Wednesday, April 12, 2017

WANEFILI WALIKUWA NANI NA WALITOKA WAPI?

Image may contain: 3 people, people standing and text
Kwa mujibu wa Hebraic, kitabu cha Henoko na thibitisho nyinginezo za maandiko yasiyo ya kibiblia, walikuwa kizazi kikubwa cha mashujaa "Majitu makubwa" maarufu ambao walifanya vitendo vya uovu mkubwa. Kawaida ukubwa na nguvu zao zilitokana na mchanganyiko wa “chembe cha za damu” ya mapepo na zile za binadamu. Yote ambayo Biblia moja kwa moja inasema kuhusu wao ni kwamba walikuwa "mashujaa wa zamani, watu wenye sifa" (Mwanzo 6:4). Wanefili walikuwa si wageni, walikuwa halisi, viumbe wa kimwili zinazozalishwa kutoka muungano wa wana wa Mungu na binti wa watu (Mwanzo 6:1-5).
NUKUU:
MWANZO 6:
(A.) 1 Ikawa WANADAMU walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao, 2 WANA WA MUNGU waliwaona hao BINTI ZA WANADAMU ya kuwa ni wazuri; wakajitwalia wake wo wote waliowachagua. 3 BWANA akasema, Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni mnyama; basi siku zake zitakuwa miaka mia na ishirini.
(B.) 4a Nao WANEFILI walikuwako duniani siku zile;
(C.) 4b tena, baada ya hayo, WANA WA MUNGU walipoingia kwa binti za binadamu, wakazaa nao wana; hao ndiyo waliokuwa watu hodari zamani ,watu wenye sifa.
(D.) 5 BWANA akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu sikuzote. 6 BWANA akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. 7 BWANA akasema, Nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemwumba usoni pa nchi; mwanadamu na mnyama, na kitambaacho na ndege wa angani; kwa maana naghairi ya kwamba nimewafanya. 8 Lakini Nuhu akapata neema machoni pa BWANA.
(E.) 9 Hivi ndivyo VIZAZI VYA NUHU. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake; Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. 10 Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu, na Hamu, na Yafethi.
(F. ) 11 DUNIA IKAHARIBIKA MBELE ZA MUNGU, dunia ikajaa dhuluma. 12 Mungu akaiona dunia, na tazama, imeharibika; maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani.
BINADAMU KAMA KABILA LA MAJITU/WANEFILI (Wamoabu waliyaita majitu hayo WAEMI-yaani magaidi; Waamoni waliyaita WAZUMZIMI), WAREFAI, WAANAKI yalikuwa wenyeji wa Hebron ulioitwa Kirjatharba, Mfano Goliati (mrefai), Ishbibonebu, Sipai, na mfalme Ogu.
MPANGO WA IBILISI KUKICHAFUA KIZAZI CHA WANADAMU KIMWILI KUPITIA VINASABA
Kwa nini mapepo wafanye jambo kama hilo?
Mapepo ni maovu, viumbe-ivilvyo geuzwa kwa hivyo hakuna kitu wanachokitenda kinafaa kutushangaza. Kama motisha ya kipekee, uvumi bora zaidi ni kwamba mapepo walikuwa wanajaribu kuchafua damu ya binadamu ili kuzuia ujio wa Masihi, Yesu Kristo. Mungu aliahidi kwamba Masihi atakuja kutoka uzao wa Hawa (Mwanzo 3:15) ambaye ataponda kichwa cha joka hilo, Shetani. Hivyo, mapepo walikuwa uwezekano wa kujaribu kuzuia hili na kuchafua ukoo wa binadamu, na kuifanya vigumu kwa ajili ya Masihi asiye na dhambi siku moja kuzaliwa. Tena, hili si jibu hasa la kibiblia, lakini ni uwezakano na si katika utata na kitu chochote Biblia inafundisha.
NUKUU:
Mwanzo 3:15 '' nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake; huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino.''
WANEFILI-majitu yenye urefu wa kati ya futi 9 hadi futi 35.
