham, Maono ya Mwenyezi Mungu, Al-Sayyid Muhammad Ibn 'Alawi al-Maliki, tafsiri na maelezo ya Dr. Gibril Fouad Haddad [As-Sunna Foundation of America 1999], p.85)

Kulingana na Aisha hii ilitokea kuwa moja ya nyakati ambazo Muhammad aliona umbo halisi la Gabrieli:

Amesimulia Masruq:

Nikamwambia Aisha, "Ewe Mama! Je, Mtume Muhammad alimuona Mola wake?" Aisha akasema, "Hayo uliyosema yanafanya nywele zangu kusimama! Jua kwamba mtu akikuambia moja ya mambo matatu yafuatayo, yeye ni mwongo: Yeyote anayekuambia kuwa Muhammad alimuona Mola wake, ni mwongo." Kisha Aisha akasoma Aya:


‘Hakuna maono yanayoweza kumshika, lakini uwezo wake uko juu ya maono yote. Yeye ndiye Mjuzi wa kila kitu.” (6.103) “Haiwi kwa mwanaadamu kusema naye Mwenyezi Mungu ila kwa wahyi au nyuma ya pazia.” (42.51) ‘Aisha akasema: Na anayekwambieni kuwa Mtume anajua yatakayotokea kesho, basi huyo ni muongo." Kisha akasoma:

'Hakuna nafsi inayoweza kujua itachuma nini kesho.' (31.34) Akaongeza: Na anaye kuambieni kwamba ameficha baadhi ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu, ni mwongo. Kisha akasoma: ‘Ewe Mtume! Tangaza (ujumbe) ulio teremshwa kwako kutoka kwa Mola wako Mlezi.’ (5.67) ‘Aisha aliongeza. "Lakini Mtume alimuona Jibril katika sura yake ya kweli mara mbili." (Sahih al-Bukhari, Juzuu ya 6, Kitabu cha 60, Namba 378)

Amesimulia Aisha:
Yeyote aliyedai kuwa (Mtume) Muhammad alimuona Mola wake Mlezi, anafanya kosa kubwa, kwani alimuona Jibril katika umbo lake halisi AMBALO ALIUMBWA NDANI YAKE akifunika upeo wa macho yote. (Sahih al-Bukhari, Juzuu ya 4, Kitabu cha 54, Namba 457)

Amesimulia Masruq:
Nilimuuliza Aisha “Vipi kuhusu Kauli Yake:-- “Kisha akakaribia (Jibril) na akakaribia, Na alikuwa mbali ya urefu wa pinde mbili au (hata) karibu zaidi?” (53:8-9) Akajibu, “Ni alikuwa Jibril ambaye alikuwa akija kwa Mtume katika sura ya mtu, lakini katika tukio hilo, alikuja katika sura yake halisi na halisi na (alikuwa mkubwa sana) kiasi kwamba alifunika upeo wa macho wote." (Sahih Al-Bukhari, Buku la 4, Kitabu cha 54, Nambari 458)

Hatimaye:

Riwaya ya al-Tirmidhiy kutoka kwa al-Sha'bi inataja misimamo miwili katika muktadha:

Ibn ‘Abbas alikutana na Ka‘b [al-Ahbar] huko ‘Arafa na akamuuliza kuhusu jambo fulani, hapo Ka‘b akaanza kumpigia kelele Allahu Akbar! Mpaka milima ikamjibu. Ibn ‘Abbas akasema: “Sisi ni Bani Hashim! Ka‘b akasema: “Mwenyezi Mungu amegawanya maono Yake na hotuba Yake kati ya Muhammad na Musa. Musa alizungumza Naye mara mbili na Muhammad alimuona mara mbili. Masruq akasema: “Baadaye nilikwenda kwa ‘Aisha na kumuuliza: ‘Je, Muhammad alimuona Mola wake?’ Akajibu: ‘Umesema jambo ambalo linazifanya nywele zangu kusimama.’ Nikasema: ‘Usikimbilie!’ akasoma [aya zinazohitimisha kwa] Aya hiyo <Hakika aliona mojawapo ya Ishara kubwa zaidi za Mola wake Mlezi> (53:18) Akasema: “Hii inakupeleka wapi? Mola wake Mlezi, au akaficha aliyo amrishwa, au alijua yale matano aliyoyataja Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu iko kwake ujuzi wa Saa ya Kiyama, huteremsha mvua [na anayajua yaliyomo matumboni. Hakuna nafsi inayojua itachuma nini kesho, na nafsi yoyote haijui itafia katika ardhi gani, hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi, Mjuzi]> (31:34) – amesema uwongo mkubwa, bali alimwona Gibril ambaye hakuona katika UMBO LAKE HALISI isipokuwa mara mbili: mara moja kwenye Mti wa Loti wa Mpaka wa Mbali (sidra al-muntaha) na mara moja huko Jiyad [huko Makka], AKIWA NA MABAWA YAKE MIA SITA, alikuwa ameijaza anga." (I Mafundisho na Imani za slamic: Juzuu ya 1: Manabii katika Barzakh, Hadith ya Isra’ na Mir’aj, Sifa Kubwa za Al-Sham, Maono ya Mwenyezi Mungu, uk.147-148; msisitizo wa mtaji ni wetu)

Sasa wengine wanajaribu kulifanyia kazi hili kwa kusema kwamba maandishi ya Sura 35:1 haimaanishi kwamba malaika wana mbawa mbili, tatu au nne, lakini kwamba Mwenyezi Mungu huteremsha makundi ya Malaika wakiwemo wawili, watatu au wanne. Kwa maneno mengine, kifungu hiki kinarejelea idadi ya malaika ambao wanatumwa pamoja. Tafsiri hii, ikiwa ni sahihi, inapingana na aya zifuatazo:

Ulipo waambia Waumini: Je, haikutoshi kuwa Mola wako akusaidieni kwa Malaika elfu tatu walio teremshwa? Ndiyo! Mkisubiri na mkawa macho, na wakakujieni kwa mwendo wa haraka, Mola wenu Mlezi atakusaidieni kwa Malaika elfu tano waharibifu. S. 3:124-125 Shakiri

Mlipomwomba msaada Mola wenu Mlezi, naye akakuitikieni (akawaambia): Mimi nitakusaidieni kwa Malaika elfu safu safu. S. 8:9 Pickthall

Kwa hakika sisi hatufahamu kwamba kuna sehemu hata moja ndani ya Quran inayozungumzia tukio ambalo Malaika walioteremshwa na Mwenyezi Mungu wanasemekana kuwa ni wawili, watatu au wanne. Kawaida idadi yao bado haijabainishwa. Wakati pekee tunasoma juu ya malaika wawili pamoja ni hadithi ya Harut na Marut. Kwa upande mwingine, aya zilizo hapo juu zinataja nambari ambazo ni za juu zaidi.

Bado, wengine hujaribu kupata werevu na kudai kwamba mstari wa mwisho wa mstari unafafanua maana ya maandishi:

Sifa njema zote ni za MWENYEZI MUNGU, Muumba wa mbingu na ardhi, na mwenye kuweka katika Malaika kuwa wajumbe wenye mbawa - mbili, tatu, na nne (mabawa). Huongeza kuumba apendavyo. MUNGU ni muweza wa yote. Khalifa

Imependekezwa kuwa sehemu ya mwisho inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kuzidisha mbawa za Malaika akitaka.

Tatizo la madai haya ni kwamba inakubalika kuwa mstari huu kwa hakika unastahiki yale yaliyotangulia kuhusu Malaika, kinyume na kusema tu kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kuongeza zaidi katika uumbaji wake kwa kadri atakavyoona inafaa, kwani maandishi yanamtaja Mwenyezi Mungu kuwa ndiye mwanzilishi. wa mbingu na ardhi. Kwa kuzingatia hili, mtu anaweza kudhania kuwa Mwenyezi Mungu huongeza uumbaji wake sio kwa mbawa za malaika, lakini kuhusiana na kuongezeka kwa wanadamu, wanyama, mimea, kuundwa kwa nyota na kadhalika. Tafsiri hii ina maana kamili katika mwanga. ya kile kinachofuata mara baada ya:

Enyi wanaume! Kumbuka neema ya Mungu kwako! Je! yuko muumba asiye kuwa Mwenyezi Mungu ili akupeni riziki kutoka mbinguni na ardhini? Hapana mungu ila Yeye, basi vipi mnapotoshwa na Haki? ... Mwenyezi Mungu ndiye anaye zituma pepo zikayainua mawingu, na tukayapeleka kwenye ardhi iliyo kufa, na kwa hayo tukaihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Mtu akitafuta utukufu na nguvu, utukufu na nguvu zote ni vya Mungu. Kwake Yeye humpandisha (yote) Maneno matakatifu. Yeye ndiye anaye tukuza kila jambo la Uadilifu. Wanao panga vitimbi watapata adhabu kali. na vitimbi hivyo vitabatilika. Na Mwenyezi Mungu amekuumbeni kwa udongo. kisha kutoka kwa tone la manii; kisha akakufanyeni wawiliwawili. Na mwanamke hachukui mimba wala hajitwiki ila kwa ujuzi Wake. Wala mtu hakawiwi siku nyingi, wala haikatikiwi sehemu katika maisha yake, bali iko katika amri. Haya yote ni rahisi kwa Mungu. Wala haziwi mbili maji yanayotiririka, kimoja kitamu, kitamu, kinapendeza kunywa, na kingine ni chumvi na chungu. Na katika kila (aina ya maji) mnakula nyama mbichi na laini, na mnachomoa mapambo ya kuvaa. na unaziona merikebu humo zikipuliza mawimbi ili mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu ili mpate kushukuru. Anauingiza Usiku katika Mchana, na anauingiza Mchana katika Usiku, na amelitiisha jua na mwezi (kwa Sheria yake) na kila kimoja kinakwenda kwa muda maalumu. Huyo ndiye Mungu Mola wenu Mlezi. Ufalme wote ni wake. Na hao mnao waomba badala yake hawana uwezo hata kidogo. S. 35:3, 9-13 Y. Ali

Huoni kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha mvua kutoka mbinguni? Kwa hayo tunatoa mazao ya rangi mbali mbali. Na katika milima kuna njia nyeupe na nyekundu, za vivuli mbalimbali vya rangi, na nyeusi kali katika hue. Na miongoni mwa watu na wanyama watambaao na mifugo wana rangi mbalimbali. Hakika wanao mcha Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni wenye ilimu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu, Mwenye kusamehe. S. 35:27-28 Y. Ali

Baada ya yote, kuna tofauti kati ya uumbaji na kiumbe. Msemo hausemi: Anawaongezea kiumbe/viumbe wake chochote apendacho, yaani kuweka mbawa zaidi juu yao baadae (baada ya kuumbwa), bali ina maana kwamba anaweza kuongeza zaidi/viumbe vingine/tofauti katika uumbaji wake kwa vyovyote vile. wakati.

Zaidi ya hayo, tafsiri hii inapuuza ukweli kwamba ujenzi sawa sawa unapatikana katika Sura 4:3 ambapo hakuna anayekataa kwamba maana ya wazi ya kifungu hicho ni kwamba idadi kubwa ya wake ambayo mtu anaweza kuwa nayo ni wanne. Kwa kuwa ujenzi huo huo umetumika katika Sura 35:1 inakuwa vigumu sana kuepuka hitimisho kwamba rejeleo hili linaeleza waziwazi kwamba mabawa manne ndio mabawa mengi zaidi ambayo malaika anaweza kuwa nayo. Hiyo ni isipokuwa, bila shaka, Mwislamu anataka kuwa na msimamo na kudai kwamba hakuna maandiko yoyote kati ya haya yanayopendekeza kwamba wanne ndio idadi ya juu zaidi, na hivyo kuashiria kwamba mwanamume anaweza kuwa na wake zaidi ya wanne kwa wakati mmoja!

Zaidi ya hayo, hata kama tungedhania kwa ajili ya hoja kwamba kifungu cha mwisho cha sentensi kinarejelea kwa Mwenyezi Mungu kuumba mbawa za ziada kwa ajili ya Malaika, hili bado halingethibitisha uhakika wa Waislamu. Hayo yote yanamaanisha kuwa Mwenyezi Mungu anaweza kuzidisha mbawa za Malaika bila kuzidi manne, yaani anaweza kumfanya Malaika mwenye mbawa mbili awe na tatu, mwingine mwenye matatu awe na manne lakini asipite hatua hii kwa vile ameitengeneza hivyo. kwamba mabawa mengi ambayo malaika anaweza kuwa nayo kwa wakati mmoja ni manne.

Mbali na hilo, inaonekana kwamba sababu halisi ya kwa nini Waislamu walikuja na jibu hili ni kwa sababu waliona kwa uwazi mgongano baina ya aya hii katika Quran na ahadith. Inatia shaka sana kwamba mtu yeyote angeunganisha sehemu ya mwisho ya sentensi kuhusu Mwenyezi Mungu kuongeza uumbaji wake na Mwenyezi Mungu kuongeza mbawa za Malaika zaidi ya nne kama Hadith haikutajwa kwamba Jibril alikuwa na mbawa mia sita.

Inaonekana kuna uwezekano zaidi kwamba kama kusingekuwa na riwaya zozote kuhusu Jibril kuwa na mbawa nyingi kiasi kwamba Waislamu wasingekuwa na tatizo kukiri kwamba idadi kubwa ya mbawa ambazo malaika anaweza kuwa nazo ni nne. Hii ni zaidi sana wakati muundo wa Kiarabu ni sawa na ule unaopatikana katika Sura 4:3 ambayo inaweka wazi idadi ya juu zaidi ya wake ambayo mtu anaweza kuwa nayo kuwa wanne.

Tunakubali kwamba jibu hili la Waislamu ni la dharula tu, ubishi unaoungwa mkono na maoni ya mwanachuoni mashuhuri wa Kisunni Ibn Kathir ambaye aliandika yafuatayo kuhusu Sura 35:1:

<mbili au tatu au nne.> maana yake, miongoni mwao wapo wenye mbawa mbili, wengine wana tatu na wengine wana nne. Baadhi wana zaidi ya hayo, kama ilivyoelezwa katika Hadithi inayotaja kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu alimuona Jibril, amani iwe juu yake, katika Usiku wa Israa akiwa na mbawa mia sita. Kati ya kila jozi ya mbawa kulikuwa na umbali kama huo kati ya mashariki na magharibi. Allah anasema...

<Huongeza katika kuumba apendavyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni Muweza wa kila kitu.> As-Suddi kasema, “Huwazidishia mbawa zao na huwaumba apendavyo. (Chanzo; msisitizo mkubwa na wa italiki ni wetu)

Ona kwamba Ibn Kathir anasema kwamba baadhi ya malaika wana zaidi ya mbawa nne kwa msingi wa Hadith, si kwa sababu ya maandishi yenyewe. Hii inaangazia hali ya dharura ya kweli ya mabishano ya Waislamu.

Muhimu zaidi, ikiwa Waislamu bado wanasisitiza kwamba tafsiri yao ya Sura 35:1 ni sahihi basi wanazidisha tatizo. Baada ya yote, madai kwamba Muhammad aliona sura halisi ya Jibril yanapingana kabisa na Quran ambayo inasema kwa uwazi kwamba wanadamu hawawezi kuona umbo la kweli la malaika ndio maana wanachukua sura ya kibinadamu!

Na wanasema: Kwa nini hakuteremshiwa Malaika? Na lau tungeli mteremsha Malaika, basi bila ya shaka wangelihukumiwa mara moja, na wasingepewa muhula. Na lau tungeli mjaalia kuwa Malaika tungemfanya mtu, na tungeli watia shaka katika jambo ambalo wamekwisha litia mkanganyiko. S. 6:8-9 Hilali-Khan

Jalal wawili walitoa sababu kwa nini malaika lazima wachukue sura ya kibinadamu:

Na lau tungelimteua Malaika aliyeteremshwa kwao, bila ya shaka tungelimfanya Malaika kuwa mtu, yaani, [Tungelimtuma] katika sura ya mwanadamu, wangeweza kumwona, kwa kuwa hakuna mwanadamu anayeweza kumwona malaika; na lau tungeli mteremsha na tukamfanya mtu, bila ya shaka tungeli wachanganya, na tungeli ficha, yale wanayo jichanganya kwao wenyewe, wanapo sema: Huyu si ila ni binaadamu kama nyinyi. (Tafsir al-Jalalayn; chanzo; msisitizo wa ujasiri na mstari ni wetu)

Ibn Kathir anaandika:

Na lau tungeli mjaalia kuwa Malaika tungemfanya mtu, na bila ya shaka tungeli watia nia katika jambo ambalo wamekwisha litia fujo.

Maana yake, Tukimtuma Malaika pamoja na Mtume mwanaadamu, au tukimtuma Malaika kuwa Mtume kwa watu, atakuwa na umbo la mwanaadamu ili waweze kuzungumza naye na kunufaika na mafundisho yake. Katika hali hii, Malaika (katika umbo la mwanadamu) naye atawaletea mkanganyiko, sawa na mkanganyiko waliojiletea wenyewe kwa kuwakubali wanadamu kuwa Mitume! Mwenyezi Mungu alisema,…

<Sema: Lau wangeli kuwako katika ardhi Malaika wanatembea kwa amani na salama, bila ya shaka tungeli wateremshia Malaika kuwa ni Mtume kutoka mbinguni.” (17:95)

Ni rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu kwa viumbe wake kwamba hutuma kila aina ya viumbe, Mitume miongoni mwao, ili waweze kuwalingania watu wao kwa Mwenyezi Mungu, na watu wao waweze kuzungumza nao, kuwauliza na kunufaika nao. . Katika Aayah nyingine Allah amesema...

<Hakika Mwenyezi Mungu amewafanyia neema kubwa Waumini pale alipotuma Mtume baina yao miongoni mwao, anaye wasomea Aya zake na awatakase.> [3:164]

Ad-Dahhak amesema kuwa Ibn Abbas alisema kuhusu Ayah [6:9 hapo juu]: “Lau akitumwa Malaika kwao angekuja katika umbo la mwanadamu, hii ni kwa sababu hawataweza kutazama malaika kwa sababu ya nuru." (Tafsir Ibn Kathir (Imefupishwa)(Surat An-Nisa, Aya ya 148 hadi mwisho wa Surat Al-An’am), iliyofupishwa na kundi la wanazuoni chini ya usimamizi wa Shaykh Safiur-Rahman Al-Mubarakpuri [Darussalam Publishers & Distributors, Riyadh, Houston, New York, Lahore, Toleo la Kwanza: Januari 2000], Sehemu ya 6, 7 & 8, Juzuu ya 3, uk. 317-318; msisitizo wa ujasiri na upige mstari ni wetu)

Kuhusiana na Sura hii marehemu Muhammad Asad alisema:

8 Tnn., “Tungeli wachanganya yale wanayoyafanya kuwa ya kutatanisha”. Kwa vile haiwezekani kwa mwanadamu kuwaona malaika jinsi walivyo, yule mleta ujumbe wa kimalaika wa dhahania angelazimika kuchukua sura ya mwanadamu - na kwa hivyo mahitaji yao ya "uthibitisho" wa moja kwa moja wa ujumbe ungebaki bila kutimizwa, na. mkanganyiko wao wenyewe unaosababishwa haujatatuliwa. (Chanzo; msisitizo wa ujasiri ni wetu)

Anarudia jambo hili katika ufafanuzi wake kwa Sura 19:17 ambayo inataja Roho wa Mungu kumtokea Mariamu kama mwanadamu:

14 Kama inavyoonyeshwa katika surah 2, maelezo ya 71, na surah 16, maelezo ya 2, neno ruh mara nyingi humaanisha "uongozi wa Mungu". Mara kwa mara, hata hivyo, hutumiwa kuelezea njia ambayo uvuvio huo unatolewa kwa wateule wa Mungu: kwa maneno mengine, malaika (au nguvu ya malaika) ya ufunuo. Kwa kuwa - kama inavyodokezwa katika 6:9 - wanadamu wanaoweza kufa hawawezi kumwona malaika katika udhihirisho wake wa kweli, Mungu alimfanya aonekane kwa Mariamu "katika sura ya mwanadamu aliyeumbwa vizuri", yaani, katika umbo la kufikiwa na mtazamo wake. Kulingana na Razi, jina la malaika kama ruh ("roho" au "nafsi") linaonyesha kwamba aina hii ya viumbe ni ya kiroho tu, bila kitu chochote cha kimwili. (Chanzo; msisitizo wa ujasiri ni wetu)

Hii, pengine, inaeleza kwa nini Quran inawataja Malaika kuwatokea Mitume katika sura za wanadamu kama wafuatao:

Mitume wetu walipomjia Lut'i alihuzunika kwa ajili yao na akajiona hana uwezo wa kuwalinda. Akasema: Hii ni siku yenye dhiki. Na watu wake wakaja wakimkimbilia, na walikuwa wamezoea kufanya machukizo kwa muda mrefu. Akasema: Enyi watu wangu! Hawa ndio mabinti zangu, hao wametakasika zaidi kwenu (mkiolewa)! Basi mcheni Mwenyezi Mungu, wala msinifunike aibu kwa wageni wangu! Je! " Wakasema: Unajua sisi hatuna haja na binti zako. Hakika wewe unajua tunayo yataka. Akasema: "Laiti ningekuwa na uwezo wa kukukandamiza au ningejisalimisha kwa msaada wenye nguvu." (Mitume) wakasema: "Ewe Lut'! Sisi ni Mitume kutoka kwa Mola wako Mlezi! Hawatakufikieni. Sasa safiri na ahali zako, hali imebakia sehemu ya usiku, wala asiangalie nyuma yeyote katika nyinyi. mke (atabaki nyuma): Yatatokea kwake yanayo wapata watu. Asubuhi ndio wakati wao uliowekwa: Je! Ilipo fika amri yetu, tuliipindua (miji) juu chini, na tukainyeshea kiberiti kigumu kama udongo wa kuokwa, kilichotandazwa, tabaka juu ya tabaka - S. 11:77-82 Y. Ali.

Lakini kama hakuna mwanadamu anayeweza kumuona malaika isipokuwa katika umbo la mwanadamu basi hii ina maana kwamba Muhammad hangeweza kuiona sura halisi ya Jibril. Lakini kama hakuona umbo la kweli la Jibril basi riwaya hizo zote zinazodai kuwa alizifanya lazima zitakuwa na makosa! Hivyo, hata mtu ajaribu vipi kuoanisha madai haya yanayokinzana bado kutakuwa na matatizo kati ya kile ambacho Quran na Hadith inasema.

Shalom

Dr. Max Shimba for Max Shimba Ministries


No comments:

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW