Thursday, December 2, 2021

ETI, WAKATI WA MUSA KULIKUWA NA GHARIKA MAFURIKO

 HUU NI UTATA NA MSIBA MKUBWA SANA KWENYE QURANGharika katika siku za Musa?
Quran, katika sehemu kadhaa, inarejelea gharika iliyotokea wakati wa Nuhu:

Hakika tulimtuma Nuhu kwa kaumu yake, na akakaa nao miaka elfu, isipokuwa hamsini. Basi Gharika ikawashika na hali wao ni waovu. S. 29:14 Arberry

Lakini walimsema uwongo; Basi tukamwokoa yeye na waliokuwa pamoja naye katika jahazi, na tukawazamisha wale waliozikadhibisha Ishara zetu. Hakika hao walikuwa watu vipofu. S. 7:64 Arberry

Lakini walimkanusha, na tukamwokoa yeye na walio kuwa pamoja naye katika jahazi. Hakika walikuwa watu vipofu! Y. Ali

Lakini walimsema uwongo; Basi tukamwokoa yeye na walio kuwa pamoja naye katika jahazi, na tukawafanya makhalifa, na tukawazamisha walio kadhibisha Ishara zetu. basi tazama ulikuwaje mwisho wa walio onywa! S. 10:73 Arberry

Quran inadai kuwa mafuriko mengine yalitokea wakati wa Musa!

Basi tukawapelekea mafuriko, na nzige, na chawa, na vyura, na damu, dalili zilizo wazi. lakini walijivuna na wakawa watu wakosefu... Basi tukawalipiza kisasi na tukawazamisha baharini kwa sababu ya kuzikanusha Ishara zetu wala hawakuzisikiliza. S. 7:133, 136 Arberry
Na tukawavusha bahari Wana wa Israili; Na Firauni na majeshi yake wakawafuata kwa jeuri na upesi, mpaka ilipomfikia kuzama, akasema: Hakika mimi nimeamini kwamba hapana mungu ila yule wanayemuamini Wana wa Israili. Mimi ni miongoni mwao Waislamu. 'Sasa? Na kabla hujafanya maasi, ukiwa miongoni mwa wapotovu. Basi leo tutakuokoa kwa mwili wako, ili uwe Ishara kwa walio baada yako. Hakika watu wengi wameghafilika na Ishara zetu. S. 10:90-92 Arberry

Tukawavusha bahari Wana wa Israili, na Firauni na majeshi yake wakawafuata kwa dhulma na chuki. Hatimaye, ilipozidiwa na mafuriko, alisema: "Nimeamini kwamba hakuna mungu ila yule ambaye Wana wa Israili wamemuamini; mimi ni miongoni mwa waliosilimu." S. 10:90 Y. Ali

Sababu ya kunukuu toleo la Y. Ali ni kuonyesha jinsi tafsiri yake inavyodokeza kwamba Farao alikufa maji kwa hakika kutokana na mafuriko, jambo ambalo halijaonyeshwa katika toleo la Arberry. Bado tukisoma vifungu hivyo kwa kufuatana au mpangilio wa matukio inaonekana wazi kabisa kwamba Mwenyezi Mungu alituma mafuriko kama sehemu ya mapigo juu ya Misri na kisha akamzamisha Farao baharini wakati Waisraeli walipowafuata Israeli.

Iwe iwe hivyo, ukweli huu ni hakika ... Qur'an kwa makosa inakisia kwamba Mungu alileta gharika juu ya Firauni na watu wake! Uthibitisho zaidi kwamba hivi ndivyo Quran inavyosema kwa hakika unaweza kuonekana kutokana na kauli za mfasiri mashuhuri wa Kisunni Ibn Kathir kuhusu Sura 7:133:

<Basi tukawapelekea Tufani>

Ibn `Abbas alisema; "Ilikuwa mvua kubwa iliyoharibu mazao na matunda.'' Pia anaripotiwa kusema kuwa Tuwfan inahusu kifo cha watu wengi. Mujahid alisema ni maji yanayobeba tauni kila mahali ...