Yalikuwa ni majitu kabla ya gharika ya Nuhu kwa namna mbili; kwanza ni yale makatili, yenye kuua na kula nyama za watu, yaliishi katika miji yao bila kuchangamana na watu. Hayakuwa wanadamu, bali ni uzao uliotengenezwa(zalishwa) na wajumbe wa shetani(makaika walioanguka) Pili yalikuwa ni majitu ambayo yaliishi kwa kuchangamana, kuwatawala, na kuwafanyia watu kila yalichotaka-hata.
Ni nini kilichotokea kwa Wanefili?
Wanefili walikuwa moja ya sababu za msingi kwa ajili ya mafuriko kubwa katika wakati wa Nuhu. Pindi tu baada ya Wanefili wametajwa, neno la Mungu linatuambia hivi: "Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu sikuzote. BWANA akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. BWANA akasema, Nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemwumba usoni pa nchi; mwanadamu na mnyama, na kitambaacho na ndege wa angani; kwa maana naghairi ya kwamba niewafanya" (Mwanzo 6:5-7). Hivyo, Mungu aliendelea na mafuriko kwa dunia nzima, na kuua kila mtu na kila kitu (ikiwa ni pamoja na Wanefili) zaidi ya Nuhu na familia yake na wanyama waliokuwemo ndani ya safina (Mwanzo 6:11-22).
Je, kulikuwa na Wanefili baada ya mafuriko?
Mwanzo 6:4 inatuambia, "Nao Wanefili walikuwako duniani siku zile; tena, baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana; hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa." Inaonekana kwamba mapepo walirudia tendo la dhambi wakati mwingine baada ya mafuriko. Hata hivyo, ilifanyika kwa kiasi kidogo kuliko ilivyokuwa kabla ya mafuriko. Wakati wana wa Israeli walipeleleza nchi ya Kanaani wao walimpasa Musa taarifa: "Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili; tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi; nao ndivyo walivyotuona"(Hesabu 13:33). Basi, kifungu hiki hakisemi hasa kwamba Wanefili walikuwapo, ila wapelelezi waliwaza kuwa waliona Wanefili. Kuna uwezekano zaidi kuwa wapelelezi walishuhudia watu wakubwa sana katika Kanaani na kimakosa wakaamini kuwa wao ni Wanefili. Au, inawezekana kwamba baada ya mafuriko mapepo tena walijumbiana na wanawake binadamu, na kuzalisha zaidi Wanefili. Kwa hali yoyote ile, hawa "majitu" waliharibiwa na wana wa Israeli wakati wa uvamizi wao kwa Kanaani (Yoshua 11:21-22) na baadaye katika historia yao (Kumbukumbu 3:11; 1 Samweli 17).
Ni nini inazuia mapepo kutoka kuzalisha Wanefili Zaidi hii leo? Inaonekana kwamba Mungu alikomesha mapepo kuchumbiana na binadamu kwa kuweka mapepo yote waliofanya kitendo kama hicho katika lindi kuu. Yuda mstari wa 6 inatuambia, "Na, malaika walioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu." Ni wazi, si mapepo yamewekwa katika "gerezani" hii leo, hivyo lazima kuna kundi la mapepo wamekuwa wakifanya dhambi chungu zaidi ile ya awali ya kuanguka. Takribani, mapepo ambayo yalichumbina na wanawake binadamu ni wale ambao "wamefungwa minyororo ya milele." Hii itazuia mapepo yoyote zaidi kujaribu kitendo kama hicho.
Shalom
Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo.

3 comments:

Unknown said...

Very educative

senkoro said...

Asante mtumishi somo hili LA wanafeli limejificha sana kibiblia.Mugu akubariki kwa ufafanuzi ufafanuzi huo, shalom, shalom.

senkoro said...

Asante mtumishi somo hili LA wanafeli limejificha sana kibiblia.Mugu akubariki kwa ufafanuzi ufafanuzi huo, shalom, shalom.

WHY CHRISTIANITY IS BETTER THAN ISLAM?

Has Islam Improved to Become Better Than Christianity? Does Muhammad fulfill and complete the mission and purpose of Christ? Muhammad emphat...

TRENDING NOW