Ibn Abi Najih amepokea kutoka kwa Mujahid kuhusu kauli ya Mwenyezi Mungu ...

<Basi tukawapelekea mafuriko na nzige…>

"Kula misumari kwenye milango yao na kuacha kuni." Ama Qummal, Ibn Abbas alisema kwamba ni mdudu wa nafaka, au, kwa maoni mengine, nzige wadogo ambao hawana mbawa. Sawa na hii imeripotiwa kutoka kwa Mujahid, `Ikrimah na Qatadah. Al-Hasan na Sa`id bin Jubayr walisema kwamba ‘Qummal’ ni wadudu wadogo weusi. Abu Ja’far bin Jarir ameandika kwamba Said bin Jubayr alisema: “Musa alipokuja kwa Firauni, alimtaka, ‘Nipe Wana wa Israili. Tuwfan, na hiyo ni mvua iliyoendelea mpaka wakaogopa kuwa ni aina ya adhabu, wakamwambia Musa: Tuombee Mola wako Mlezi atuondolee mvua hii, nasi tutakuamini na tutawatuma Wana wa Israili pamoja nawe. Musa akamwomba Mola wake Mlezi na akawaondolea dhiki, lakini hawakuamini, wala hawakuwatuma Wana wa Israili pamoja naye… Akasema Muhammad bin Is-haq bin Yasar: “Alikwenda adui wa Mwenyezi Mungu, Fir’awn. nyuma kushindwa na kufedheheshwa, baada ya wachawi kumuamini Musa. Alisisitiza kubaki katika ukafiri na akaendelea na uovu. Mwenyezi Mungu alimteremshia Ishara, na yeye (na watu wake) kwanza walipatwa na njaa. Kisha Mwenyezi Mungu akaleta mafuriko, nzige, Qummal, vyura, kisha damu, kwa ishara zinazofuatana. Mwenyezi Mungu alipoleta Gharika, ilijaza uso wa ardhi maji. Lakini kiwango cha maji kilipungua, na hawakuweza kuyatumia kulima ardhi au kufanya jambo lingine lolote… (Chanzo; msisitizo mkuu na piga mstari ni letu)

Mfasiri mwingine, mwanahistoria mashuhuri wa Kiislamu Al-Tabari, aliandika:

Akaunti inarejea kwenye ile ya al-Suddi. Ama al-Suddi amesema katika maelezo yake: Imetajwa kuwa ishara ambazo Mwenyezi Mungu aliwatia mtihani watu wa Firauni zilikuja kabla ya kukutana na Musa na wachawi. Mshale ulipomrudia ukiwa umetapakaa damu, Farao akasema, “Tumemuua Mungu wa Musa,” ndipo Mungu akailetea mafuriko, mvua kubwa; kila kitu walichokuwa nacho kilizama. Wakasema: Ewe Musa! Tuombee kwa Mola wako Mlezi atunusuru, nasi tutakuamini, na tutawatuma Wana wa Israili pamoja nawe. Mungu aliwaondolea mafuriko, na mbegu zao zikamea... ( Historia ya Al-Tabari: The Children of Israel, iliyotafsiriwa na William M. Brinner [State University of New York Press (SUNY), 1991], Volume III, uk. 59; msisitizo wa ujasiri ni wetu)

Ibn Ishaq amesema - Ibn Humayd - Salamah: Na Mwenyezi Mungu akamletea ishara kwa ukame alipokataa kuamini baada ya yote yaliyompata yeye na wachawi. Basi akamteremshia mafuriko, kisha nzige, kisha wanyama waharibifu, kisha vyura, kisha damu, ishara zote zinazofuatana. Alileta gharika, nayo ikafurika juu ya uso wa nchi; kisha ikatulia, hivyo hawakuweza kulima wala kufanya lolote mpaka wapate njaa... (uk. 66; msisitizo wa ujasiri ni wetu)

Ibn Humayd ametusimulia - Salamah - Ibn Ishaq - Buraydah b. Sufyan b. Farwah al-Aslami - Muhammad b. Ka'b al-Qurazi, ambaye alisema: Umar b. Abd al-Aziz aliniuliza kuhusu dalili tisa ambazo Mwenyezi Mungu alimuonyesha Firauni, nikasema: Gharika, nzige, wanyama waharibifu, vyura, damu, fimbo yake, mkono wake, uharibifu, na bahari. " ... (uk. 68)

Tafsir ya Ibn Abbas (Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn Abbas) inaeleza kwa kurejelea Sura 7:133:

(Basi tukawatuma) Mwenyezi Mungu akawanyeshea (mafuriko) mvua isiyokatika, mchana na usiku, kuanzia Jumamosi hadi Jumamosi (na nzige) Akawapelekea nzige waliokula kila kilichozalishwa na ardhi: mimea na matunda. wanyama waharibifu) na pia Akawatia wadudu watambaao bila mbawa-ambao walikula kila walichoacha nzige bila kuliwa (na vyura) na baada ya hayo akawaweka vyura juu yao hata wakawadhuru (na damu) baada ya hayo. Ambao aliwapa damu, hata visima vyao na mito ikajaa damu (mfululizo wa dalili zilizo wazi) kwa muda wa mwezi mmoja. (Lakini walijivuna) na wakakataa kuamini (na wakawa washirikina). (Chanzo; msisitizo mzito na upige mstari ni wetu)

Tafsir al-Jalalayn iliandika kuhusu maandishi haya haya:

Basi tukawateremshia mafuriko ya maji, yaliyokuwa yanapenya majumbani mwao, yanawafikia watu shingoni kwa muda wa siku saba. na nzige waliokula mazao yao na matunda yao vivyo hivyo [wakawatafuna kwa muda wa siku saba]; na chawa (al-qummal ni kama al-sūs, 'woodworm', au al-qurād, 'kupe'), ambao hufuata [na kula] yale waliyoacha nyuma ya nzige; na vyura, hata wakaingia nyumba zao na chakula; Na damu inayotiririka ndani ya maji yao ni Ishara zilizo wazi. Nao walikuwa ni watu wa kudharau, na hawakuamini, na walikuwa watu wakosefu. (Chanzo; msisitizo mzito na upige mstari ni wetu)

Kama mtu yeyote anayesoma Biblia Takatifu ajuavyo hapakuwa na mafuriko wakati wa kutoka Misri. Biblia Takatifu haisemi popote kwamba Mungu aligharikisha Misri wakati wa Musa, bila shaka si sehemu ya mapigo yaliyotumwa dhidi ya Misri kwa Farao kukataa kuwaruhusu Waisraeli waondoke. Na wasije Waislamu wakadai kuwa Biblia ni mbovu kwa wakati huu tunahitaji tu kuwakumbusha maandishi yafuatayo:

Na tulimpa Musa Ishara tisa zilizo wazi. Waulize Wana wa Israili alipo wajia, na Firauni akamwambia: Ewe Musa! Nadhani umelogwa. Akasema: Hakika wewe unajua ya kwamba hayakuteremshwa ila Mola Mlezi wa mbingu na ardhi, kuwa ni hoja zilizo wazi. na, Farao, nadhani umelaaniwa. Alitaka kuwashtua kutoka katika nchi; na tukamzamisha yeye na waliokuwa pamoja naye wote pamoja. S. 17:101-103 Arberry

Na hakika tulimpa Musa Ishara tisa zilizo wazi. basi waulize wana wa Israili. Alipo wajia, Firauni akamwambia: Hakika mimi nakuona ewe Musa kuwa ni mtu asiye na akili. S. 17:101 Shakiri

Waislamu wanaambiwa wawaulize Waisraeli kuhusu hali ya kutoka Misri na mapigo ambayo Mungu aliyafanya wakati huo. Kama vile Mwisraeli yeyote aliyeelimika anayejua Biblia Takatifu anavyoweza kukuambia, Mungu hakuwahi kuleta mafuriko juu ya Farao na Wamisri. Jambo la kupendeza ni kwamba Sura 17:101 inatanguliza kosa lingine, yaani, dai kwamba Mungu alimtuma Musa na ishara tisa kinyume na kumi. Quran inarudia kosa hili katika kifungu kingine:

Na weka mkono wako katika kifua cha vazi lako, litatoka jeupe lakini halina madhara. (Hii ni moja) katika Ishara tisa kwa Firauni na watu wake. walikuwa watu wabaya daima. Lakini zilipo wajia Ishara zetu zilizo dhaahiri, walisema: Huu ni uchawi tu, S. 27:12-13 Pickthall.

Kwa hakika, hii hapa Tafsir ya Ibn Abbas kwenye Sura 17:101 ambayo inaorodhesha dalili hizi tisa:

(Na kwa yakini tulimpa Musa Ishara tisa zilizo wazi) Ishara tisa zilizo wazi: Mkono, na fimbo, na MFURIKO, na nzige, na chawa, na damu, na miaka ya ukame, na kutoweka kwa mali. (Lakini waulize Wana wa Israili) Abdullah Ibn Salam na wafuasi wake (jinsi alivyowajia Musa (alivyowajia, kisha Firauni akamwambia: Hakika mimi naona umerogwa, ewe Musa) Nadhani umepagawa. (Chanzo; msisitizo mzito na upige mstari ni wetu)

Al-Jalalayn pia inatoa orodha:

Na kwa yakini tulimpa Musa ishara tisa zilizo wazi, ambazo ni za mkono, na fimbo, na Gharika, na nzige, na chawa, na vyura, na damu, na maangamizi [ya mali zao, taz. Q. 10:88], miaka [ya njaa] na uhaba wa matunda [rej. S. 7:130]. Waulize, ewe Muhammad (saww), Wana wa Israili kuhusu hili (swala [laghai] iliyokusudiwa kuwathibitishia washirikina wa ikhlasi yako; au [ina maana kwamba] tulimwambia [Muhammad, s]: Uliza. '; usomaji tofauti una wakati uliopita [fa-sā'ala, 'na akauliza']), alipowajia, Firauni akamwambia, 'Ewe Musa, hakika mimi nadhani umelogwa', umedanganyika. akili yako ilidanganywa. (Chanzo; msisitizo mzito na upige mstari ni wetu)

Kama mwandishi Mkristo marehemu, 'Abdallah 'Abd al-Fadi, alivyosema:

Mapigo ambayo Mungu aliteremsha juu ya Misri yalikuwa kumi; damu (Kutoka 7:20), vyura (Kutoka 8:6), chawa (Kutoka 8:17), nzi (Kutoka 7:24), kifo cha mifugo (Kutoka 9:6), majipu (Kutoka 9:10), mvua ya mawe (Kutoka 9:23), nzige (Kutoka 10:14), giza (Kutoka 10:23), na kifo cha wazaliwa wa kwanza (Kutoka 12:29,30).

Ama mafuriko yaliyotajwa katika Sura al-A‘raf, hakuna tukio kama hilo lililotokea Misri wakati wa Firauni. Kile ambacho Qur’an inachanganya hapa ni gharika ya dunia nzima iliyotokea wakati wa siku za Nuhu, kama inavyoelezwa katika Sura al-A‘raf 7:63,64 [ona Mwanzo 6-9]. (Al-Fadi, Je, Qur’an Haina Makosa? [Nuru ya Maisha, P.O. Box 13, A-9503 Villach, Austria], uk. 88-89)

Hivyo, hapa kuna wakati mwingine ambapo Quran inafanya kosa la wazi kwa kupinga ufunuo uliopita na historia tukufu.

Shalom

Dr. Max Shimba for Max Shimba MinistriesNo comments:

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW